Maýyp hekaýa

Ysraýylda maýyplaryň göreşi uzak wagt bäri dowam edýär we henizem tölemedik. Maýyplar öz hukuklary ugrunda göreşmegi dowam etdirýärler, jemgyýetiň bir bölegi bolmak we beýleki Ysraýyl raýatlary ýaly ähli hukuklaryndan peýdalanmak üçin zerur bolan ähli goldaw we goldaw üçin göreşýärler.

Soňky on ýylda Ysraýylda maýyplaryň göreşinde käbir möhüm öňegidişlikler boldy. Mysal üçin, Ysraýyl döwletiniň häkimiýetleriniň öňünde maýyplara öz hukuklaryny amala aşyrmaga kömek etmäge synanyşýan birnäçe gurama döredildi.

Şeýle hem, Ysraýylda maýyplar babatynda her aý alýan pulumyzyň mukdaryny birneme gowulandyrýan kanunyň kabul edilmegi, şeýle hem Maýyplar üçin Hukuklar Kanunynyň kabul edilmegi ýaly möhüm kanunlar kabul edildi. Bu kanunlar maýyplaryň hukuklaryny we statusyny öňe sürýär we döwletiň maýyplaryň göreşine çynlakaý çemeleşýändigini subut edýär.

Şeýle-de bolsa, edilmeli işler kän. Maýyplar her gün köp çäklendirmelere we kynçylyklara duçar bolýarlar we köplenç Ysraýyl jemgyýetiniň bir bölegi bolmak üçin zerur gurallar we mümkinçilikler ýetmezçilik edýär. Bar bolan öňegidişliklere garamazdan, maýyplar henizem bilime, işe, saglygy goraýyş hyzmatlaryna we gündelik durmuşda uýgunlaşdyrylan elýeterliligi almakda kynçylyklara duçar bolýarlar.

Mysal üçin, maýyplar jemgyýetçilik we jemgyýetçilik ulaglaryna çykmakda kynçylyklara duçar bolup bilerler, şonuň üçin olaryň her bir işi, maýyp däl raýatyň işine garanyňda has köp maliýe çykdajylary bolar. Şeýle hem, çäkli bilim okuwlaryny alyp bilerler, şonuň üçin bu ugurda iş tapmak olar üçin has kyn bolup biler. Mundan başga-da, maýyplar gündelik işleri ýerine ýetirmek üçin zerur bolan beden böleklerinde şikes alyp bilerler we şonuň üçin gündelik işini dogry ýerine ýetirmek üçin goşmaça kömege mätäçdirler.

Bu kynçylyklary çözmek üçin döwlet zerur bolanlara has köp çeşme we goldaw bermeli, maýyplar we olaryň hukuklary bilen baglanyşykly maglumatlary we kanunlary wagyz etmeli. Döwlet her bir Ysraýyl raýaty üçin deňligi we elýeterliligi ýokarlandyrmak üçin hereket etmeli we maýyplara bu meselä goşulmaga kömek etmeli.

Bu meseleleri öňe sürmäge synanyşýan maýyplar hökmünde has köp goldaw we kömege mätäç.

Bu ýerde web sahypamyza bir baglanyşyk goşýaryn, bu ýerde göreş we meniň hakda has jikme-jik maglumat alyp bilersiňiz, şeýle hem haýyr-sahawat edip bilersiňiz.

Hormat bilen,

Assaf Binyamini-2007-nji ýyldan bäri göreşe gatnaşýan.

Web sahypamyza baglanyşyk:  https://www.disability55.com/

Haýyr-sahawat baglanyşygy:  paypal.me/assaf148