Täsir edijilerden kömek

Kime:

Temasy: Inflýuenserleriň kömegi.

Hormatly hanymlar/jenaplar.

2007-nji ýylda Ysraýylda maýyplaryň göreşine goşuldym. Men 2018-nji ýylyň 10-njy iýulyndan bäri öz goşulan “Nitgaber” maýyplaryň açyk hereketi bilen meşgul bolýaryn.

Bilşimiz ýaly, önümler web sahypalary ýaly dürli zatlary internetde tanatmaga synanyşýan adamlara we köp ýagdaýlarda dürli görnüşdäki sosial göreşlere kämahal tora täsir edýänler öz pikirlerine gaty ýokary töleg talap edýän meşhur adamlar (“meşhurlar” diýlip atlandyrylýanlar) kömek edýärler.

Size berjek soragym: Ykdysady modeli bilýärsiňizmi, onuň kömegi bilen pes girdejili ýaşaýan hatda meniň ýaly adamlar hem şeýle formata goşulyp bilýärmi?

Hormatlamak bilen,

Asaf Binýamin,

Kosta Rika köçesi, 115

Podýezd A öý 4,

Kirýat Menahem,

Iýerusalim,

YSRAÝYL, poçta kody: 9662592.

Telefon belgileri: öýde-972-2-6427757. Ykjam telefony-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

Bellik: 1) Meniň şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) Mende ýene bir sorag bar: sosial göreşlere ýolbaşçylyk edýän adamlar bilen kömek etmek isleýän täsir edijiler arasynda “araçylyk” bilen meşgullanýan haýsydyr bir sosial ulgamy bilýärsiňizmi?

3) Meniň web sahypam: https://www.disability55.com/

4) Men iwrit dilinde gepleýän adamdygymy ýatladýaryn. Daşary ýurt dillerini bilşim gaty pes - orta we pes derejedäki iňlis dilinden we gaty pes derejede fransuz dilinden başga, bu ugurda bilimim ýok.

Bu haty ýazmak üçin professional terjime kompaniýasyny ulandym.