ýaýlym teklibi

Kime: kime degişlidir.

Mowzuk: neşir etmek üçin teklip.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Maýyplyk55.com blogynda ýazýaryn - wordpress.org ulgamynda gurlan.

Blog maýyplar bilen baglanyşykly meseleler bilen iş salyşýar we 67 dilde köp dilli blogdyr:Özbek, ukrain, urdu, azeri, alban, amhar, iňlis, eston, ermeni, bolgar, bosniýa, birma, belorus, bengal, bask, gürji, nemes, italýan, indoneziýa, Islandiýa, daniýa, gollandiýa, wenger, hindi, wýetnam, Täjik, türk, türkmen, telu, tamil, grek, ýewreý, ýapon, latwiýa, litwa, mongol, malaý, malta, makedon, norweg, nepal, suwaýil, sinhal, hytaý, slowen, slowak, ispan, serb, ýewreý, arap, Puştun, polýak, portugal, filippin, fin, pars, çeh, fransuz, koreý, gazak, katalon, gyrgyz, horwat, rumyn, rus, şwes we taý.

 

Teleýaýlymyň ýa-da bu dilleriň haýsydyr birinde maýyplar bilen baglanyşykly mazmuny ýaýlyma berýän kanalyň maňa ýüz tutmagyny we kanalyň koduny ibermegini maslahat berýärin - kanalyň menden ýaýlyma berilmegi üçin! blog.

Hormat bilen,

assaf benýamini.

skript ýaz. A. Telefon belgim: 972-58-6784040.

B. Aşakda "Facebook" toparynda paýlaşan ýazgym

"YOUAŞ GENERLER AGENDA ÜÇIN Üýtgeşme (HON. Ozoroh O. Josephusup aka Dino)":

 

Gyzyl Haç dymmagy ker. 7-nji oktýabrda 1200-den gowrak adam rehimsizlik bilen öldürildi, 7,700+ adam ýaralandy, 230-dan gowrak adam zamun alyndy we 200K-den gowrak adam öýlerinden göçürildi. Bu gumanitar krizis däl bolsa - näme? Bu dymmak utandyryjy. Gyzyl Haç guramasyna reaksiýa bildirmek, Hamasyň Ysraýyla eden hüjümini ýazgarmak we Ysraýyla goldaw bermek baradaky çagyryşymyza goşulyň! #StandWithIsrael #HamasRedefinesEvil #BringThemHomeNow

#israelwillwintheterror

https://www.facebook.com/reel/7003302809705488

 

C. Aşakda "Ysraýylda kyssaçylar bileleşigine" iberen e-poçta habarym:

 

"Ysraýylda kyssaçylar bileleşigine" ýazan hatlarym.

 

ýalysaf benyamini

         

Byazan:

hüjüm197254@yahoo.co.il

üçin:

ivoorg@ivo.org.il

Sişenbe, 19-njy dekabr, agşam sagat 1:30

Kim üçin: "Ysraýylda kyssaçylar birleşigi".

         

Mowzuk: Ysraýylyň wagyz-nesihat işinde kömek.

         

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Bilşiňiz ýaly, şu günler (bu sözleri 2023-nji ýylyň 14-nji dekabrynda ýazýaryn) Ysraýyl döwleti bilen Hamas terror guramasynyň arasynda söweş gidýär.

Ysraýylyň dünýä tomaşaçylaryna düşündiriş bermek maksady bilen "Maglumat komandasy" taslamasyna goşuldym.

         

"Maglumat komandosy" daky wideolaryň aglaba böleginiň iňlis dilindedigini belläsim gelýär.

         

Has giň dünýä tomaşaçylaryna ýetmek üçin wideolary goşmaça dillere, mysal üçin: Ispan, Rus, Portugaliýa we başgalar goşmak peýdaly bolar diýip pikir etdim.

         

Biraz wagtlap heygen.com ýa-da rask.ai ýaly saýtlary ulanyp, wideolary dublyasiýa etdim - bu emeli intellekt esasly ulgam ulanyp, dublyasiýa edilip bilner. Şondan soň wideolary çap etdim - bu Ysraýylyň propagandasyna kömek edip biler diýip umyt edýärin.

Stillöne henizem bir mesele bar: Men gaty pes girdejili (Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk kömek pulunda) ýaşaýan adam we bu programma üpjünçiligini ulanmak üçin tölegimi dowam etdirmäge mümkinçiligim ýok. Bu meseläniň çözgüdi bar öýdýärsiňizmi? Hormat bilen, benyamini.post skripti. 1) Telefon belgim: 972-58-6784040.         

2) Meniň web sahypam:    https://disability55.com

D. Meniň baglanyşyklarym:

1)Demans taslamasy 

2)publitas.com - kataloglary onlaýn ýagdaýda çap ediň. Gelýänler üçin ylham. has köp sat

3)linktw.in - linkshli baglanyşyklary gönüden-göni ykjam programmalarda açyň

4)sendpulse.com - Satuwyňyzy çaltlaşdyryň we işiňizi bir platformada ösdüriň 

5)Sosial ulgam phileo.me

6)Sosial ulgam hakykaty sosial.com