Üns ýetmezçiliginiň giperaktiwligi bozulmagy bejermek

ADHD we onuň dermanlary psihiatrik dermanlar bolmazdan alternatiw usullara garşy

 

19-njy dekabr

 

07:21

 

2008-nji ýyl

 

Reý Pam

 

Bu makala, adamlara üns ýetmezçiligi giperaktiwligi bozulmasy (ADHD) psihiatrik dermanlar ýa-da bitewi / ýokumly / lukmançylyk (psihiatrik dermanlar ýok) bilen bejerilmelidigini kesgitlemäge kömek eder.

 

"ADHD" diýilýän zat (ünsi ýetmezçilik edýän giperaktiwlik bozulmasy) 1987-nji ýylda Amerikan Psihiatrik Assosiasiýasy (APA) tarapyndan klassifikasiýa edildi we bar diýlip yglan edildi.

Esasan, ADHD ünsi, özüni alyp barşy we okuw meselesi bolan adamlara degişlidir. Elbetde, bu hili meseleler gadymy döwürlerden bäri bar! Meseläniň bu görnüşini psihiatrik usulda bejermek, ähtimal ýokary töwekgelçilikli dermanlaryň reseptini (Ritalin, Adderall, Concerta we ş.m.).

Adamlara üns, özüni alyp barş we öwreniş problemalary (ADHD) bilen bejermegiň alternatiw usullary, psihiatrik dermanlary ulanmazdan, bitewi / ýokumly / lukmançylykdyr.

 

Geçiren gözleglerimiň esasynda jemgyýetçilik bazarynda haýsy ýoly almalydygyny jedeller (jedeller we argumentler) bar: 1) neşe serişdeleri bilen psihiatrik ýol ýa-da: 2) bitewi / iýmitleniş / lukmançylyk usuly, psihiatrik dermanlary ulanmak.

Günüň ahyrynda, bu mesele barada oýlanyşykly netijä gelmek üçin (durmuşdaky islendik ýagdaýdaky ýaly), iň gowy işiň ugruna baha bermek üçin statistika görmeli - bejeriş meýilnamasy 1) ýa-da 2) ýokarda. Bu baha aşakdakylary öz içine alar: 1) psihiatrik dermanlary sarp etmek, üns, özüni alyp barmak we öwreniş problemalary ýa-da şuňa meňzeş ('ADHD') üçin döredilen täsirler. Şeýle hem: 2) psihiatrik dermanlary ulanmazdan, bejerginiň alternatiw usullary, (bitewi / iýmit / lukmançylyk) tarapyndan döredilen täsirler.

Syn edilen statistikalardan gelen netijelerim (intensiw gözleglerden soň geldi):

1) Şübhesiz, psihiatrik dermanlary iýmek 'urmak ýa-da sypdyrmak' ýa-da 'garaňkyda atmak'. Bu dermanlar (Ritalin, Adderall, Concerta we şuňa meňzeşler) - käwagt 'hakykat' duýgusyny berýän hem bolsa, ýaramaz täsirleri (gysga ýa-da uzak möhletli) töwekgelçiligi ýokary.

Şeýlelik bilen bejerginiň bu görnüşi, umuman howpsuz we “adalatly jedel” usulymy?

Vs:

2) Holistik / ýokumly / dermanlyk - (doktor Meri Ann Blokyň "ADHD ýok" atly kitabynda we şuňa meňzeş beýleki köp sanly Dr. Bu usullar meseläniň çeşmesini tapmagy we şoňa görä bejermegi (elbetde psihiatrik dermanlary ulanmazdan) öz içine alýar. Bu amallar, hiç hili 'potensial ýokary töwekgelçilik' bolmazdan, has az invaziv usulydyr.

Bejerginiň bu görnüşleri umumy howpsuzlygy üpjün edýärmi we adalatly jedellermi?

Aboveokardaky 1) netije - netijä näbellilik statistikasy bilen, (bolup geçen we dowam edýän görgülere esaslanýar), bu adalatsyz oýun we ýokary töwekgelçilikli ejir çekmek mümkinçiligini göterýär!

Aboveokardaky 2) netijesi - bejerginiň bu görnüşlerinden gaty gowy we dowamly üstünlik statistikasy bilen, bu gaty adalatly we ygtybarly jedel!

Netije: psihiatrik dermanlary ýuwutmak howply bolup biler!

Geçmişde hassalary üns, özüni alyp barmak, öwrenmek ýa-da şuňa meňzeş kynçylyklar bilen bejermekde ýokary üstünlik gazanan, örän oňat bitewi / iýmitlendiriji / lukman lukmany (doktor Meri Ann Blok ýaly üstünlikli hereketleri ýerine ýetirýän) tapmak çäresi ( psihiatrik dermanlary ulanman) Ine, bu ýol!

Teklibim: Düşünjesi, özüni alyp barşy ýa-da öwreniş meselesi bar bolanlar, meseläni bejermekde görüljek çäreler barada öz rasional netijä gelmek üçin zerur gözlegleri geçirýärler.

Ativea-da bolmasa, kimdir biri şu ýa-da şuňa meňzeş meseleler üçin eýýäm psihiatrik dermanlary kabul edýän bolsa, men ýa-da olaryň adyndan kimdir biri täze ýa-da goşmaça gözleg geçirmegi we görülmeli işler barada oýlanyşykly netijä gelmegi maslahat berýärin.

Internet gözleglerinden ýeterlik statistika almagy başarmaly.

 

Berekella

Makala "bellik edildi":

A. Ine, meniň pikir eden programma pikirim: 

"Dünýä atlary" atly programma.

Bu programmada adam öz adyny belli bir ýazuw ulgamynda ýazyp biler we şol bir atyň beýleki ýazuw ulgamlarynda nähili ýazyljakdygyny görüp biler.

Mysal üçin: ýewreý harplary bilen ýazýan "Assaf" adym ulgamdaky netijeleri berer:

1) "assaf" - latyn harplary bilen

2) "阿薩夫" - hytaý dilinde.

3) "ассаф" - kiril harplarynda

4) "عساف"- arap harplary bilen

5) "อัสซาฟ" - Taý (Taýland) dilinde ýazylan 

we başgalar.

Görnüşinden, beýle programma zerur däl: ahyrsoňy torda awtomatiki terjimeçiler köp. Şeýle-de bolsa, şeýle programmanyň çözüp biljek meselesi henizem bar: awtomatiki terjimeçilerde köplenç üýtgeşik mazmunly adamlaryň atlary ýa-da başga atlar awtomatiki terjimeçiler tarapyndan tanalmaýar - şonuň üçin ady a bilen ýazanyňyzda belli bir skript ulgamy, köp halatlarda beýleki skript görnüşleri bolan dilleriň skript ulgamlarynda fonetik transkripsiýanyň netijesini almak mümkin bolmaz.

 

B. Aşakda maşgala lukmanyma iberen hatym

(Bu haty iberdim: Dr. Brandon Stýuart,

"Klalit saglyk hyzmatlary" - "Hatayelet" klinikasy,

6 Daniel anovanowskiý köçesi,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9338601.):

2023-nji ýylyň 19-njy noýabry

Doktor Brandon Stýuart bilen salam:

Mowzuk: Milli polisiýa haýyşyma beren jogabyňyz.

Hormatly jenap.

Talabyňyzyň tersine, bu "uzyn harp" däl - diňe bir sahypanyň gysga harpy - we beýle soraglara ýüzlenmegiň sebäbi ýok.

Bu görnüşdäki käýinçler bejeriş toparlaryna nägilelik döredýär we meniň pikirimçe, lukmançylyk toparlarynyň ýa-da bu ugurdaky hünärmenleriň hassalaryna garşy berk garşylyk görkezýär.

Şeýle jogaplary alanymdan soň, ýygnaklarda maňa aýdylanlaryň hiç hili ähmiýeti ýok - lukmançylyk işgärleriniň agzalary ýa-da aslynda näsaglara şeýle çemeleşýän ulgam hiç haçan ynam gazanyp bilmez.

Lukmanlar hökmünde hünär bilimleriňize baha berildi (we dowam eder). Emma medisina işgärleriniň hakyky niýetlerine minnetdarlygyň we ynamsyzlygyň dowam etmegi dowam eder.

Bu.

Dr. Fridman 2023-nji ýylyň 6-njy noýabry

ýapyk

Salgylanma maglumatlary

Bir hassanyň improwizasiýa, Assafyň parahatçylygy hökmünde iberen uzyn hatyna beren jogaby. Siz gowusyňyz diýip umyt edýärin. Men seniň hatyňy aldym Maglumatyňyz üçin improwizasiýa keseli tassyklamak, reseptler ýa-da bir gysga sorag üçin niýetlenendir. Lukmanyň, klinika ýa-da telefona baryp görmek üçin hakykatdanam amatly materiallara ýüz tutmak üçin improwizasiýa bölegi hökmünde wagty ýok. Bu gezek ähli soraglaryňyza jogap alarsyňyz. Geljekde iki wariant bar. Bir gysga improwizasiýa sorag b. Lukman bilen yzygiderli duşuşyň. ************************************* Ine, soraglaryňyza jogaplar 1. Netijesi kartalaşdyrmak "serhet ýakasy" çykdy - Bu, arka tarapdaky "has möhüm" arteriýalaryň birinde minimal problemanyň bolup biljekdigini aňladýar - munuň häzirki wagtda howply zat däldigi we çynlakaý däldigi maňa düşnüklidir. Hünärmenden tertipli düşündiriş almak üçin kardiologyň ýanyna gaýdyp barmagy maslahat berýärin.

2. Baş aýlanmagy, bularyň uruş bilen baglanyşykly aladalary düzmek bilen baglanyşyklydygyna ynanamok. Bu hadysa ýaňy-ýakynda köp adamyň arasynda duş gelýär we iň soňky gezek duşuşanymyzda, siziň aladalaryňyz meni haýran galdyrdy.

3. Dümewiň her ýyl, şol sanda şu ýyl bolmagyny maslahat berýärin.

4. Dümew sanjymy bilen korona garşy hiç hili baglanyşyk ýok. Öňki korona sanjymlaryndan gaty çynlakaý täsirleri bolmadyk bolsa, bäşinji sanjymy almagyňyzy maslahat berýärin. * 2700-de utgaşdyrylmaly - Iň gowusy - indiki gezek birden köp soragyňyz bar bolsa, wagt bellemegiňizi haýyş edýäris.

Hormat bilen,

Assaf Benýamini.

Aşakda lukmandan beren soraglarym - olara eýerip, ýokardaky käýinç sözlerini aldym:

 

2023-nji ýylyň 28-nji sentýabry

Dynç alyş klinikasyna salam:

Mowzuk: klinika haýyşlar.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Meni klinikaňyzda maşgala lukmany doktor Brandon Stýuart bejerýär.

Klinikadan haýyş etmek isleýärin:

1) Adaty dermanlarymyň reseptlerini täzelesim gelýär: 

TEGRETOL CR

SEROQUEL

EFFEXOR

Bu meselede düşündiriş gerek däl - bular köp ýyl bäri yzygiderli içýän dermanlarym.

Bu haýyşy faks bilen iberýärin, sebäbi "Clalit Online" web sahypasy, haýyşy olaryň üsti bilen tabşyrmaga rugsat bermeýär.

2) Lukmana sorag:

Dümew sanjymyny almalymy ýa-da maslahat bermelimi? Korona wirusynyň täze ştammyna garşy sanjymyň hem bardygyny eşitdim. Bu sanjymy hem almalymy?

Her niçigem bolsa, hakykatdanam bu sanjymlary almak maslahat berilse, munuň üçin zerur proseduranyň nämedigini bilmek isleýärin.

Hormat bilen,

Asaf Binyamini klinikada näsag. 

skript ýaz. 1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) Telefon belgim: 972-58-6784040.

3) Maňa e-poçta adresime şahadatnamalary we / ýa-da teklipleri iberip bilersiňiz:

assaf197254@yahoo.co.il 

Ora-da faks belgime: 972-77-2700076.

C. Aşakda Facebook sosial ulgamynda paýlaşan ýazgylarym:

1) Bir adam gyşda özüni ýazgarýan gödek zatlar ýazylan palto bilen aýlanýar.

Geçip barýanlar munuň manysyna düşünenoklar, oňa ýüz tutuň we şunuň ýaly gödek zatlar ýazylan eşik bilen gezip ýörmegiňiziň biynjalyk däldigini soraň.

Ol adam meseläniň nämedigine düşünmeýär we jogap berýär: "Palto ýazylan zatlara näme üns berýärin. Esasy zat meni ýyly saklaýar". 

2)Anatush Kassirer Gaharlanmak

3 gün·

şok !! Düzediş: Bu galýusinator aýal. Adwa Awneri.

Öldürilen är-aýalyň kwartirasynyň eýesi ene-atasyndan talap etdi

Oktýabr aýy üçin töläň we täze kärendeçiler tapylýança tölemäge dowam ediň

Sebäbi adam öldürmek şertnamany bozmaga sebäp däl !!

Erbetlik we ýigrenç bilen haýran galdym

Bu aýalyň kimdigini bilemok, ýöne ony tapmaga we oňa näme hakda pikir edýändigimizi aýtmaga kömek etjekdigiňize ynanýaryn

3)Eli Zemach

2 gün

Adwa Awneri, psihoterapewt, audit terapewt (Tel Awiw Gerzlýa)

Belki, enäni gözläniňizde Google gözleglerinde ýüze çykar we ýalňyşlyk bilen öldürilen adamyň gyrgynçylykda öldürilenden bir gün soň çekinden ýüz öwürmändigi aýdylýar. Şeýle hem, ýene birnäçe ýüz shekel ýitirmezlik üçin ähli suw we elektrik tölegleriniň tölenendigine we tertiplenendigine göz ýetirdi. Elbetde, maşgala ýadygärlik hökmünde galan zatlary ýalňyşlyk bilen ýygnady, belki-de, gabyk we kesiş tagtasyny aldylar, şonuň üçinem yzyna gaýtarylmagyny soramak möhümdi.

Şeýle hem, şertnamany bozmak üçin şertleriň bardygyny maşgala düşündirdi (görnüşi ýaly, adam öldürmek olaryň biri däl).

Şeýle hem bar.

Facebookda ýerleşdiren suraty.

Oseusuf Haddad  Hanok Daum  Awri Gilad  Amit Segal

Hen Assor  Maoz Tsur

4) ISRAEL goranmak güýçleriniň howa gorag ulgamlarynyň (Demir gümmez) göçüp barýan guşlary duşmançylykly uçar hökmünde ýalňyş kesgitleýändigi we olary saklaýandygy habarda habar berildi.

Näme üçin guşlara ok atmaly? bu ýitgi dälmi?

5) Soňky saýlawlarda ses bermäge gitmedim. Gresiýada saýlawlara gatnaşmaýanlaryň bir ýyl türmä düşýändigini eşitdim.

Ysraýylda güýçli ýer titremesi barada gürrüň edilýär - haçan bilemzok (belki birnäçe minutdan - ýer titremesi başlamazdan ozal ýazmaga wagtym bolar diýip umyt edýärin).

Theurtdaky ähli ilatly nokatlar weýran edilse, gaçyp boljak iň ýakyn ýer Kipriň grek bölegi ýa-da Gresiýanyň özi (bilşiňiz ýaly iki aýry ýurt).

Hanukka döwründe biz (ýewreýler) grekleri ýeňdik, başga ýol bilen däl-de, Gresiýada türmede oturanymda, saýlawlarda ses bermedigim üçin garaňkyda - yşyksyz oturaryn. 

Bolýar, taýýarlanmaga başlaryn:

1. Gresiýaly mugallym gözlärin - beýleki tussaglar we tussaglygymyň şertlerini kesgitlän garawullar bilen gürleşip, gürleşip bilerin.

2. Garaňkyda oturmaga başlaryn.

3. Suwda ýüzmek bilen meşgullanmaga başlaryn - betbagtçylykdan soň, köp ysraýylly Ysraýyla gaýdyp gelmek islär we grek türmesindäki türme möhletim gutarandan soň uçuş tapyp bilmerin ýa-da Býurokratik meseleler sebäpli ISRAEL-a gaýdyp biljek gämim - we suwda ýüzüp gaýdyp bilerin Ortaýer deňzi meniň üçin ýeke-täk çözgüt bolar. 

6) Kim üçin: "Yad Sara".

Habary şu gün adad Sarah birleşigine iberdim.

Meseläniň nädip çözülip bilinjekdigini bilesim gelýär.

Hormat bilen,

Assaf Benýamini.

2023-nji ýylyň 20-nji noýabry

"Yad Sara" birleşigine salam: 

Mowzuk: Size ýazan hatym

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Gyssagly kömek haýyşy web sahypaňyzyň üsti bilen iberildi - ýöne gynansagam hiç kim meniň ýanyma gaýdyp gelenok ýa-da haýyşym bilen baglanyşykly täzelenenok.

2023-nji ýylyň 19-njy noýabry, ýekşenbe güni irden 11: 36-da 972-2-6444333 telefon arkaly habarlaşdym we bu meseläni çözmek üçin Linoý atly bir işgäriň maňa gaýdyp gelmelidigini aýtdy.

Emma Linoý maňa we başga hiç kime gaýdyp gelmedi.

Mundan başga-da, şu gün, 2023-nji ýylyň 20-nji noýabry, agşam sagat 12: 30-da ýene jaň etdim - we meniň bilen gürleşen kätip (adyny bilemok) Walinoýyň şu gün ýokdugy sebäpli bu meseläniň çözülip bilinmejekdigini aýtdy - Ol Walinoýdan başga hiç kimiň maňa kömek etmejekdigini aýtdy. Her bir sara birleşiginde beýle meseläni çözüp biljek diňe bir adamyň bardygyny nädip soranymda, hiç hili jogap alyp bilmedim.

Şonuň üçin bu meseläni nädip çözüp boljakdygyny bilmek isleýärin.

Hormat bilen,

Assaf Benýamini.

Kim üçin: "adad Sara" birleşigi.

Mowzuk: lukmançylyk býurokratiýasy.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Düýn, 2023-nji ýylyň 13-nji noýabry, 972-58-6784040 jübi telefonyma aşakdaky habary aldym.

Magen Deýwid Adoma bergiler meselesiniň nädip çözülip bilinjekdigini bilesim gelýär (olar maňa NIS 498 bergidigimi aýdýarlar. Men gaty pes girdeji bilen ýaşaýaryn - Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk kömek puluny, men başaramok tölemeli).

Meseläniň nädip çözülip bilinjekdigini bilesim gelýär.

Hormat bilen,

Assaf Benýamini.

Salam,

Maglumatyňyz üçin 2023-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda hüjümçi benyamini adaty Magen David Adom tiz kömek ulagynda bejermek we / ýa-da ewakuasiýa üçin hyzmat aldy. Iýerusalim Kosta Rikadan Hadassah Ein-Kerem keselhanasyna çenli. Bu hyzmat üçin bergisi NIS 498.00.

Siziň hukugyňyz saglyk gaznasy bilen barlandy we onuň bölekleýin gatnaşmaga hukugyňyz ýokdygy anyklandy.

Tölegini tertiplemek üçin baglanyşyga basyň  https://tinyurl.com/ywxx8cyc=

Karz habarnamasynyň belgisi 104721122

Gözleg üçin 972-1-800-390-101 jaň edip bilersiňiz

skript ýaz. 1. Şol wagt Iýerusalimdäki Hadassah Ein Kerem keselhanasynyň gyssagly kömek otagyna - öýümde ýerleşýän adad Sarah birleşiginiň gyssagly kömek merkezine ýüz tutanymdan soň gelendigimi bellemelidiris.

2. Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403

3. 2023-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda agyr agyry zerarly gyssagly kömek otagyna gitmeli boldum, şonuň üçin başga çözgüt tapylmady. Öýümden girip boljak telefon lukmançylyk merkezini hyýanatçylykly ulanmadym.

 

4. Men maýyp we syrkaw adamdygymy görkezerin - bu gereksiz býurokratiýa bilen tükeniksiz işleşmek saglygyma hasam zyýan ýetirýär. 

Netijede, bergiler hakda, men olary tölemeli däl - şonuň üçin beýle habarlaryň näme üçin maňa gaýtalanýandygyna düşünip bilemok.

Şol sebäpden, degişli medisina edaralaryndan (Klalit Saglyk Hyzmatlary, Hadassah Ein Kerem hassahanasy, adad Sarah birleşigi we Magen Deýwid Adom guramasy) bu haýbatly habarlar bilen meni yzygiderli biynjalyk etmezden, bu meseleleriň öz aralarynda çözülmegi barada alada etmegini haýyş etmeli diýip pikir edýärin. sabyrly menden talap etmek Olaryň arasynda araçylyk etmek - diňe doýdum !!!

5. Maňa gözegçilik edilýän maşgala lukmany:

Doktor Brandon Stýuart, "Klalit saglyk hyzmatlary" - "Hatayelet" klinikasy,

6 Daniel anovanowskiý köçesi,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9338601. 

6. Meniň bar bolan bejeriş çarçuwasy:

Assosiasiýa "Reut" - "Awiwit" myhmanhanasy,

6 Ha-awivit köçesi,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9650816.

Umumy ıaşaıyş jaıynda telefon belgileri:

972-2-6432551. : A-da: 972-2-6428351.

Umumy ıaşaıyş jaıynyň e-poçta salgysy: avivit6@barak.net.il

Jaýymda öý işgäri bolup işleýän umumy ýaşaýyş jaýynyň sosial işgäri:

Hanym Sara Stora-972-55-6693370.

7. E-poçta salgylarym: 029547403@walla.co.il ýa-da: asb783a@gmail.com ýa-da: assaf197254@yahoo.co.il ýa-da: ass.benyamini@yandex.com ýa-da : assaffff@protonmail.com ýa-da: benyamini@vk.com ýa-da: 1972assaf@mailfence.com

7) Depressiýa düşen adam, gynançly we garaňky adamlar üçin niýetlenen iş tagtasynda iş tapýar we gysga söhbetdeşlikden soň işe alynýar.

Adamyň garyndaşlary onuň hakyna tutulandygyna begenýärler we ondan-da bagtlydygyny soraýarlar.

Ol adam şeýle jogap berýär: "Işe girendigimden kanagatlanyp bilerin. Bilşiňiz ýaly - men hiç haçan bagtly däl, hatda islän zadymy alanymda-da - bütin gün gynanýan we hiç kime ýylgyryp bilmeýän işim. "

8) Ene-atanyň bir çagasy bar - ýakymly, süýji çaga - we hakykatdanam "ony iýmek" isleýärler.

30-40 ýyl geçýär - çaga ulalýar we eýýäm şahsyýetiniň has ýakymly taraplary bolan uludyr.

Ene-atalar uludan demini alýarlar we özlerine: "Duruň, näme üçin iýmedik?" Diýýärler.

9) Bir adam sentýabr aýynyň başynda lukman bilen duşuşýar.

Klinikadan duşuşygyň ýatyrylandygyny habar berýän telefon jaňy gelýär: "Indi dynç alyşlar bar: Roş Haşanah, omom Kippur, soň Sukkot we ahyrynda Simçat Töwrat. Lukman hebrewewreý Täze ýylyny almaly, soň dogry gurmaly; omom Kippur çaltlyk bilen özi - soň bolsa Sukkada bolar. Şonuň üçin lukmany biynjalyk etmäň we bu döwürde hassalar bilen biynjalyk bolmaň, hawa? ".

Dynç alyş döwri gutardy we Simçat Töwratdan soň näsag klinika jaň edýär we ýene-de duşuşmagy haýyş edýär.

Klinikanyň işgäri hassany käýýär: "Belleniňmi? Indi? Siz hakykatdanam ulaldyp bilersiňiz! Lukman sukkany sökmeli, ilkinji ýagyş üçin doga etmeli we ýagyş möwsümine dogry taýýarlanmaly. Bagyşlaň - edip bilmeris duşuşyk bellemek!!".

Hanukka tarap näsag ýene klinika jaň edýär.

Işgär hassany ýene käýinýär: "Şu günler Makkabeýleriň gahrymanlygyny we greklere garşy alyp barýan göreşini gudrat hökmünde wasp edýäris - sizem? Diňe özüňiz we saglygyňyz hakda pikir ediň !! Biraz sypaýçylyk size zyýan bermez - jaň ediň Hanukkah - lukman indi menoralary we Sabibonlary ýygnamak bilen meşgullanýar. "

Hanukkanyň dynç alyşy gutarýar, lapykeç näsag ýene klinika jaň edýär we duşuşmagy haýyş edýär.

Klinikanyň işgäri hassany ýene käýinýär: "Şwet we Purimiň 15-nji gününe çenli ähli lukmanlaryň Purim baýramyndan öň agaç ekmek, soň bolsa egin-eşik tikmek bilen meşgullanýandyklaryna düşünmeli. Olara beýle girip bilmersiňiz. mukaddes işleriniň ortasy !! ".

Purim baýramyndan soň, bejerginiň we äsgermezligiň netijesinde hassalygy hasam erbetleşýän näsag ýene-de klinika jaň edýär we kätipden gepleşik geçirmegini haýyş edýär we hassany ýene käýinýär:

"Pesah baýramyna ýakynlaşýarys - ysraýyllylar kyrk ýyllap çölde gezdiler we sizden has köp ejir çekdiler - şonuň üçin nalyşyňyzy bes ediň !! Bu ýerde agyrýar, şol ýerde agyrýar - size güýç ýok !!! We lukman häzirki wagtda Pesah baýramyna taýýarlyk görmek we arassalamak bilen meşgullanýar - biraz ünsli bolmak islemezligiňiz mümkin däl. Pesahdan soň jaň ediň !! ".

Pesahdan soň näsag klinika jaň edýär we kätip ony ýene käýinýär:

"Häzirki wagtda mukaddes günlerde ýaşaýarys - Şawuwotdan ozal Ömer hasaplaýarys - aljak Töwratymyz hakda pikir ediň! Näme üçin hemişe diňe özüňiz hakda pikir edýärsiňiz? Lukman häzirki wagtda Töwraty almaga taýynlanýar - siziň hakyňyz ýok biynjalyk etmek üçin !!! Sizden tapawutlylykda - Lukman hemişe aglamaýar !! Şawuwotdan soň bize jaň ediň - häzir däl !! ".

Şawuot geçýär - hassalygy hasam erbetleşýän näsag henizem agyrydan aglaýar, klinika jaň edýär we duşuşyga haýyş edýär.

Işgär ony ýene käýinýär:

"Tomus kanikuly ýakyn wagtda başlar. Dynç alyş wagtynda lukmany biynjalyk etmek hukugyňyz ýok - ol bütin ýyl köp işleýär - dynç almaga-da rugsat berilýär! Hakykatdanam - azajyk pikirleniň - sentýabryň başynda bize jaň ediň.

Tomus paslynda näsag keselinden - lukmançylyk äsgermezligi we bejerginiň ýoklugy sebäpli öldi. 

10) Jemgyýetde ýaşaýan bir adam, köp ýyllap saç almazlygy talap edýär.

Closeakyn adamlar meseläniň çözgüdi barada soranlarynda, ol şeýle jogap berýär:

"Recentlyakyn wagta çenli iş beriji bilen şäherde işleýän dellekhanalar arasynda gepleşikler dowam edýärdi. Häzirki wagtda meniň bilen olar arasyndaky gepleşikler birtaraplaýyn ýagdaýda bes edildi. Sebäbi: islegleri aýlyk almak hersi üçin ömri üçin aýda bir million dollar.

Saççylaryň işine hakykatdanam ýokary baha berýärin - ýöne men ýönekeý raýat we olaryň hersine aýda million dollar töläp bilemok !!! Meniň pozisiýam, olara asla aýlyk tölemeli däl - diňe saç almaga baranymda - NIS 40-50 töweregi - elbetde million dollar däl.

Haçanda dellekhanalar kärdeşler arkalaşygy has hakyky aýlyk talaplaryny öňe sürmäge razy bolsa, gepleşikleri täzeläp bolar - talap edýän mukdarlary hakda gürleşjek zat ýok !! 

11) "Halkara Olimpiýa Komiteti" täze sportuň görnüşi: ýazuw ýaryşlary barada karar berdi.

Bu bäsleşige gatnaşyjylardan saýlamaly boljak dürli dillerde bir ýarym million simwolyň tekstini ýazmagy haýyş ediler - elbetde bäsleşigi görmäge gelýän tomaşaçylaryň öňünde.

Iň köp bal gazanan gatnaşyjy ýaryşda ýeňiji bolar

Bäsleşikde bal beriljek ölçegler:

1. typokary ýazuw tizligi - goşmaça ballar berler. 

2. mistakesalňyşlyklary ýazmak, gatnaşyjylaryň aljak ballarynyň sanyny azaldar.

3. Dürli ýazuw ulgamlarynyň arasynda köp geçiş bolan teksti saýlan gatnaşyjylara bal baýragy berler, mysal üçin: latyn harplary, arap harplary, hytaý ýazuwy, kiril harplary we birma harplar

4. Gatnaşanlara klawiatura seretmek gadagan ediler - klawiatura seretmek, hatda gaty gysga biri hem bäsdeşi diskvalifikasiýa eder we ýaryşdan çykarylar.

12) Bu gezek maňa näbelli taryhy çeşmeden bir hekaýa (elbetde, barlap bilersiňiz):

 

Bir gezek okuwçylar diýilýär Aristotel(gadymy döwürlerden bäri meşhur grek filosofy) Gurbagany rehimsizlik bilen öldürip, jesedinden hyýanatçylykly peýdalanypdyr.

Okuwçylary ondan filosofyň we intellektual derejesiniň şeýle bolmalydygyny pikir edýärmi diýip soradylar.

Aristotel okuwçylaryna bu meselede hiç hili problema görmändigini aýtdy - usuly boýunça filosofiki ýazuwy bilen ýazýan ýörelgelerini ulanmaga borçly bolmadyk gündelik durmuşynyň arasynda hiç hili baglanyşyk ýokdy. .

Netije: Dünýä beýikleriniň ýazgylaryny okanyňda, olaryň käbiriniň beýleki we garaňky taraplarynyň hem bardygyny ýatdan çykarmaly däl… 

13) Azyk dükanynyň eýesi azyk dükanyndan başga-da, kanuna garşy dürli görnüşli ýarag we ok-däri satmak üçin öz dükanynda satmagy teklip edýär.

Muny bilenden soň polisiýa şikaýat edildi we ol adam tussag edildi.

Tutulan azyk eýesi näme üçin tussag edilýändigine düşünmeýär we polisiýa soragçylaryna şeýle diýýär:

"Dükanymda satýan azyk önümlerim adam bedeni tarapyndan gurulýar. Edil şonuň ýaly-da, satan ýaraglarym, satan iýmitimiň gurulmagyna kömek eden bedenini goramaga kömek edýär - näme üçin ýalňyş? Näme üçin gadagan? "

14) Jemgyýetde ýaşaýan şikesli adam, kärendesine alyp boljak kwartira gözleýär.

Köp gözleglerden soň, adam halaýan kwartirasyna gelýär we jaýyň eýesi bilen duşuşýar.

Duşuşykda öý eýesi:

"Men bu ýerde kärendä gol çekmäge taýyn, ýöne üç şertim bar:

1. Psihiatrik dermanlar kwartira getirilmez. dermanyňyzy aljak bolýarsyňyzmy, meniň bilen däl-de, beýleki öý eýeleri bilen ediň !!! Meniň kwartiram adaty kwartiradyr we psihiatrik kwartira däl !!

2. recentlyakynda ylmy journalurnalda akyl hassalarynyň arasynda penjiräni döwýänleriň umumy ilatyň penjiresinden üç esse ýokarydygy baradaky makalany okadym. Kwartiradaky penjireleriň bütewiligi meniň üçin möhümdigi sebäpli, hereketleriňize elmydama gözegçilik etjek we şübheli ýagdaýlarda duýduryş berýän ýapyk zynjyrly telewizion ulgamyň döredilmegine razylyk bermeli bolarsyňyz. kwartirada penjiräni döwmek işiniň geçiriljekdigini - bu ýagdaýda degişli öňüni alyş çäreleri görüljekdigini aýtdy.

3. Gurmak üçin çykdajylar, şeýle hem 2-nji bölümde görkezilen ulgamyň işi kärendä goşular. "

Wah ... Öý eýelerine hiç hili pikir bermedim diýip umyt edýärin - ýaşajak ýerim bolmaz ...

Bu ýazgyny okaýan öý eýelerinden ony aňlaryndan, ýadyndan, pikirlerinden, pikirlerinden we duýgularyndan - köpçüligiň peýdasyna ýok etmegi haýyş edilýär.

 

15) Täze iş başlangyjy: "elýeterli jenaýat" kompaniýasy.

Işlenip düzüljek önümleriň arasynda:

1. Motorly giňeldiji - onuň kömegi bilen maýyplar oturgyjynda oturan adamlar ulaglara partlaýjy zarýadlary oturtyp bilerler. 

2. Işleri ýerine ýetirmek üçin maýyplar özleri bilen göterip bilýän ýeňil ýarag.

3. "Çalt zolak" - maýyp adamyň jenaýat mekanyndan tiz gutulyp bilýän ýörite enjam, oňa awtoulagyna çalt girmegine we polisiýa tarapyndan tutulmagyna kömek eder.

Has köp önüm üçin pikirler?

16) Bilşimiz ýaly, Ysraýyl halky käwagt "70 möjegiň arasynda goýun" - dünýäniň 70 döwletini görkezýän 70 möjek bilen deňeşdirilýär.

Ilkinji möjek: "Oňa agşamlyk nahary ýeterlik däl".

Beýleki möjek "": Garaşyň ... diýeta gutarýançam garaşyň ".

Üçünji möjek: "Bolýar, men aç. Haçan iýmeli? !!".

Dördünji möjek: "Tagamly bolar diýip umyt edýärin."

Beýleki 66 möjek näme diýer?

17)Hanna Kramer

14-nji noýabrda B-20: 48·

Gyzyl haç gurama batdy.

 

hiç zada mynasyp däl 

Gyzyl Haç guramasynyň prezidenti alnyp gaçylanlaryň maşgalalary bilen gürleşmek üçin diýseň tolgundy ".

Oglan!

Daşary işler ministrimiziň pikiriçe, onuň emosional ýagdaýy gaty kyndy. Gepleşigi dowam etdirmekde kynçylyk çekdi.

Aý, garyp zat.

git ...

Oňa we guramanyň ähli ýokary derejeli agzalaryna bu ýerde başdan geçirýänlerimizi we alnyp gaçylanlaryň maşgalalarynyň başdan geçirýänlerini başdan geçirmegini arzuw edýärin. Goý, muny başdan geçirsinler.

Oňa çenli - geliň, "ynsanperwer" kanunlaryň ýaýramagy bilen galyň.

Hatda agzyny açyp, gürlemäge nädip het edip bilýärler?

Diriler we ähli habar beriş serişdelerinde Hamas guramasynyň halkara kanunlaryna hormat goýmaýan ganhor terror guramasydygyny we şeýle bolandygy sebäpli Gyzyl Haç guramasynyň onuň bilen aragatnaşyk gurmak ukybynyň ýokdugyny we Ysraýylyň hukugynyň bardygyny aýtdylar Ysraýyl döwletine we ýolbaşçylaryna laýyk gelýän görnüşde hereket ediň. ganhor terror guramasynyň, haýsydyr bir ýurtdan ýa-da guramadan adam bejergisine hukugynyň ýokdugyny.

(Düýş görmäge we belli bir many we dogruçyllyga umyt baglaýaryn)

18) Aşakda paýlaşan ýazgym

topary "Taryh höwesjeňler topary":

 assaf benyamini, taryh buferleriniň topary

1 minut ·

Bilşiňiz ýaly, gadymy Gresiýada Olimpiýa oýunlary diňe erkekler üçin açykdy we türgenler ýalaňaç bäsleşerdiler.

Belli bir tapgyra çenli ýaryşlara tomaşa etmäge gelen tomaşaçylar bedenine eşikler bilen geldi. 

Netijede, ýaryşlaryň birinde türgenleriň biriniň ejesi gelip, ogluna tomaşa etmek isleýärdi, ýöne Olimpiýa oýunlary diňe erkekler üçin açyk bolansoň, ol ýere aýal hökmünde baryp bilmedi.

Netijede, özüni erkek adam hökmünde geýdi we şeýlelik bilen ýaryşlara tomaşa edýän tomaşaçylara, şol sanda oglunyň gatnaşan ýaryşyna-da goşulmagy başardy.

Şol aýalyň oglunyň gatnaşan bäsleşiginde ol birinji orny eýeledi we tolgunmanyň güýji bilen ony gujaklamak üçin ylgady.

Ogluny gujaklanda, muny duýman, eşikleriniň käbir düwmeleri tutuldy (nämäniň düşnükli däldigi) we netijede eşikleri ýyrtyldy. Utanç şeýle bir uludy welin, şol günden başlap hatda Gresiýada Olimpiýa oýunlaryna tomaşa etmäge gelen tomaşaçylar hem gelip, oýunlary doly ýalaňaç görmeli boldular.

Ine käbir soraglar:

1. Bu wakanyň takyk senesini bilýärismi?

2. Şol türgeniň adynyň, ejesiniň adynyň nämedigini bilýärismi?

3. Şol sportçynyň ejesiniň şol döwürlerde möhüm bolan sosial kadany bozandygyny göz öňünde tutsak - soňundan jezalandyrylandygyny bilýärismi?

4. Gresiýaly aýallar hakda gelip, şol sahna çenli oýunlara tomaşa edip, özlerini erkek ýaly edip görkezip bilýän başga hekaýalar barmy? Gadymy grek şäherlerinde geçirilen arheologiki gazuw-agtaryş işlerinde munuň subutnamasy barmy?

 

19) Bir adamyň her gije agyr horlanmagy bolýar.

Aýaly muňa gaharlanýar we bu barada gaýta-gaýta zeýrenýär, ýöne netije bermedi.

Yllaryň dowamynda adam aradan çykýar.

Aýaly ozal ony gaty biynjalyk eden şol horlanmagy sypdyryp başlaýar.

 

D. Aşakda "Facebook" toparynda paýlaşan ýazgym ""Ysraýyla ünsi jemläň":

Käbir adamlar gürlemek, hakykaty aýtmak we ýagşylyga garşy ýamany goldamak üçin batyrgaý. Batyrlygyňyz we hyjuwyňyz üçin sag bol, Assita Kanko!# Ysraýyl# Gaza#HamasIsISIS#IsraelUnderAttack#SreadTheTruth#WestIsNext

#israelwillwintheterror

https://www.facebook.com/watch/?v=723008953181750

E. Aşakda dürli ýerlere iberen elektron poçtam:

Recentlyakynda (muny 2023-nji ýylyň 29-njy noýabrynda ýazýaryn) hüjümim197254@yahoo.co.il-a girmek yzygiderli petiklenýär we her gezek petiklenenimde aşakdaky ýalňyş habary alýaryn:

Ony nädip düzedip bolar?

E-poçta hasaplarymyň üsti bilen haýbat atmak, näletlemek, töhmet ýa-da ýigrenç ýa-da töhmet sözlerini ibermeýändigimi belläsim gelýär.

hüjüm Benýamini.

* 1) goşmaça e-poçta salgylarym: 029547403@walla.co.il ýa-da: asb783a@gmail.com ýa-da: 1972assaf@mailfence.com ýa-da: ass.benyamini@yandex.com ýa -da: benyamini@vk.com ýa-da: hüjümffff @ protonmail .com

2) meniň telefon belgim: 972-58-6784040. faks belgim: 972-77-2700076.

3) poçta salgym:

hüjüm benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115/4

qiriat menahem töwerek,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta: 9662592.

4) web sahypam: https://disability55.com/

5) We hüjümim197254@yahoo.co.il bilen başga bir problemam bar : 

käwagt ibermäge synanyşýan e-poçta habarlarym iberilmeýär we maňa ibermäge synanyşýan beýleki adamlara e-poçta iberilmeýär.

6) ilkinji dilim ýewreýçe (עברית).

F. Aşakda "Facebook" toparynda paýlaşan ýazgym bar

"Jewishewreýleriň ýigrenjine garşy birleş":

Palestinalylaryň haýsy adamlar bolmak isleýändiklerini kesgitlemek üçin şol bir saýlaw we edara bar. Terrorçylygy saýlasalar, bu olaryň saýlamagydyr!

# Ysraýyl# Gaza#HamasIsISIS#SupportIsrael

#SreadTheTruth

#israelwillwintheterror

https://www.facebook.com/reel/992566885181800

0:40 / 1:29

Emily Schrader

18-nji noýabrda B-21: 04

Pidany günäkärlemegi bes ediň, hiç zat palestinalylary terrorçy bolmaga mejbur etmeýär.

Her bir palestinalynyň kim bolmak isleýändigini kesgitlemek gullugy bar.

Terrorçylyga bahana ýok.

G. Aşakda "Facebook" toparynda paýlaşan ýazgym

"Ysraýylyň Goranmak güýçlerine Gazadan terrorçylykly hüjümleriň öňüni almakda goldaw berýärin":

Liesalanlary we ýalňyş maglumatlary ýaýradýan we ýigrenji öňe sürýän media ulgamlarynda hakyky mesele bar.# Ysraýyl# Gaza#HamasIsISIS#SupportIsrael#SreadTheTruth

#israelwillwintheterror

https://www.facebook.com/watch/?v=1527346218020768

0:33 / 5:41

Megyn Kelli

24-nji noýabrda B- 2:30

"Mistakesalňyşlyklar" bu hekaýanyň diňe bir tarapynda bolup geçýär. Bu gyzykly dälmi? Bu, "journalisturnalistiň" goýberip biläýjek ýalňyşlygy hakda.

H. Aşakda "Lukmançylyk innowasiýalary we ertir lukmançylyk institutyna" iberen elektron poçtam:

Assaf Benýamini 

Byazan:

assaf197254@yahoo.co.il

üçin:

online-school@ima.org.il

3-nji dekabr, ýekşenbe, sagat 11: 52-de

Kim üçin: "Lukmançylyk innowasiýalary we ertirki lukmançylyk instituty".

Mowzuk: demansly adamlar üçin programma üpjünçiligi / ulgam.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Bilim derejesiniň peselmegi we Alsgeýmer ýaly demans ýagdaýlary bilen baglanyşykly kesellerden ejir çekýän adamlar üçin programma döretmek baradaky aşakdaky pikir hakda pikir etdim:

Bilşimiz ýaly, esasy häsiýeti aň-düşünjäniň peselmegi bilen kesellän hassalar (Alsgeýmer ýa-da demans ýagdaýy bolan beýleki keseller) gysga möhletli ýat ýa-da gündelik işlemek ýaly köp ukyplary kem-kemden ýitirýärler. kem-kemden erbetleşýär. Maksat, bu ýagdaýa düşen adamlar üçin niýetlenen programma üpjünçiligini ýa-da ulgamy döretmekdir. Kynçylyk, şeýle ulgamda adamyň ulanýan ähli programmalaryny ýa-da ulgamlaryny ýygnamakdyr we emeli intellekt ulgamy arkaly keseliň ösmegi bilen operasiýa mehanizmi has ýönekeýleşer. Elbetde, ulgamy özüni ulanýan adamyň ýagdaýyna mümkin boldugyça takyk uýgunlaşdyrmak üçin gurmak üçin ösüş döwründe beýni gözlegçileri, bilim pudagyndaky gözlegçiler bilen maslahatlaşmaly we hyzmatdaşlyk etmeli bolar, newrologlar bilen hyzmatdaşlygy.

Ulgamyň maksady, elbetde, dürli maksatly kompýuter ulanmaga öwrenişen we demansyň bosagasynda durýan adamlara ömrüniň köp ýyllarynda ulanan ulgamlaryna girişini düýbünden ýitirmezlige rugsat bermekdir. - we şeýlelik bilen keseliň alamatlarynyň netijesinde eýýäm ep-esli zeper ýeten durmuş derejesini belli bir derejede ýokarlandyrýar.

Pikiriň özi üçin köp zat.

Bu meniň pikir eden pikirim bolsa-da, şahsy durmuşymda demans aladasy bilen hiç hili baglanyşygym ýok.

Özümi gyzyklandyrýan ähli zatlarda göz öňünde tutulmaly birnäçe zadyň bardygyny belläsim gelýär:

1) Men programmirleme ugry boýunça hünärmen däl, beýni gözleg, bilim ýa-da newrologiýa ugurlary boýunça hünärmen däl - şonuň üçin beýle taslama ädimme-ädim ýoldaş bolup bilemok.

Bu, meniň pikir eden pikirim - başlangyç pikiri bermekden başga-da, taslamanyň başga bir tapgyrynda kömek edip bilmerin.

2) Örän pes girdeji bilen ýaşaýaryn - Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk kömek puluny. Şonuň üçin bu pikiri durmuşa geçirmek üçin haýsydyr bir býudjet goýup bilemok. Üstesine, ýagdaýymyň çynlakaýlygy sebäpli hatda gaty ýokary arzanladyşlaram kömek edip bilmez.

3) Iýerusalimdäki Kirýat Menachem etrabynda ýaşaýaryn, maşynym ýa-da sürüjilik şahadatnamam ýok. Saglygym we maddy ýagdaýym sebäpli, geljekde sürüjilik şahadatnamasyny alyp ýa-da awtoulag satyn alyp biljekdigimem ýok.

Şonuň üçin meniň ýaşaýan ýerimden ep-esli uzakda ýerleşýän kompaniýalaryň ofislerinde maslahat ýygnaklaryna gelmek ukybym ýok.

Siziň pikiriňizçe, bu ýerde şeýle taslamany öňe sürmek üçin haýsydyr bir salgy bolup biler, ýa-da men ony taşlap, hemme zady ýatdan çykarmalymy?

 Şahsy maglumatlarym:

Ady - hüjüm. Familiýasy - benyamini. Şahsyýet belgisi-029547403.

Doly poçta salgysy-

hüjüm benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

Telefon belgileri: yzarlama we Ysraýyl polisiýasyna berilmedik şikaýat sebäpli gizlin öýde.

Jübi telefony-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

E-poçta salgylarym: 029547403@walla.co.il ýa-da: asb783a@gmail.com ýa-da: assaf197254@yahoo.co.il ýa-da: ass.benyamini@yandex.com ýa-da : 1972assaf@mailfence.com ýa-da:assafbenyamini@hotmail.com ýa-da: assaffff@protonmail.com ýa-da: benyamini@vk.com ýa-da: assafbenyamini@163.com 

Meniň web sahypam: https://www.disability55.com/

I. Aşakda "Facebook" toparynda paýlaşan ýazgym

"Palestina VS Ysraýyl söweş täzeleniş habarlary ✅":

işjeň 

Assaf Benýamini

 1 inçe '

Ejir çekýän wagtyňyz liderleriňiz rahat ýaşasa, ynanarsyňyzmy? , Ok, palestinalylaram bolmaly däl.

# Ysraýyl# Gaza#HamasIsISIS#FreeGazaFromHamas

#SreadTheTruth

#israelwillwintheterror

https://www.facebook.com/61553780374491/videos/1028942395099185

0:06 / 1:48

Ysraýyl hakda maglumatlarSen bile Nataniel Buzolik.

4 gün·

GAZA-daky adamlar näme üçin beýle garyp?

Hamasyň ýolbaşçylary Gazada ýaşamakdanam biynjalyk bolmaýarlar.

Olaryň nähili baýdygyny göz öňüne getirip bilmersiňiz!

Emma olaryň halky?

Gazan halkynyň ähli kynçylyklarynda Ysraýyly günäkärleýän samsyk adamlar köp bolsa, Hamas näme üçin olar hakda alada etmeli?

Bu garyp raýatlary hakykatdanam goldaýan bolsaňyz, korrumpirlenen Hamas-YDS-dan dynmaga kömek ediň.

Paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

#HamasIsISIS#IsraelWillWinTerror# FaktlarMatter#FreeGazaFromHamas

 

J. Meniň baglanyşyklarym:

1)komando Düşündiriş-söweşijiler Ysraýylyň wagyz-nesihatlary

2)oglum tebigaty dünýä ýazmak üçin eserler 

3)internetde saç satyn almak we satmak B-HairSellon | saç satmak Bir adam

4)Jaýa çenli hyzmat

5)goldawçy Hamasy we guramaçylyk terrorçylygyny yzarlamak

6) YouTube kanaly "mazmuny aýratyn"

7)taslama haýal "Fusion ýadro gurluşyk reaktory üçin R-taslama halkara

8)alitu.com-podcast inçelik. Her zat Bir programma bilen

9)irestorelaser.com-saç ösdürip ýetişdirmek üçin redaksiýa

10) sahypa "telekeçi" - tehnologiýa koser

11) forum Şu gün uruşdan soň