සමාජ ආධාර

වෙත:

මම ඊශ්රායෙලයේ ජෙරුසලම් නුවර ආබාධිත යුදෙව් මිනිසෙකු වෙමි. ඊශ්රායෙල් රාජ්‍යය මා වැනි ආබාධිත මිනිසුන්ට මූලික සංයුක්ත අවශ්‍යතා එනම්, ආහාර, ඖෂධ සහ එබඳු දේවල්,

මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ලබා ගැනීමට ඉඩ නොදෙයි.

මම ඒ සඳහා විසඳුමක් සොයමින් සිටිමි.

assaf benyamini.

*1)මගේ ඊමේල් ලිපින: 029547403@walla.co.il or: asb783a@gmail.com or: assaf197254@yahoo.co.il or: ass.benyamini@yandex.com or: a32assaf@outlook.com or: assaf002@mail2world.com or: assaffff@protonmail.com

2) මගේ දුරකථන අංක: නිවස-972-2-6427757.

සෙලියුලර්-972-58-6784040. ෆැක්ස්-972-77-2700076.

3) මගේ තැපැල් ලිපිනය: 115/4 costa rica street, qiriat menahem neighborhood, Jerusalem, ISRAEL, zip: 9662592.

4) මගේ paypal.me කරා යාමට සබැඳියක් මෙන්න: paypal.me/assaf148

5) විවිධ භාෂාවලින් මා පිළිබඳ සඳහන් තවත් දේවල් සහිත වෙබ්අඩවිය කරා යැවෙන සබැඳියක් මෙන්න:

https://assafcontent.ghost.io/


6) මා හීබෘෘ කතා කරන පුද්ගලයෙකු වන අතර මාගේ විදේශ භාෂා හැකියා ඉතාමත් දුර්වල බව මා විසින් සඳහන් කරනු ඇත - එය වෙනස් වෙතොත් ඒ ඉංග්‍රීසි බසින් මධ්‍යම මට්ටමේ සිට පහළ මට්ටම දක්වා සහ ප්‍රංශ බස සඳහා ඉතාමත් පහළ මට්ටමක් සතුව සිටින නිසාය. මට මේ ක්ෂේත්‍රයේ මීට වැඩි දැනුමක් නැත. මෙම ලිපිය රචනා කිරීම සඳහා, වෘත්තීය පරිවර්තන සමාගමක උපකාර ලැයිස්තුගත කරමි.