Täsir edijiler taslamasy

Kime: kime degişlidir.

 

Mowzuk: Täsir edijilerden kömek.

 

Hormatly hanymlar / jenaplar.

 

2007-nji ýylda Ysraýylda maýyplaryň göreşine goşuldym. 2018-nji ýylyň 10-njy iýulyndan başlap, muny "Nitgaber" hereketiniň bir bölegi hökmünde goşdum - goşulan aç-açan maýyplar.

 

Bilşimiz ýaly, önümler, web sahypalary ýaly dürli zatlary internetde tanatmaga synanyşýan adamlar we köp halatlarda dürli görnüşdäki sosial göreşler käwagt tor täsir edijileri - meşhur adamlar ("meşhurlar" diýilýär) tarapyndan öňe sürülýär. pikirleri gaty ýokary töleg üçin.

 

Size berjek soragym: Ykdysady modeli bilýärsiňizmi, onuň kömegi bilen pes girdejili ýaşaýan hatda meniň ýaly adamlar hem şeýle formata goşulyp bilýärmi?

 

Hormat bilen,

 

hüjüm Benýamini.

Mowzuk:: tehnologiki gurallar.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

2007-nji ýyldan bäri Ysraýylda maýyplaryň göreşine gatnaşýaryn - bilşiňiz ýaly köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde giňden beýan edilýär.

Göreşi öňe sürmäge synanyşýan usullarymyzyň biri dürli tehnologiki gurallar arkaly: sosial ulgamlarda ýazmak, web sahypalaryny açmak we olary ösdürmäge we gowulaşdyrmaga synanyşmak, wirtual jemgyýetleri dolandyrmak we ş.m.

Bu meselede meniň soragym: Kompaniýaňyz ýa-da guramaňyz göreşimizde bize kömek edip biljek tehnologiki gurallary hödürläp bilermi? Eger şeýle bolsa - haýsy ugurlarda we nädip?

Hormat bilen,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

Telefon belgileri: yzarlama we Ysraýyl polisiýasyna berilmedik şikaýat sebäpli gizlin öýde.

Jübi telefony-058-6784040. Faks-077-2700076.

A. Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403

B. Aşakda "Facebook" toparynda paýlaşan ýazgym

"Kaliforniýa çaý oturylyşy(Klip iňlis dilinde):

 

 

Melani Phillipsiň Hamasyň we Palestina häkimiýetiniň hakyky niýetleri baradaky gürrüňini diňläň. # Ysraýyl # Gaza #HamasIsISIS #FreeGazaFromHamas #SreadTheTruth

#israelwillwintheterror

https://www.facebook.com/reel/1031990844829370

 

C. Aşakda "Facebook" toparyna iberen ýazgym

"Halk Britaniýasy, öňde näme ýatýar?(Klip iňlis dilinde):

 

 

Bu ýigidiň birnäçe minutda Ysraýyl-Gaza meselesi bilen baglanyşykly bulaşyklygy aýyrmagyna tomaşa ediň. #HamasIsISIS #FreeGazaFromHamas

#israelwillwintheterror

https://www.facebook.com/reel/173721769063753

 

 

D. Aşakda "Facebook" toparynda paýlaşan ýazgym

"Ysraýyl Goranmak Sahypasy - Ari Fuld tarapyndan esaslandyryldy(Klip iňlis dilinde):

 

Duglas Mýurre ynam bilen Ysraýyly medeniyetli dünýäniň aglaba köplüginiň goldaýandygyny ynandyrdy we özüniň ýeke bolmakdan uzakdadygyny tassyklady. #HamasIsISIS #SreadTheTruth

#israelwillwintheterror

https://www.facebook.com/reel/1470904156825236

 

E. Aşakda sosial ulgamda paýlaşan ýazgym "freetalk.app":

 

Tomi Lahreniň Amerikada Hamasa tarapdar ýörişler, antisemitizmiň ýokarlanmagy we olaryň ikisini-de duruzmazlyk baradaky gepleşiklerine tomaşa ediň.#HamasIsISIS #WestIsNext #israelwillwintheterror

 

https://www.facebook.com/reel/7585956931421606

 

F. E-poçta salgylarym: 029547403@walla.co.il we: asb783a@gmail.com we: assaf197254@yahoo.co.il we: ass.benyamini@yandex.com we: 1972assaf@mailfence.com we: benyamini@vk.com we: assaffff@protonmail.com

 

G. Aşakda Ysraýylyň kino re directorissýory Tali Ohionyň “Facebook” sosial ulgamynda ýazan habary:

18m

 

Tali Ohion

 

6 gün

soňky ýyllarda işleýän dokumental filmi üçin "Ester kinosy - Ak şäherden Netflix nesline çenli",

Şahsy arhiwleri gözlemekde, 1990-njy ýyllarda anna güni öýlän Hamkinde atmosferanyň suratlary we umuman alanyňda, 1980-nji ýyllaryň başynda Dizengoff meýdançasy, meýdançanyň çagalary, meýdanda ýygnanan "frakslar" .

Şahsy ýa-da 972-52-2846954 telefon arkaly habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

 

H. Aşakda "Facebook" toparynda paýlaşan ýazgym

"Göçürmek: Iýerusalim açardyr(Klip iňlis dilinde):

 

Eskiz gülüp bilse-de, ölüm howpuny aýdýan adamlaryň elhenç hakykaty gülkünç däl. #HamasIsISIS #WestIsNext

#israelwillwintheterror

https://www.facebook.com/reel/2667883266695110

dokuzynjy. Aşakda Iýerusalimdäki Hebrewewreý uniwersitetiniň "Periferiýa ilatynyň wekiliýeti klinikasyna" iberen elektron poçtam:

 

     I.        Aşakda Iýerusalimdäki Iewreý uniwersitetiniň "Kliniki hukuk bilim merkeziniň" "Daş-töwerekdäki ilatyň wekilçilik ediş klinikasyna" ýazan hatym:

Yahoo / iberildi

         

        Assaf Benýamini

         

        Byazan:

        assaf197254@yahoo.co.il

        üçin:

        law_clinics@savion.huji.ac.il

        Duşenbe, 25-nji dekabr, sagat 14: 29-da

        "Daş-töwerekdäki ilaty görkezýän klinika" -a salam:

        Birnäçe aý mundan ozal sizden Adalat ministrliginiň Hukuk kömegi býurosy bu meseläni çözmekden ýüz öwürdi, meniň maýyp we mätäç adamdygyma garamazdan.

        Aklawçy Miçal Goreniň maňa iberen e-poçta habaryndan, meseläniň siz tarapyndan gözden geçiriljekdigine düşündim.

        Bu synagyň netijeleri barada meni täzeläp bilseňiz we getiren meselä klinika tarapyndan prinsip hökmünde seredilip bilinse minnetdar bolardym.

        Salam, benyamini hüjüm ediň. Faýl belgisi 64226/23 - Benýamini Asaf [salgylanma 66540639] Yahoo / Gelýän bukjasy Siýua Mişpati < siyuasecrej@justice.gov.il> to: michal.goren@mail.huji.ac.il göçürme: assaf197254@yahoo.co.il 20-nji awgust, ýekşenbe, sagat 13: 02 Salam Miçal,

        Bu e-poçta salgysy, jenap hüjümçi benyamini-den alan haýyşymy size iberýärin. Birikdirilen resminamalar onuň rugsady bilen iberilýär .Assaf jemgyýetçilik ýaşaýyş jaýy bilen baglanyşykly arza / haýyş arkaly esasy kömegi almak üçin hukuk kömegi üçin biziň bilen habarlaşdy. Assafyň aýdanlaryndan görnüşi ýaly, kärende kömegini almak hukugyny ýokarlandyrmak we umumy ýaşaýyş jaýy hökmünde ykrar edilmek üçin ýaşaýyş ministrligine birnäçe gezek ýüz tutan ýaly, ýöne her gezek oňa negatiw jogap berilýär. Onuň sözlerine görä, munuň esasy sebäbi, çagasyz ýeke bolmagy, ýaşaýyş jaý ministrligine ýüz tutan beýleki adamlar bilen deňeşdirilende kemsidiji hakykat, kömegini almagy esaslandyrýan lukmançylyk we şahsy ýagdaýynda bolsa-da. Gynansagam Arza berijiniň karzyna maliýe goýumy sebäpli, Adalat ministrliginde hukuk kömeginiň adyndan kanuny wekilçilik almak üçin kanun tarapyndan kesgitlenen ykdysady çäklere laýyk gelmeýär, şonuň üçin Assafyň arzasyny kabul edip bilmedik we çuňňur gözden geçirip bilmedik. .Emöne, Hebrewewreý uniwersitetiniň Kliniki hukuk bilim merkeziniň çäginde oňa kömek edip biljekdigiňizi barlaýandygyňyzy aýdýaryn. Minnetdarlyk bilen aklawçy Liron KeshetLegal Kömek Iýerusalim etraby ~~~~ Üns beriň! Bu e-poçta jogap bermäň! E-poçta iberip bilersiňiz Jer-Siyua@justice.gov.il   Adalat ministrliginde size hödürlenýän hyzmatyň bir bölegi hökmünde sizi “Her sag” web sahypasyna girmäge çagyrýarys:  https://go.kolz.org.il/g

        20-nji awgust, ýekşenbe güni sagat 16: 40-da Salam Liron we Salam Assaf,

        Hüjüm etmek aňsat däl mesele bolsa-da, bu işiň klinika üçin prinsip hökmünde laýykdygyny ýa-da ýokdugyny barlaryn. Maňa bu işi öwrenmek we jogap gaýtarmak üçin azajyk wagt gerek, islendik ýagdaýda-da bolsa Bu mesele biziň bejergimiz üçin amatly, klinika semestr başlamazdan (oktýabr aýynyň ahyryna) başlap bilmez .Hormat bilen, adwokat Miçal Goren Halkara adam hukuklary klinikasy Daş-töwerekdäki ilata wekilçilik edýän klinika Merkez Kliniki hukuk bilimi üçin Iýerusalim uniwersitetiniň Hebrew uniwersitetiniň fakulteti Telefon: 972-2-5882569 Faks: 972-2-5882544 law_clinics@savion.huji.ac.il www.cle.huji.ac.il Asyl habary görüň

 

J. Meniň baglanyşyklarym:

 

1)    intruder.io - Giriş, üýtgeşikligi, duýdansyz açylan hyzmaty ýa-da ösýän howpy göreninde gowşaklygy skanerläp, toruňyzy yzygiderli gözden geçirýär.

 

 

2)    many kanaly

 

3) Arslan jemgyýeti - Hamas terrorçylary tarapyndan zorlananlaryň pidalaryna özara kömek we goldaw. Ysraýylda we bütin dünýäde aýallar goşulýarlar we paýlaşýarlar

 

4) Howpsuzlyk meselelerini öwrenmek merkezi "Alma"

 

5) Ysraýylyň Terrorçylyga garşy ykdysady söweş merkezi

 

6) outsormilitary.com - Açyk we Harby, açyk we harby eşikler we enjamlar üçin onlaýn onlaýn barmaly ýeriňizdir. Stres we diri galmak üçin, öňki gorag eşikleri we enjamlary bilen goşun zyňylyşy ýaly.

 

7)  Keren Şorş birleşigi- Derrew kömek üçin fond Hamasyň Ysraýyl raýatlaryna eden aýylganç hüjüminiň pidalaryna.