"ilkinji sag" ulgamy

Patent taýýarlamak pudagynda, belli bir ideýa hakda pikir edip, soň neşir edýänleriň hiç hili kompensasiýa almaýan hakykaty bar we bu pikir üstünlikli önüme öwrülse we haçan bolýar.

Mälim bolşy ýaly, ähli öwezini dolmagy we karzy alýanlar pikiri ogurlan we ony ösdüren adamlar, bu pikiri asyl pikiri hökmünde görkezmek bilen, başgaça aýdylanda. Bu, elbetde, ilki bilen bu pikiri öňe sürenlere adalatsyzlyga sebäp bolýar.

'Ilkinji hukugyň hukugy' atly ulgamy ösdürjek bir kompaniýa döretmäge çagyrýaryn - maksady ilkinji adamy tapmak boljak ulgam, ýa-da üstünlikli önüme öwrülen bolsa we bu pikir hakda pikir eden adamlaryň birinji topary, we munuň üçin dogry girdeji almaga rugsat bermek üçin ideýanyň ogurlanan halkynyň hukuklarynyň tükenmegi ugrunda işlemek.

Men muny bellärin:

1 ) Men patent redaktirlemek pudagynda hünärmen däl.

2 ) Bu diňe meniň pikir eden ilkinji pikirim.

3 ) Men gaty pes girdejili ýaşaýan adam - Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk boýunça kömek pullary, we şeýle programma üpjünçiligini ýa-da ulgamy ösdürmäge hiç hili pul goýup bilemok.

4 ) Men gaty pes girdejili ýaşaýan adam - Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk kömek pullary. Şonuň üçin men şeýle ulgamy ösdürmäge hiç hili serişde goýup bilemok.

Scriptazgydan soňky:

1 ) Telefon belgim: 972-58-6784040.

2 ) Web sahypalarym: disability55.com we: scammers-out.com

we: assaf-permalinks.com