Meýletinler üçin gorag çäreleri

Biz şu gün ýaşaýarys (men muny 2023-nji ýylyň 21-nji iýunynda çarşenbe güni ýazýaryn) ysraýyl döwletinde-de, dünýäniň beýleki ýurtlarynda-da dürli hili howpsuzlyk wakalarynyň bolup geçýändigi hakykatda.

Şeýle ýagdaýda adama hüjüm edilende, bilşimiz ýaly, iki sany jogap usuly bar: biri, elbetde, hüjümçiler bilen göreşmek – beýlekisi bolsa gaçmak.

Emma şeýle ýagdaýa düşen näsag barada aýdylanda, köplenç bu iki reaksiýanyň hiç biri-de mümkin bolmaýar – şeýdip ölüm duzagy döreýär. Galyberse-de, maýyplaryň köpüsine beden taýdan näsazlyk maýyplykdan ejir çekýän adama özüni goramak üçin ýarag tutmaga mümkinçilik bermeýär.

Şu sebäplere görä, şeýle ýagdaýda maýyp adamyň ulanyp biljek goraglaryny açmak barada pikirlenmek ýerlikli bolup biler.

Şeýle gorag serişdesi, eger-de ol kämilleşende, käbir maýyplar tarapyndan hem zorluk edilip bilner diýip hasap etmek (çünki kabul edilen masgaralamanyň tersine, näsag hemişe "garyp adam" ýa-da "gowy adam" bolmaýar) haýsy maýyplaryň şeýle goraglary almaga ýa-da ulanmaga haklydygy baradaky kriteriýalary hem kesgitlemek barada oýlanmalydyrys.

Ýazyjy Iýerusalim-Ysraýylyň Kiryat Menaçem şäheriniň ýaşaýjysy Assaf Binýamini.

Şu habaryň awtory barada has köp maglumat almak üçin:

https://www.disability55.com