Kömek üçin haýyşlar

Kim üçin:

Mowzuk: Kömek maksatnamalary.

Mähriban Jenap / Hanym,

2018-nji ýylyň 10-njy awgustynda "Aç-açan maýyplaryň" ýagdaýyny, durmuş derejesini we hukuklaryny ýokarlandyrmaga çalyşýan "oveňiş" atly jemgyýetçilik hereketine goşuldym - meniň ýaly lukmançylyk kynçylyklaryndan we agyr maýyplyklardan ejir çekýän adamlar. göze görnüp duranok - we şonuň üçin hukuklaryň giňden inkär edilmegine sezewar bolýar.

“Google”, “Facebook” ýa-da “Amazon” ýaly iri tehnologiýa kompaniýalarynyň bu guramalar tarapyndan kesgitlenen kriteriýalara we kriteriýalara laýyklykda synag edilýän maliýe kömegi üçin ýüz tutup biljek sosial kömek programmalaryny işleýändigini eşitdim.

Bu kömek maksatnamalary barada has giňişleýin maglumat gözleýärin.

Hormat bilen,

Assaf Binyamini,

Kosta Rika köçesi, 115

Giriş A-kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

Telefon belgileri: öýde- 972-2-6427757.

Jübi telefony-972-58-6784040.

faks belgisi-972-77-2700076.

Scriptazgy ýaz. 1) Goşulan "Get" hereketiniň düýbüni tutujy we şu günki güne çenli ony dolandyrýan adam 972-52-3708001 telefon belgisi bilen habarlaşyp bilersiňiz Tatiana Kadoçkin.

Onuň bilen telefon arkaly habarlaşmak ýekşenbe güni mümkindir

Penşenbe gününden 11: 00-20: 00 aralygyndaky Ysraýyl wagty, ýewreý dynç alyşlaryndan we Ysraýylyň dürli dynç alyşlaryndan başga.

Aşakda web sahypamyza baglanyşyk bar:

https://www.nitgaber.com/

2) Ine, biziň hakda käbir düşündirişli sözler

hereket, metbugatda görkezilişi ýaly:

Ordinaryönekeý raýat Tatýana Kadoçkin karar berdi

"aç-açan maýyp" diýýän zadynyň kömegi bilen "oveňiş" hereketini emele getiriň. Häzirki wagta çenli ýurduň dürli künjeklerinden 500 töweregi adam ýygnandy. 7-nji kanal gündeligine beren interwýusynda, taslama we degişli taraplardan aç-açan bolany üçin degişli we ýeterlik kömegi almaýan maýyplar barada gürrüň edýär.

Onuň sözlerine görä, maýyp ilaty iki topara bölüp bolar: maýyplar üçin maýyplar we maýyplar üçin maýyplar. Ikinji topary "aç-açan maýyp" diýip kesgitleýär, sebäbi 75-100 göterim maýyplygy bar diýlip kesgitlense-de, maýyplar oturgyjy bilen maýyplar ýaly hyzmatlary almaýandyklaryny aýdýar.

Onuň pikiriçe, bu adamlar özbaşdak gazanç edip bilmeýärler we maýyplar üçin maýyplar üçin goşmaça hyzmatlara mätäç. Mysal üçin, aç-açan maýyplar Milli ätiýaçlandyryş institutyndan pes maýyplyk pensiýasyny alýarlar, ýörite hyzmatlar, esger kömek pullary, hereket üçin kömek pullary ýaly goşmaçalary almaýarlar we ýaşaýyş jaý ministrliginden has pes kömek alýarlar.

Kadoçkin tarapyndan geçirilen gözlegiň netijesine görä, bu aç-açan maýyplar 2016-njy ýylda Ysraýylda çörek aç adam ýokdugyny öňe sürmek synanyşygyna garamazdan çörege aç. Geçiren gözleginde olaryň arasynda öz-özüni öldürmegiň derejesiniň hem ýokarydygy aýdylýar. Döreden hereketinde, aç-açan maýyplary umumy ýaşaýyş jaýyna garaşýan sanawlaryna goşmak üçin işleýär. Munuň sebäbi, adatça bu sanawlara girmäge hukuklydygyna garamazdan girmeýändiklerini aýdýar. Knesset agzalary bilen birnäçe duşuşyk geçirýär we hatda Knessetdäki degişli komitetleriň mejlislerine we çekişmelerine gatnaşýar, ýöne diňläp bilmeýänleriň we diňleýjileriň oppozisiýadygyny, şonuň üçin kömek edip bilmejekdigini aýdýar.

Indi ol has köp "aç-açan" maýyplary özüne goşulmaga, kömek edip biler ýaly habarlaşmaga çagyrýar. Onuň pikiriçe, ýagdaý şu günki ýaly dowam etse, hukuklaryny we ýaşamagyň esasy şertlerini talap etjek maýyplaryň demonstrasiýasyndan gutulyp bolmaz.

3) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

4) E-poçta salgylarym: 029547403@walla.co.il ýa-da: asb783a@gmail.com ýa-da: hüjümf197254@yahoo.co.il ýa-da: ass.benyamini@yandex.com ýa-da: a32assaf@outlook.com Ora-da: hüjümf002 @ mail2world .com

5) Özümi tapýan bejeriş esaslary:

Reut birleşigi - Awiwit myhmanhanasy,

Awiwit köçesi, 6

Kirýat Menachem,

Iýerusalim, poçta kody: 9650816.

Umumy ıaşaıyş jaıynda telefon belgileri:

972-2-6432551. : A-da: 972-2-6428351.

Umumy ıaşaıyş jaıynyň e-poçta salgysy: avivit6@barak.net.il

6) Meni umumy ýaşaýyş jaýyndan jemgyýetçilik işgäri bejerýär.

7) Gözegçilik edilýän maşgala lukmany:

Dr. Brandon Stýuart,

"Klalit saglyk hyzmatlary" - Promenade klinikasy,

Daniel Daniel owsanowski köçesi, 6

Iýerusalim, poçta kody: 9338601.

Klinika ofislerinde telefon belgisi: 972-2-6738558.

Klinika ofislerinde faks belgisi: 972-2-6738551.

8): aşy: 48. Maşgala ýagdaýy: leeke.

9) Öýdäki kompýuteriň görnüşi / modeli:

Prosessor Intel (R) ýadrosy (TM) i5-3470 CPU @ 3.20 GHz

Gurlan ýat (RAM): 8.00 GB

(GB 7.88 ulanyp bolýar)

Ulgam görnüşi-64-bit operasiýa ulgamy, prosessor esasly x64

Kompýuteriň ady: 111886-HK

Birinji günden kireýine alýaryn

2019-njy ýylyň 30-njy dekabry, "Kompýuter adapterleri" kompaniýasyndan.

10) Operasiýa ulgamyny ulanýaryn

Windows 10

11) Brauzer hromyny ulanyp, internete girýärin we görüş meselesi sebäpli ekran nyşanlaryny ep-esli ulaldýaryn.

12) ISP: Gyzgyn.

13) Doglan senesi: 11/11/1972

14) Men ýewreýçe gürleýän adamdygymy bellärin - we beýleki dilleri bilýänligim gaty çäklidir. Orta we pes derejeli Iňlis we gaty pes derejeli fransuzlardan başga, bu ugurda mundan başga bilimim ýok. Bu haty ýazmak üçin hususy terjime kompaniýasynyň kömegini aldym.

15) Ine, 2011-nji ýylda men hakda ýazylan sosial hasabat:

* Bu hasabatda ýalňyşlyk bilen ýazylyşy ýaly 2004-nji ýylda däl-de, 1994-nji ýylyň 8-nji martynda Iýerusalimdäki Kfar Şawul psihiatrik keselhanasyna reabilitasiýa üçin gelendigimi belläsim gelýär.

2011-nji ýylyň 28-nji iýuny

Kim üçin: M.G.A.R. Kompaniýa.

Re: Assaf Binyamini, Id. No. 29547403 - Psihososial hasabat

Umumy maglumat: Assaf 1972-nji ýylda doguldy, bakalawr, HaRakefet köçesindäki reabilitasiýa sebediniň adyndan goralýan ýaşaýyş jaýy (başpena jaýy) statusynda ýeke özi ýaşaýar, fonunda maýyplyk kömek puluny alýar akyl taýdan kemçilik.

Assaf dört adamdan ybarat maşgalanyň uly ogly. Sekiz ýaşyndaka ene-atasy aýrylyşdylar, nikalaşýan wagtlary ene-atasynyň arasyndaky gatnaşyklar gaty erbet diýilýär. Kakasy gaýtadan durmuşa çykdy we Assafyň bu nikadan üç ýarym dogany bardy. Aýralykdan soň Assaf ejesi we aýal dogany bilen galdy.

Assaf çagalygyndan bäri emosional we motor kynçylyklaryndan ejir çekýärdi. 4 ýaşynda ýaşaýyş jaý çalşylandan soň, gürlemegi bes etdi. Terapewtiki çagalar bagynda psihoterapiýa ugradyldy. Assaf asuda çagady, günortan sagat taryh kitaplaryny okaýardy, kompýuterlerde işleýärdi, ýeke-täk jemgyýetçilik işi küşt oýunlarynyň çäginde boldy.

Olesetginjeklik döwründe akyl saglygy ýagdaýy erbetleşdi, kakasynyň aýalyna garşy beýlekiler bilen birlikde yzarlaýyş aldawlaryny döretdi. Janyna kast etmek synanyşygy görkezildi we birnäçe gezek Geha akyl saglygy merkezinde keselhana ýerleşdirildi. Ony dikeltmek synanyşygy Petah Tikwadaky umumy ýaşaýyş jaýynda geçirildi, ýöne şowsuz boldy. Bu ýaşdan başlap, ol hiç bir çarçuwanyň içine goşulmady, jemgyýet tarapyndan ret edildi, geň gylyk-häsiýeti daş-töweregine-de uly gahar-gazap döretdi we bu ýagdaý hasam erbetleşdi.

“Enosh” akyl saglygy birleşiginiň üsti bilen öz öýünde esger almagy dowam etdirdi, psihiatrik bejergini aldy, akyl saglygy ýagdaýy durnuklaşdy we jemgyýetde özbaşdak ýaşaýar.

Assaf birnäçe ýyl meýletin işledi 20 ýaşyndaka, Assaf dürli alamatlardan ejir çekdi, esasylary öz-özüne zyýan bermegi öz içine alýan obsesif-kompulsivdi - fiziki taýdan özüňe zyýan bermegiň beýle görnüşleri hiç haçan beýle gaýdyp gelmedi, ýöne häzirki wagtda , Assaf jemgyýet bilen göreşmek üçin ulanýan usuly we daş-töweregi gurşap alan hakykatlar arkaly özüni gynandyrýar (we bu mesele bilen baglanyşykly dowamy barada goşmaça maglumat berler).

2004-nji ýylda Assaf Kfar Şawuldaky Reabilitasiýa bölüminde keselhana ýerleşdirildi we ol ýerden Enoş akyl saglygy birleşiginiň goldawy bilen goralýan ýaşaýyş jaýyna (başpena jaýyna) göçdi. Reabilitasiýa bölüminde bejergi alan ýyllarynda onuň ýagdaýy gowulaşdy, obsesif-kompulsiv alamatlar ep-esli gowşady we aldaw ýa-da galýusinasiýa ýaly psihiki mazmun ýokdy. Assaf Kfar Şawul psihiatrik hassahanasynyň reabilitasiýa topary tarapyndan ugradyldy, Ysraýylyň Milli kitaphanasy, ýöne bedeniniň ýaramazlygy sebäpli ol gitdi. Şondan soň Assaf HaMeshakem Sheltered Company (2005 - 2006) -da bir ýarym ýyl töweregi işledi. Işgärler bilen baglanyşykly kynçylyklar sebäpli ol gitdi. Soň bolsa, HaOman köçesindäki gaçybatalga önümçilik zawodynda işledi we bu iş ýerine barjak bolanda transport kynçylyklary sebäpli gitdi. 2006-2007-nji ýyllarda beden we akyl ýagdaýynyň kem-kemden peselmegi bolup geçdi we şondan bäri akyl we fiziki kynçylyklaryň - arka problemalary, iýmit siňdiriş problemalary, psoriatiki ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy, bilelikdäki kynçylyklar, has agyr we köplenç aladalanma hüjümleri. Assaf jemgyýetçilik hyzmatlaryna bolan ynamyny ýitirdi, hyzmatyň hiliniň we işgärleriň hünär derejesiniň peselýändigini öňe sürdi.

. Enosh akyl saglygy birleşigi bilen aragatnaşygyny we gatnaşyklaryny kesdi, Kidumyň kömegi bilen ýaşamaga synanyşdy

Başarnyksyz birleşme. 2007-nji ýylyň aprelinde reabilitasiýa we sagaldyş bilen meşgullanýan Tzohar Assosiasiýasyna ýüz tutdy.

2007-nji ýylyň Sanjar aýynda Reut jemgyýetiniň akyl saglygy hasaba alnan jemgyýetine ugradyldy we Awiwit umumy ýaşaýyş jaýynda goralýan ýaşaýyş jaýy (başpenaly ýaşaýyş jaýy) statusyna kabul edildi we myhmanhananyň işgärleri tarapyndan äkidildi.

Soňky üç ýylda üpjün edilen ýoldaşlyk döwrümizde Assafyň akyl saglygynyň ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy bolup biler we bu ýaramazlaşma bilen baglanyşykly birnäçe görkezijiler bar:

A. Assafyň şübhe derejesi ýokarlanýar, pessimist dünýägaraýyş bilen güýçlenýän şübhe, lukmançylyk, psihiatrik ýa-da hünärmen bolsun, islendik bejeriş faktoryna düýbünden ynam we ynam ýok. Umumy ıaşaıyş jaıynyň işgärleri bilen gatnaşygy gaty bölekleýin, ıaşaıyş jaıyndan gollanmalary (mugallymlary) kabul etmekden ýüz öwürer we diňe sosial işgäri bilen aragatnaşyk saklamaga taýýardyr, ol hem sistemanyň wekili hasaplaıar. abadançylygyny gözläň.

B. erbetleşýän ýekelik meýli. Assaf haýsydyr bir sosial gurluş bilen baglanyşykly däl. Umumy ıaşaıyş jaıynyň ýaşaýjylary bilen däl-de, ıokarda aýdylyşy ýaly, ıaşaıyş jaıynyň ýolbeletleri (mugallymlary) bilen, ıa-da özüni daşlaşdyrıan maşgalasy bilenem doly ıagdaıda hiç hili dostlukly gatnaşyk saklamaıar ( ejesi garşylygyna garamazdan baglanyşygy saklamagy talap edýändigi sebäpli “diýen ýaly” sözi ulanylýar. Ol haýsydyr bir jemgyýetçilik durmuşyna gatnaşmaýar, şenbe we dynç alyş günlerinde özüni ýekelikde görýär, belli bir çarçuwa, çärä, Baýram günleri we şuňa meňzeşlere goşulmak baradaky teklibine jogap bermeýär.

C. Terapewtiki faktorlar bilen gatnaşyklar we duşuşyklar: Assafy alyp giden üç ýylyň dowamynda HMO-da birnäçe maşgala lukmanlarynyň arasynda çalyşmagy başardy, käbiri onuň hal-ýagdaýyny aç-açan gözledi, ýöne nädip bilmedi kesgitlemek üçin. Ol Kirýat veloweldäki Akyl saglygy jemgyýetçilik klinikasynyň işgärleri bilen jedelleşdi we jedel etdi we psihiatrik gözegçiligini ol ýerde dowam etdirmekden aç-açan ýüz öwürdi. Işgärler hem oňa tarap barmaga synanyşdylar, ýöne ol muny duýmady. Bu hekaýadan esasy ejir çekendigine garamazdan, başga bir psihiatrik gözegçilik almak üçin akyl saglygy bilen baglanyşykly her bir adama ýüzlendi. Netijede, Ir Ganim HMO-a ýüz tutanymyzdan soň, HMO-da zerur gözegçiligi amala aşyrmaga mümkinçilik berýän kanun hatyndan başga belli bir ylalaşyk gazanyldy. Duşuşyklary, özüni bejerýän ähli faktorlar bilen baglanyşykly köpçülikleýin habar beriş serişdelerine ýüz tutmak ýaly onlarça şikaýat hatlaryny ýazmak bilen bilelikde bolýar: reabilitasiýa sebedi, Reut jemgyýetiniň akyl saglygy hasaba alnan jemgyýeti, Milli ätiýaçlandyryş instituty, HMO we başgalar.

Umumy ıaşaıyş jaıyny we esgerler birleşigini boýkot etmek: Reut jemgyýetiniň akyl saglygy hasaba alnan jemgyýetiniň adyndan esger almagy dowam etdirse-de, ıaşaıyş jaıyna özi gelmekden ýüz öwürıär we duşuşyklar diňe öý çagyryşy ýaly amala aşyrylýar. Şübhe we duşmançylyk umumy ýaşaýyş jaýynyň işgärlerine we ýaşaýjylaryna gönükdirilendir we hatda şikaýat ýazýar we esgeriň özi hakda gaty zeýrenýär. Muňa garamazdan, adaty hakykatyň belli bir derejesi bar we gahar-gazaplara we şikaýatlara garamazdan, biziň bilen gatnaşygy kesmekden saklandy.

E. Barha artýan aladanyň derejesi: Assaf, psihiatrik saglygy, ýaşaýyş jaýy, maddy we maddy taýdan geljegi barada gaty alada edýär. Bu aladanyň derejesi ony çydap bolmajak gytçylykda we tygşytlylykda ýaşamaga mejbur edýär.

F. Gündelik durmuşynda saklanmak we tygşytlylyk: Assaf ýakyn geljekde öýsüz boljakdygyna ynanýar we öz pikirleri sebäpli elektrik energiýasyny tygşytlaýar we beýleki çykdajylary tygşytlaýar we şonuň üçinem şeýle edýär kwartirasyny gyş wagtynda gyzdyrmaň, iýmitini gyzdyrmaýar we özüne lezzet ýa-da kanagat duýmaga ýol bermeýär. Şeýle hem, saglyk meselelerine gezek gelende, diş bejergisi ýa-da fiziki azaplary we agyrylary ýeňilleşdirip biljek dermanlar ýaly tygşytlaýar.

G. Hekaýa ýüregine täsir edip biler öýdýän, mümkin bolan ähli faktorlara hat ýazmak we ýazmak, şeýlelik bilen giň hat alyşmalarda kömek bermek onuň durmuş tejribesine öwrüldi, ýazýar, surata düşürýär we käwagt onlarça nusgada paýlaýar. , Döwlet edaralaryna, Knesset agzalaryna, döwürleýin neşirlere we magazinesurnallara, birleşiklere, hukuk firmalaryna, hususy guramalara we guramalara, iş ýerlerine we ş.m. Köp halatlarda hiç hili jogap almaýar, käbir ýagdaýlarda özüne ünsi çekýär - bu tejribe durmuşyna many we mazmun berýärdi. Onuň sözlerine görä, dirikä, dowam eder we bu onuň özüne laýyk hukuklar ugrundaky göreş usulydyr.

H. Iş ýerlerine uýgunlaşmakdaky kynçylyklar: tutuş döwürde Assaf birnäçe gezek iş ýerlerini çalyşdy, her gezek iş şertleri bilen baglanyşykly kynçylyklar ýa-da elýeterlilik ýa-da şikaýatlar esasynda. Şeýle-de bolsa, ýakynda özüni hepdede üç gezek işleýän bir iş ýerini tapandygyny we şu wagta çenli ondan razydygyny bellemelidiris. Assafyň özi bu ýere kän bir ynanmaýar, şu güne çenli we soňky iki aýyň dowamynda sabyr etmegi başardy.

Gysgaça aýtsak: psihiatrik keşbiniň umumy däldigine şek-şübhe ýok, birneme goralyp saklanylýan birnäçe mümkinçilik bar, meselem: aň-bilim ukyby, dilden we ýazuw sözleýiş ukyby, beýleki tarapdan bolsa agyr akyl şikesleri. Ol ýalňyzlygyň we umytsyzlygyň içinde ýerleşýär. Alamatlarynyň tebigaty oňa hiç hili kömek ýa-da goldaw almaga mümkinçilik bermeýär, bütin dünýäniň özüne garşydygyna, çykalga ýokdugyna we ýagdaýyň hasam erbetleşjekdigine ynanýar. Adaty manyda hiç hili psihiki gahar-gazap ýok, ýöne gahar-gazap we güýçli agressiýa bar, häzirki wagtda esasan ejesine baryp görmäge het eden mahaly oňa gönükdirilýär (bu agyr gahar-gazabyndan ejir çeken ýoldaşy bilen ýaşanda has erbetdi; we netijede biz olaryň ýaşaýyş jaý hyzmatdaşlygyny bes etmäge mejbur bolduk). Assaf barada aýdylanda bolsa, ähli gurluşyň germetiki paranoid gurluşydygy, hakykatyň hökümi gaty kemçilikli we ýeterlik däldigi, oňa kömek etmek isleýän adamlary tanamaýarka we hemme kişini itekländigi aýratyn duýulýar. Täsiriň peselmegini, adam duýgusynyň ýoklugyna çenli, hatda gündelik aragatnaşykda bolan ýakyn adamlara ýa-da terbiýeçilere / terapewtlere-de degişlidir. Ony dolandyrýan esasy duýgy, hasam erbetleşýän umytsyzlykdyr. Bu, onuň ýaşaýşynyň hiline täsir edýär, ýaşaýan iň pes derejesini aýtman.

Soňky iki ýyl bäri ony alyp barýan adam we özüni bejeren Psihiatr bilen geçiren söhbetdeşliklerinden özüni alyp barşynda kynçylyklar, akyl problemalary, gahar-gazap we şuňa meňzeş zatlaryň ýüze çykýandygyna we ýüze çykýandygyna şek ýok. akyl taýdan näsazlygy, şonuň üçinem gödek, kemsidiji we gaharly hereketleri hem problemalarynyň alamaty hökmünde däl-de, aýry-aýry bölegi hökmünde kabul edilmelidir.

Naomi Harpaz

Jemgyýetçilik işgäri

“Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýy

Ir Ganim.

REUT jemgyýetçilik akyl saglygy hasaba alnan jemgyýet

“Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýy

“Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýy, Iýerusalim 96508, Awiwit köçesiniň 6-njy jaýy, Telefaks: 02-6432551

E-poçta: avivit6@barak.net.il

16) Aşakda maýyplaryň ýaşaýyş ýagdaýy barada käbir düşündirişler / jikme-jiklikler bar.

a. Kärende maliýeleşdirmek / tölemek meselesi - ençeme ýyl ozal (we kim tarapyndan belli däl, ýöne käbir döwlet işgäri) ​​bu jemgyýetde ýaşaýan maýyplaryň aýda NIS 770 kärendesine tölemäge hukugy bar diýen karara gelindi. Mälim bolşy ýaly, soňky ýyllarda Ysraýylda jaý bahalary ýokarlandy, kärende tölegi hem tebigy ýagdaýda ýokarlandy. Manyöne köp ýyl mundan ozal hiç hili düşündiriş we logika bolmazdan düýbünden özbaşdak döredilen NIS 770 şekili täzelenmedi.

Gynansak-da, mümkin bolan taraplara - ingaşaýyş we gurluşyk ministrliginiň dürli stollaryna, beýleki ministrliklere iberilen giňişleýin hat alyşmalardan (müňlerçe hatda on müňlerçe hat we bu ýazyjynyň ökünmegi üçin bu sanlar ulaldyp bolmaýar). Maliýe ministrligi we premýer-ministr ýaly köp sanly journalistsurnalist, bu ýazyjynyň köpüsi şahsy, köp aklawçylar, hatda derňew firmalary we daşary ýurtlaryň ilçihanalary bilen gürleşdi - hiç zat kömek etmedi. Netijede, kömegiň mukdary täzelenmedi we maýyplaryň köpüsi gyşda ýa-da yssyda açlykdan, suwsuzlykdan ýa-da sowukdan ölmek üçin köçelere çykaryldy.

insult we tomusda suwsuzlyk.

Ededid: Jemgyýeti güýçlendirmek birleşigi we uniwersitetleriň we kollejleriň hukuk ýazyjy klinikalary ýaly hukuk guramalarynyň hiç haçan ýönekeý sebäbe görä kömek edip bilmejekdigini bellemelidiris: NIS 770 kömeginiň mukdary kanunlar bilen kesgitlenýär we hukuk guramalary hereket edýän kanunlara laýyklykda kömek edip bilerler.

Kanunçylyk üýtgetmelerine mätäç bolan ýeke-täk salgy Knessetdir.

Mattersöne meseleler has çylşyrymlaşýar: belli bolşy ýaly uzak wagtlap (bu setirler 2020-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda ýazyldy) Ysraýyl yzly-yzyna saýlaw kampaniýalaryna gatnaşdy, hatda alty hepde meýilleşdirilýän üçünji saýlawlaram işleýän hökümetiň gurulmagy hökman däl. Knessetiň we hökümetiň bu awtoryň we maýyp guramalaryň we başga-da köp adamyň kömek meselesinde beren soraglaryna jogap berenlerinde-de, Knessetiň agzalary Knessetiň agzalaryna garamazdan awtomatiki usulda hukuk guramalaryna ugrukdyrylandygyny bellemelidiris. bu ýagdaýda guramalaryň salgy däldigini doly bilýärler; özleri.

b. Kwartira eýeleri bilen aragatnaşyk: maýyplaryň ýa-da keselleriniň kömegi bilen maýyplaryň ýaşaýyş jaý eýeleri bilen gepleşik geçirmek üçin göreşýän ýagdaýlary köp. Bu şertlerde jemgyýetçilik işgärleri araçy bolup hyzmat etmeli we jemgyýetçilik işgärleriniň köpüsi bu ýagdaýda hakykatdanam bu wezipäni ýerine ýetirip bilmeýärler. Mundan başga-da, soňky ýyllarda sosial işgärleriň wezipeleriniň sanynyň azalmagy, agyr iş şertleri, az aýlyk, näsaglaryň maşgalalary tarapyndan ýygy-ýygydan nädogry bejergi - sosial işgärleri nädogry ideg üçin jogapkär hasaplaýarlar garyndaşlary alýarlar - kämahal gyssagly ýa-da howply ýagdaýlary äsgermezlik etmäge, maýyplara amatly jaý tapmakda kynçylyk çekmäge we sosial işgäriň oňa kömek etmegine sebäp bolýan mümkin däl iş ýükleri bilen bilelikde.

c. Näsaglaryň töleg serişdeleri - adamyň hassahanada uzak wagtlap jemgyýetde ýaşamaga göçüp, işe gitmek ýa-da durmuşyny dolandyrmak üçin jogapkärçilik çekmek ýaly adaty durmuş endikleri bolmadyk ýagdaýlary bolýar. Kepillik barlagy ýaly kärende şertnamasyna gol çekmegiň şertleri köplenç durmuşynyň bu döwründe adamlar üçin elýeterli däl. Öňki bejeriş we bejeriş desgalary (bu ýazyjynyň 25 ýyl ozal keselhanadan kömekçi ýaşaýyş jaýyna çykarylanda ulanan biri) ýapyldy ýa-da soňky ýyllarda işini togtatdy, şeýlelik bilen durmuşynyň bu döwründe adamlar tarapyndan dikeldilmeginiň öňüni aldy. , bu möhüm bejeriş we reabilitasiýa gurluşlary bolmazdan ösüş gazanyp bilmeýänler.

d. Düzgünleşdiriji meseleler - häzirki wagtda bir tarapdan ýaşaýyş jaý eýeleriniň hukuklary we borçlary babatynda doly deňsizlik bar, beýleki tarapdan kärendeçiler. Köp kanunlar kwartira eýelerini kärendeçiler tarapyndan kärende möhletinden hyýanatçylykly peýdalanmakdan goraýar; tersine, kärendeçileri kwartira eýeleriniň sütemlerinden goramak üçin kanunlar ýok. Netijede, kärendeler köp skandal, gödek we käte hatda bikanun maddalary hem öz içine alýar we kärende şertnamalaryna gol çekmäge mejbur bolan kärendeçileri goramak üçin kanun ýok.

Köplerde ýagdaýlarda, kärendeçileriň emlägi kärendesine almak üçin şert hökmünde gol çekmeli zyýanly maddalara garşy çykmaga kanuny hukugy ýok, we kärendeçiler kämahal kärende döwründe-de jaý eýeleriniň gülkünçligine doly sezewar bolýarlar. Elbetde, bu umumy ilat üçin bir mesele, ýöne maýyplar ýa-da syrkawlar ýaly kemçilikli toparlaryň bu şertlerde ýaşaýyş jaý eýeleri bilen iş salyşmagy tebigy taýdan has kyn.

e. Düşündirişlerdäki kynçylyklar - zerur düzedişler girizmek maksady bilen ýüze çykarylan kynçylyklar we olaryň köpçüligiň dykgatyna ýetirilmegi bilen baglanyşykly düýpli kynçylyklar bar. Bu mesele bilen gyzyklanmaýan dürli habar beriş serişdeleriniň häzirki ileri tutulýan ugurlary, maýyp guramalaryň arasyndaky bölünişik, biziň ýaşaýan jemgyýetimizdäki ýagdaýy düzetmek we gowulaşdyrmak üçin işjeň rol oýnamak üçin ýaşaýan jemgyýetimizdäki köp partiýanyň gyzyklanmazlygy we köpçüligiň bu meseleler barada habardarlygyny ýokarlandyrmak baradaky tagallalara Knesset agzalaryny äsgermezlik etmezden we hiç zat etmezden kanunlary üýtgetmäge mejbur eder. Mahabat kampaniýasyna başlamakda ýene bir kynçylyk bar: maýyplyk pensiýasynda ýaşaýan maýyplar, mahabat agentlikleriniň bu meseläni çözmek üçin kampaniýany dolandyrmak üçin talap edýän ummasyz mukdaryny töläp bilmeýärler we bu awtoryň bu päsgelçiligi ýeňip geçmek üçin eden köp tagallalary. talyplaryň mahabat taslamasyna goşulmak hiç hili kömek etmedi, sebäbi talyplar hiç hili gyzyklanma görkezmediler we meseläni möhüm hasapladylar.