ሕክምና ናይ ኣቓልቦ ምጉዳል ልዕሊ ዓቐን ምንቅስቓስ ጸገም

ADHDን መድሃኒታቱን ኣንጻር ኣማራጺ ኣገባባት፡ ብዘይ ናይ ስነ-ኣእምሮ መድሃኒታት

 

ታሕሳስ 19

 

07፡21

 

2008 ዓ.ም

 

ሬይ ፓም

 

እዚ ጽሑፍ እዚ ሰባት፡ ኣቓልቦ ምጉዳል ልዕሊ ዓቐን ምንቅስቓስ (ADHD) ዘለዎም ህጻናት/ዓበይቲ ብናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ መድሃኒታት ወይ ብኹለንተናዊ/መግቢ/ሕክምናዊ (ናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ መድሃኒታት) ክሕከሙ ኣለዎም 1ኢሎም ንኽውስኑ ክሕግዞም እዩ።

እቲ "ADHD" (ቀልቢ ሕጽረት ምዃኑ’ዩ። ልዕሊ ዓቐን ምንቅስቓስ ምግባር ስርዓት ኣልቦነት) ዝበሃል፡ ኣብ 1987 ብማሕበር ስነ-ኣእምሮ ኣመሪካ (APA) ተመዲቡ ከምዘሎ ተኣዊጁ።

ብመሰረቱ ADHD ማለት ናይ ኣቓልቦ፣ ባህርን ናይ ትምህርትን ጸገም ዘለዎም ሰባት የመልክት። እዚ ዓይነት ጸገማት፡ ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ዝጸንሐ ምዃኑ ርዱእ እዩ! ሕክምና ናይዚ ዓይነት ጸገም ብናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ኣገባብ፡ እንተላይ ምእዛዝ ኣዝዮም ልዑል ሓደጋ ክህልዎም ዝኽእል መድሃኒታት (ከም ሪታሊን፡ ኣደራል፡ ኮንሰርታ ወዘተ)።

ኣማራጺ ሜላታት ናይ ኣቓልቦ፣ ባህርን ናይ ትምህርትን ጸገም ዘለዎም ሰባት (ADHD) ንምሕካም ኩለንተናዊ/ኣመጋግባ/ሕክምናዊ እዩ፣ ብዘይ ኣጠቓቕማ ናይ ስነ-ኣእምሮ መድሃኒታት።

ካብቲ ዝገበርክዎ መጽናዕቲ መሰረት ብምግባር፡ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ዕዳጋ ኣየናይ መንገዲ ክወስዱ ከም ዘለዎም፡ (ኣካታዕን ክትዕን)፡ ወይ፡ ወይ፡ 1) ብናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ኣገባብ ምስ መድሃኒታቶም ወይ ድማ፡ 2) እቲ ኩለንተናዊ/ኣመጋግባ/ሕክምናዊ መንገዲ፡ ብዘይ... ኣጠቓቕማ ናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ መድሃኒታት።

ኣብ መወዳእታ፡ ብዛዕባ እዚ ጸገም ኣብ ርትዓዊ መደምደምታ ንምብጻሕ፡ (ከም ኣብ ዝኾነ ኩነታት ህይወት)፡ እቲ ዝበለጸ ክትወስዶ ዘለካ ስጉምቲ ንምግምጋም ስታቲስቲክስ ክትዕዘብ ኣለካ - ወይ ውጥን ሕክምና 1) ወይ 2) ኣብ ልዕሊ. እዚ ገምጋም እዚ፡ 1) ንኣቓልቦ፡ ባህርያትን ጸገማት ትምህርትን ዝተኣዘዙ፡ ወይ ተመሳሳሊ (‘ADHD’)፡ ብምውሳድ ስነ-ኣእምሮኣዊ መድሃኒታት ዝፈጥሮ ሳዕቤናት ዘጠቓልል ክኸውን እዩ። ከምኡ’ውን፡ 2) ብኣማራጺ ኣገባብ ሕክምና፡ (ኩለንተናዊ/ኣመጋግባ/ሕክምናዊ)፡ ብዘይ ኣጠቓቕማ መድሃኒታት ስነ-ኣእምሮ ዝፍጠር ሳዕቤናት።

ካብቲ ዝተዓዘብኩዎ ስታቲስቲክስ ዝረኸብክዎ መደምደምታ፡ (ድሕሪ ጽዑቕ መጽናዕቲ ዝተገብረ)፡ ከምዚ ዝስዕብ ይመስል፤ 

1) ብዘይጥርጥር ናይ ስነ-ኣእምሮ መድሃኒት ምውሓጥ 'hit or miss' ወይ 'shot in the dark' ጉዳይ እዩ። እዞም መድሃኒታት (ሪታሊን፡ ኣደርል፡ ኮንሰርታን መሰልቶምን) - ዋላ'ኳ ሓደ ሓደ ግዜ 'ሓቂ' ዝብል ስምዒት እንተሃቡ፡ ኣሉታዊ ሳዕቤናት (ናይ ሓጺር ወይ ነዊሕ ግዜ) ናይ ምፍጣር ሓደጋ ኣለዎም።

ስለዚ እዚ ዓይነት ሕክምና ብሓፈሻ ውሑስን ‘ፍትሓዊ ውርርድ’ን ኣገባብ ድዩ?

Vs:

2) ኩለንተናዊ/መኣዛዊ/መድሃኒታዊ - (ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ዶክተር ሜሪ ኣን ብሎክ 'No More ADHD' ዝተገልጸ፡ ብተመሳሳሊ ድማ ብብዙሓት ካልኦት ተመሳሰልቲ ዶክተራት ኣብ መላእ ዓለም)። እዞም ኣገባባት እዚኣቶም፡ ምንጪ ናይቲ ጸገም ምድላይ፡ ከምኡ’ውን ብኡ መሰረት ምሕካም (ብዘይ ኣጠቓቕማ መድሃኒታት ስነ-ኣእምሮ፡ ብርግጽ) የጠቓልሉ። እዞም ስርሒታት እዚኦም፡ ዝኾነ ‘ልዑል ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል’ ዘይብሉ፡ ውሑድ ወራር ዘለዎ ኣገባብ እዮም።

እዞም ዓይነት ኣገባባት ሕክምና ሓፈሻዊ ድሕነት ይህቡ ድዮም ፍትሓዊ ውርርድ ድዮም?

ውጽኢት ናይ 1) ኣብ ላዕሊ -- ምስ ስታቲስቲክስ ዘይርጉጽነት ብዛዕባ ውጽኢት፣ (ኣብቲ ዘጋጠመን ዝቕጽልን ስቓይ መሰረት ብምግባር)፣ እዚ ዘይፍትሓዊ ቁማር ኮይኑ ልዑል ሓደጋ ዘለዎ ስቓይ ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ዝሓዘ እዩ!

ውጽኢት 2) ኣብ ላዕሊ -- ምስ ኣዝዩ ጽቡቕን ቀጻልን ስታቲስቲክስ ዓወት ካብዞም ዓይነት ሕክምናታት፡ እዚ ኣዝዩ ፍትሓውን ውሑስን ውርርድ እዩ!

መደምደምታ፡ ናይ ስነ-ኣእምሮ መድሃኒት ናይ ምውሓጥ ተግባር ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ!

ኣዝዩ ንፉዕ ኩለንተናዊ/ኣመጋግባ/ሕክምናዊ ሓኪም፣ (ከም ዶክተር ሜሪ ኣን ብሎክ ተመሳሳሊ ዕዉት ተግባራት ዝፍጽም)፣ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣቓልቦ፣ ባህሪ፣ ትምህርቲ ወይ ተመሳሳሊ ጸገማት ዘለዎም ሕሙማት ኣብ ምሕካም ልዑል ደረጃ ዓወት ዘለዎ ናይ ምድላይ ተግባር ( ብዘይ ኣጠቓቕማ ናይ ስነ-ኣእምሮ መድሃኒት) እዚ እዩ እቲ መንገዲ!

ለበዋይ፡ ዝኾነ ሰብ ናይ ኣቓልቦ፡ ናይ ባህሪ ወይ ናይ ትምህርቲ ጸገም ዘለዎ፡ ብዛዕባ እቲ ጸገም ኣብ ምፍዋስ ክወስዶ ዘለዎ ኣካይዳ ናይ ገዛእ ርእሱ ርትዓዊ መደምደምታ ንምብጻሕ ዘድሊ መጽናዕቲ ይገብር።

 

ከም ኣማራጺ፡ ሓደ ሰብ ድሮ ነዞም ወይ ተመሳሰልቲ ጸገማት ዝኸውን ናይ ስነ-ኣእምሮ መድሃኒት ይወስድ እንተኾይኑ፡ ንሱ፡ ወይ ሓደ ሰብ ብስሙ፡ ሓድሽ ወይ ተወሳኺ መጽናዕቲ ብምግባር፡ ብዛዕባ እቲ ክወስዶ ዘለዎ ኣካይዳ ርትዓዊ መደምደምታ ክበጽሕ እላቦ።

ካብ መጽናዕቲ ኢንተርነት እኹል ስታቲስቲክስ ክትረክብ ክትክእል ኣለካ። 

ጽቡቕ ተሰሪሑ

ጽሑፍ "tagged" ከምዚ ዝስዕብ፤

መልሲ፡ ዝሓሰብክዎ ናይ ኣፕ ሓሳብ እንሆ፤

"ኣስማት ዓለም" ዝበሃል ኣፕ።

ኣብዚ መተግበሪ፡ ሓደ ሰብ ስሙ ኣብ ዝተወሰነ ስርዓተ ጽሕፈት ክጽሕፍ ክኽእል እዩ - ከምኡ’ውን ተመሳሳሊ ስም ኣብ ካልኦት ስርዓታት ጽሕፈት ከመይ ከም ዝጽሓፍ ክርኢ ይኽእል።

ንኣብነት: ብፊደላት እብራይስጢ ዝጽሕፎ "ዓሳፍ" ዝብል ስመይ ኣብቲ ስርዓት ውጽኢቱ ክህብ እዩ:

1) "assaf" - ብፊደላት ላቲን።

2)"阿薩夫"-ብጽሑፍ ቻይና። 

3) "ассаф" - ብፊደላት ሲሪሊክ

4) "عساف" - ብፊደላት ዓረብ።"

5) "อัสซาฟ" - ብቋንቋ ታይላንድ (ታይላንድ) ዝተጻሕፈ

ካልእን ዝበሃሉ ምዃኖም ይፍለጥ።

ከምዚ ዓይነት መተግበሪ ኣድላዪ ከምዘይኮነ ይመስል: ደሓር ከኣ ኣብ መርበብ ብዙሓት ኣውቶማቲክ ተርጐምቲ ኣለዉ። ይኹን እምበር፡ ሕጂ እውን ከምዚ ዓይነት መተግበሪ ክፈትሖ ዝኽእል ጸገም ኣሎ፡ ኣብቶም ኣውቶማቲክ ተርጐምቲ፡ መብዛሕትኡ ግዜ ኣስማት ሰባት ወይ ካልእ ፍሉይ ዝጭበጥ ትሕዝቶ ዘይብሎም ኣስማት በቶም ኣውቶማቲክ ተርጐምቲ ኣይፍለጥን - ስለዚ፡ ነቲ ስም ኣብ a ዝተወሰነ ስርዓተ ስክሪፕት፡ ኣብ መብዛሕትኡ እዋን ውጽኢት ናይቲ ድምጻዊ ትራንስክሪፕሽን ኣብ ስርዓታት ስክሪፕት ናይ ቋንቋታት ካልኦት ዓይነታት ስክሪፕት ምቕባል ኣይክከኣልን እዩ።

ለ. ኣብ ታሕቲ ናብ ሓኪም ስድራይ ዝለኣኽክዎ ደብዳበ ኣሎ: 

(እዛ ደብዳቤ ናብ: ዶክተር ብራንደን ስቲዋርት፣

"ኣገልግሎት ጥዕና ክላሊት" - ክሊኒክ "ሃታየለት"፣

6 ጎደና ዳኒኤል ያኖቭስኪ፡

ኢየሩሳሌም፣

እስራኤል፡ ዚፕ ኮድ፡ 9338601.):

19 ሕዳር 2023 ዓ.ም

ሰላምታ ንዶክተር ብራንደን ስቲዋርት፤

ዋና፦ ንሕቶይ ካብ ሃገራዊ ፖሊስ ዝሃብካኒ መልሲ።

ክቡር ሓላፊ .

ብኣንጻር እቲ ትብሎ፡ እዚ "ነዊሕ ደብዳቤ" ኣይኮነን - ሓጺር ፊደል ናይ ሓደ ገጽ ጥራይ እዩ - ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ካብ ምምላስ ዝቑጠበሉ ምኽንያት ድማ የለን።

ከምዚ ዓይነት መግናሕቲ ኣብ ልዕሊ ጋንታታት ሕክምና ጸልማት ሃዋህው ዝፈጥር ኮይኑ ብናተይ ኣረኣእያ ብወገን ጋንታታት ሕክምና ወይ ሰብ ሞያ ኣብቲ ዓውዲ ኣብ ልዕሊ ሕሙማቶም ዝገልጽ ከቢድ ትሕትና እዩ።

ከምዚ ዓይነት መልሲ ምስ ረኸብኩ፡ ኣብቲ ኣኼባታት ባዕሉ እንታይ ከም ዝበሃል ፈጺሙ ቁምነገር የብሉን - ኣባላት ሰራሕተኛታት ሕክምና፡ ወይ ብሓቂ ኣብ ልዕሊ ሕሙማት ከምዚ ዓይነት ባህሪ ዘለዎ ምሉእ ስርዓት እምነት ፈጺሙ ኣይረክብን እዩ።

ከም ሓካይም መጠን ዘለካ ሞያዊ ፍልጠት ገምጋም ነይሩ (ክቕጽል እውን እዩ)። ግን ልክዕ ከምኡ ስእነት ሞሳ ከምኡ’ውን ኣብ ልዕሊ እቲ ሓቀኛ ዕላማ ኣባላት ሰራሕተኛታት ሕክምና ምትእምማን ዘይምህላው ክቕጽል እዩ። 

እዚ.

ዶክተር ፍሪድማን 6 ሕዳር 2023

ተዓጽዩ ኣሎ።

ዝርዝር መወከሲ

ንሓደ ሕሙም ከም ኣካል ናይ ሓደ ኢምፕሮቫይዘሽን ዝለኣኾ ነዊሕ ደብዳቤ ሰላም ዓሳፍ ዝሃቦ መልሲ። ጽቡቕ ክትኮኑ ተስፋ እገብር። ደብዳቤኻ በጺሑኒ። ንሓበሬታኹም፡ እቲ ምምሕያሽ ንሕማም ምርግጋጽ፡ ትእዛዝ ሓኪም ወይ ንሓንቲ ሓጻር ሕቶ ዝዓለመ እዩ። እቲ ሓኪም ከም ኣካል ናይቲ ምምሕያሽ፡ ብሓቂ ንሙሉእ ምብጻሕ ናብ ክሊኒክ ወይ ብተሌፎን ዝምችእ ንዋት ንምውካስ ግዜ የብሉን። ኣብዚ ግዜ እዚ ንኹሉ ሕቶታትኩም መልሲ ክትረኽቡ ኢኹም። ኣብ መጻኢ ክልተ ኣማራጺታት ኣለዉ ሀ. ሓንቲ ሓጻር ብስራሕ ዝተዳለወት ሕቶ ለ. ምስ ሓኪም ስሩዕ ቆጸራ ውሰድ። ************************************* መልሲ ሕቶታትኩም እንሆ 1. ውጽኢት ናይቲ... ካርታ ምውጻእ ወጺኡ"ዶባዊ መስመር" - እዚ ማለት ኣብ ሓደ ካብቶም ኣብ ድሕሪት ዘለዉ "ኣገዳስነት ዘይብሎም" ሻምብቆታት ደም ውሑድ ጸገም ክህሉ ይኽእል እዩ - እዚ ሕጂ ሓደገኛ ነገር ከምዘይኮነ፡ ከምኡ'ውን ከቢድ ከምዘይኮነ ንጹር እዩ። ካብቲ ክኢላ ስርዓታዊ ትርጉም ንምርካብ ናብ ሓኪም ልቢ ንምምላስ ቆጸራ ክትሕዝ እላቦ።

2. እቲ ምድንዛዝ ነዚኦም ናብ ምስ ኲናት ዝተኣሳሰር ጭንቀት ምምልካት ዝተኣሳሰር እዩ ዝብል እምነት የብለይን። እቲ ተርእዮ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ብዙሓት ሰባት ልሙድ ኮይኑ፡ ኣብታ ናይ መወዳእታ ዝተራኸብናሉ እዋን ድማ ብጭንቀትካ ተመሲጠ።

3. ሎሚ ዓመት ሓዊስካ ዓመት ዓመት መድሃኒት ጉንፋዕ ክትወስድ እላቦ። 

4. ኣብ መንጎ ክታበት ጉንፋዕን እቲ ኣንጻር ኮሮናን ዝኾነ ምትእስሳር የለን። ካብቲ ዝሓለፉ ክታበት ኮሮና ኣዝዩ ከቢድ ጎናዊ ሳዕቤን እንተዘይነይሩ፡ ሓምሻይ ክታበት ክትወስዱ እላቦ። ኣብ *2700 ክትወሃሃድ ኣለካ ኩሉ ጽቡቕ - ኣብ ዝቕጽል ግዜ ካብ ሓደ ንላዕሊ ሕቶታት ምስ ዝህልወካ ድማ በጃኻ ቆጸራ ውሰድ።

ምስ ሰላምታ,

ኣሳፍ በንያሚኒ።

ኣብ ታሕቲ ድማ እተን ነቲ ሓኪም ዝሓተትክወን ሕቶታት ኣለዋ - ነዚ ስዒበ ድማ እዘን ኣብ ላዕሊ ዘለዋ ናይ መግናሕቲ ቃላት ካብኡ ተቐቢለያ፤

28 መስከረም 2023 ዓ.ም

ሰላምታ ናብቲ ናይ ምዝዋር ክሊኒክ፤

ዋና: ናብ ክሊኒክ ዝቐርብ ሕቶታት።

ክቡራት ማዳምስ/ ክቡራት።

ኣብ ክሊኒክኩም ብሓኪም ስድራቤት ዶክተር ብራንደን ስቲዋርት ይሕከም ኣለኹ።

ካብቲ ክሊኒክ ክሓትት እፈቱ፤

1) ንስሩዕ መድሃኒታተይ ዝምልከት ትእዛዝ ክሕድስ እደሊ፤

ተግረቶል ሲ.ኣር

SEROQUEL ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።

ኤፌክሶር

ኣብዚ ጉዳይ መብርሂ ኣየድልየንን - እዚኦም ንነዊሕ ዓመታት ብስሩዕ ክወስዶም ዝጸናሕኩ መድሃኒታት እዮም።

ስርዓት መርበብ ሓበሬታ "ክላሊት ኦንላይን" ብእኦም ኣቢለ ነቲ ሕቶ ከቕርብ ስለዘይፈቕደለይ እዚ ሕቶ ብፋክስ እየ ዝሰደልኩም ዘለኹ።

2) ከምኡ ውን ንሓኪም ዝቐረበ ሕቶ፤

ክታበት ጉንፋዕ ክወስድ ኣለኒ ድዩ ወይስ ይምከር? ከምኡ’ውን ነቲ ሓድሽ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ዝከላኸል ክታበት’ውን ከምዘሎ ሰሚዐ። ኣነ እውን እዚ ክታበት ክወስድ ኣለኒ ድዩ?

ብዝኾነ፡ ብሓቂ ነዞም ክታበታት ምቕባል ንዓይ ዝምከር እንተኾይኑ፡ ነዚ ዘድሊ ኣገባብ እንታይ ምዃኑ ክፈልጥ ምተገደስኩ።

ምስ ሰላምታ,

ኣሳፍ ቢንያሚኒ ኣብቲ ክሊኒክ ዝነብር ሕሙም እዩ።

ለጥፍ ስክሪፕቱም. 1) ቁፅሪ መንነት 029547403 እዩ።

2) ቁጽሪ ተሌፎነይ፡ 972-58-6784040።

3) ምስክር ወረቐትን/ወይ ለበዋታትን ናብ ኢ-መይለይ ክትሰዱለይ ትኽእሉ ኢኹም፤

assaf197254@yahoo.co.il ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።

ወይ ድማ ናብ ቁጽሪ ፋክስይ፡ 972-77-2700076።

ሐ. ኣብ ታሕቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ ዘካፈልክዎም ጽሑፋት ኣለዉ፤

1)ሓደ ሰብኣይ ኣብ ክረምቲ ንነብሱ ዝኹንን ተሪር ነገራት ዝተጻሕፈሉ ካቦት ሒዙ ይዘውር። 

ሓለፍቲ መገዲ እዚ ትርጉሙ ስለዘይርድእዎ፡ ከምዚ ዝኣመሰለ ተሪር ነገራት ዝተጻሕፈሉ ክዳን ሒዝካ ምዝዋር ዘየሸግሮ እንተኾይኑ ናብኡ ገጹ ብምምላስ ሕተቶ።

እቲ ሰብኣይ እቲ ጸገም እንታይ ምዃኑ ስለዘይተረድኦ "ኣብቲ ካቦት እንታይ ተጻሒፉ ኣሎ እንታይ ይግደሰለይ። እቲ ቀንዲ ነገር ንዓይ ዝውዕይ ምዃኑ እዩ" ኢሉ ይምልሰሉ።

2)ኣናቱሽ ካሲረር  ሕርቃን ዝስምዓካ 

3 መዓልቲ·

ስንባደ!! ኣርትዖት፡ እዚኣ እታ ሃሉሲናቶሪት እመቤት እያ። ኣድቫ ኣቭነሪ።

ወናኒ ኣፓርታማ ናይቶም ዝተቐትሉ መጻምድቲ ካብቶም ወለዲ ጠለብ ኣቕሪቡ።

ንወርሒ ጥቅምቲ ክትከፍል እሞ ሓደስቲ ተኻረይቲ ክሳብ ዝረኽቡ ምኽፋል ቀጽል

ምኽንያቱ ቅትለት ውዕል ንምፍራስ ምኽንያት ስለዘይኮነ!!

በቃ በቲ ክፍኣትን ጽልእን ሰንቢደ

እዛ እመቤት መን ምዃና ኣይፈልጥን እየ ግን ርግጸኛ እየ ንዓኣ ንምርካብን ብዛዕባኣ እንታይ ከም እንሓስብ ብልክዕ ክትነግራን ክትሕግዙኒ ኢኹም።

3)ኤሊ ዘማች

2 መዓልቲ

ኣድቫ ኣቭነሪ፡ ናይ ስነ-ኣእምሮ ሓኪም፡ ናይ ኦዲት ሓኪም (ተልኣቪቭ ሄርዝልያ) 

ምናልባት ኣብ Google searches ናኒ ምስ ደለኻ ክመጽእ ይኽእል እዩ ብጌጋ ድማ ብጭፍጨፋ ዝተቐትለሉ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ካብ ዝተቐትለ ሰብ ቸክ ዘይሃበ ዝተባህለ ዘይትረክብ። ካልእ ሒደት ኣማኢት ሸቃል ከይትስእኑ፡ ኩሉ ክፍሊት ማይን ኤለክትሪክን ከም ዝኽፈልን ከም ዝተፈላለየን እውን ኣረጋገጸት። ከምኡ ውን ብርግጽ እቶም ስድራቤት ብጌጋ ነቲ ከም መዘከርታ ዝተረፈ ነገራት ኣኪቦምዎ ይኾኑ፣ ምናልባት መቐለጢን መቑረጺ ሰሌዳን እውን ወሲዶም ይኾኑ እሞ ንዓኣ ክምለሱ ምሕታት ኣገዳሲ ነይሩ።

ከምኡ ውን ውዕል ንምፍራስ ቅድመ ኩነት ከምዘሎ ንስድራቤት ገሊጹሎም (ቅትለት ሓደ ካብኡ ከምዘይኮነ ይግለጽ)።

እቶም እውን ኣለዉ።

እታ ካብ ፌስቡክ ዝለጠፋ ስእሊ።

ዮሴፍ ሓዳድ  ሃኖክ ዳኡም  ኣቭሪ ጊላድ  ኣሚት ሰጋል

ደርሆ ኣሶር  ማኦዝ ጹር

4)ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ስርዓታት ምክልኻል ኣየር (Iron Dome) ብጌጋ ንዝስደዳ ኣዕዋፍ ከም ተጻባእቲ ነፈርቲ ብምልላይ ከም ዝዓግተን ኣብ ዜና ተገሊጹ።

ስለምንታይ ኣብ ኣዕዋፍ ትትኩስ? ክሳራ ድዩ ኣይኮነን?

5) ኣብ ዝሓለፈ ምርጫ ንኽመርጽ ኣይከድኩን። ኣብ ግሪኽ እቶም ኣብ መረጻ ዘይድምጹ ንሓደ ዓመት ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝኣትዉ ሰሚዐ።

ኣብ እስራኤል ሓያል ምንቅጥቃጥ ምድሪ ይዝረብ ኣሎ - መዓስ ከም ዝፍጸም ኣይንፈልጥን ኢና (ምናልባት ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ - እንተወሓደ ቅድሚ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ምጅማሩ ነቲ ጽሑፍ ክጽሕፎ ግዜ ክረክብ ተስፋ እገብር)።

ኩሉ ኣብታ ሃገር ዘሎ ሰፈራታት እንተተደምሲሱ፡ እቲ ዝቐረበ ቦታ ክትሃድም ዝከኣል፡ እቲ ናይ ግሪኽ ክፋል ቆጵሮስ - ወይ ግሪኽ ባዕላ (ከምቲ ትፈልጥዎ ክልተ ዝተፈላለያ ሃገራት እየን)።

ከምኡ’ውን ኣብ ግዜ ሃኑካ ንሕና (ኣይሁድ) ንግሪኻውያን ስለ ዝሰዓርናዮም - ብኣንጻሩ ድማ ኣይኮነን፡ እዚ ማለት ድማ ​​ኣብ ግሪኽ ኣብ ምርጫ ኣብኡ ስለዘየድመጽኩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮፍ ክብል ከለኹ ኣብ ጸልማት ኮፍ ክብል እየ - ብዘይ ብርሃን።

ጽቡቕ ምድላው ክጅምር እየ፤

1. መምህር ግሪኽ ክደሊ እየ - ምስቶም ካልኦት እሱራትን ምስቶም ኩነታት ማእሰርተይ ዝውስኑ ሓለውትን ክዛረብን ክረዳዳእን ክኽእል።

2. ኣብ ጸልማት ኮፍ ኢለ ልምምድ ክጅምር እየ።

3. ናይ ምሕንባስ ልምምድ ክጅምር እየ - ድሕሪ እቲ ሓደጋ፡ ብዙሓት እስራኤላውያን ናብ እስራኤል ክምለሱ ምስ ዝደልዩን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ግሪኽ ዝነበረኒ ናይ ማእሰርቲ ግዜ ኣብ መወዳእታ ምስ በጽሐን፡ በረራ ወይ... መርከብ ብሰንኪ ቢሮክራስያዊ ጸገማት ናብ እስራኤል ክምለስ ዝኽእል - ኣብ ማይ ናይቲ... ባሕሪ ማእከላይ ባሕሪንዓይ ጥራይ ፍታሕ ክኸውን እዩ። 

6)ናብ: "ያድ ሳራ"።

እታ መልእኽቲ ሎሚ ናብ ማሕበር ያድ ሳራ ሰዲደያ።

እቲ ጉዳይ ብኸመይ ክፍታሕ ከም ዝኽእል ክፈልጥ ደስ ይብለኒ።

ምስ ሰላምታ,

ኣሳፍ በንያሚኒ። 

20 ሕዳር 2023 ዓ.ም

ሰላም ንማሕበር "ያድ ሳራ"፤

ዋና፦ ዝስዕብ ደብዳቤይ ንዓኻ።

ክቡራት ማዳምስ/ ክቡራት።

እቲ ናይ ህጹጽ እዋን ሕቶ ብኣይ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታኹም እዩ ተላኢኹ - ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ንሕቶይ ብዝምልከት ዝምለሰኒ ወይ ዘመሓይሽ ሰብ የለን።

ሰንበት 19 ሕዳር 2023 ሰዓት 11፡36 ንግሆ ብስልኪ 972-2-6444333 ረኺበካ፡ ሊኖይ ዝበሃል ሰራሕተኛካ ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ክምለሰኒ ከም ዘለዎ ተነጊሩኒ።

ሊኖይ ግን ኣይተመለሰለይን ካልእ ሰብ እውን ኣይምለሰለይን።

ከምኡ ውን ሎሚ ሶኒ 20 ሕዳር 2023 ሰዓት 12፡30 ድሕሪ ቀትሪ ደጊመ ደዊለልኩም - እታ ዘዘራረብክዋ ጸሓፊት (ስማ ኣይፈልጥን) ድማ ቫሊኖይ ሎሚ ኣብዚ ስለዘየላ፡ እቲ ጉዳይ ክፍታሕ ከምዘይክእል - ብዘይካ ቫሊኖይ ድማ በዚ ዘይሕግዘኒ ሰብ ከምዘየለ ኣጽኒዓ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ማሕበር የሽ ሳራ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ክሕዝ ዝኽእል ሓደ ሰብ ጥራይ ክህሉ ከመይ ይኸውን ኢለ ምስ ሓተትኩ መልሲ ክረክብ ኣይከኣልኩን።

ስለዚ እቲ ጉዳይ ብኸመይ ክፍታሕ ከም ዝኽእል ክፈልጥ ደጊመ እሓትት።

ምስ ሰላምታ,

ኣሳፍ በንያሚኒ። 

ናብ: ማሕበር "ያድ ሳራ"።

ርእሰ ጉዳይ፡ ሕክምናዊ ቢሮክራሲ።

ክቡራት ማዳምስ/ ክቡራት።

ትማሊ ሶኒ 13 ሕዳር 2023 ናብ ቁጽሪ ሞባይለይ 972-58-6784040 እዚ ዝስዕብ መልእኽቲ በጺሑኒ።

ጉዳይ ዕዳ ማገን ዳዊት ኣዶም ብኸመይ ከም ዝፍታሕ ክፈልጥ ደስ ይብለኒ (NIS 498 ዕዳ ኣለኒ ይብሉ። ብኣዝዩ ትሑት ኣታዊ እየ ዝነብር - ካብ ሃገራዊ ኢንሹራንስ ኢንስቲትዩት ዝወሃብ ናይ ስንክልና ኣበል፡ ክገብሮ ድማ ኣይክእልን እየ ነዚ መጠን ገንዘብ ክኸፍል)።

እቲ ጉዳይ ብኸመይ ክፍታሕ ከም ዝኽእል ክፈልጥ ደስ ይብለኒ።

ምስ ሰላምታ,

ኣሳፍ በንያሚኒ።

ሰላምታ,

ንሓበሬታኹም ብዕለት 29 መስከረም 2023 ኣሳፍ  ቤንያሚኒ ኣብ ስሩዕ ኣምቡላንስ ማገን ዳዊት ኣዶም ንሕክምናን/ወይ ንምውጻእን ኣገልግሎት ረኺቡ። ካብ ኢየሩሳሌም ኮስታሪካ ክሳብ ሆስፒታል ሓዳስ ዓይን-ከረም። ነዚ ኣገልግሎት ዝኸውን ዕዳ ዘለዎ መጠን ገንዘብ 498.00 NIS እዩ።

ብቑዕነትካ ኣብ ፋንድ ጥዕና ተፈቲሹ ብወገኑ ከፊላዊ ተሳትፎ መሰል ከምዘይብልካ ረኺቡ።

ክፍሊት ንምድላው ኣብቲ ሊንክ ጠውቑ  https://tinyurl.com/ywxx8cyc ኣብ ዝርከበሉ እዋን

ቁጽሪ ምልክታ ዕዳ 104721122

ንሕቶታት ብ 972-1-800-390-101 ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም።

ፖስት ስክሪፕቱም. 1. ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከብ ሆስፒታል ሓዳስ ዒን ከረም ኣብ ዝርከብ ክፍሊ ህጹጽ ረድኤት ከም ዝበጻሕኩ - ኣብ ገዛይ ዝርከብ ማእከል ህጹጽ ረድኤት ማሕበር ያድ ሳራ ድሕሪ ምርኻበይ። 

2. ቁፅሪ መለለዪ ቁፅረይ 029547403 እዩ።

3. ብዕለት 29 መስከረም 2023 ብሰንኪ ዝተሰምዓኒ ከቢድ ቃንዛ ናብ ክፍሊ ህጹጽ ረድኤት ክኸይድ ግድን ኮይኑኒ፡ ካብ ምርጫ ተበጊሰን ካልእ ፍታሕ ኣብ ዘይነበረሉ እዋንን ድማ እየ ገይረ። ነቲ ካብ ገዛይ ኮይነ ዝረኽቦ ናይ ቴሌፎን ሕክምናዊ ማእከል ብዘይግቡእ ኣይተጠቐምኩሉን። 

4. ኣነ ስንኩላን ሕሙምን ምዃነይ ከመልክት እየ - ምስዚ ዘየድሊ ቢሮክራሲ መወዳእታ ዘይብሉ ምግጣም ድማ ንጥዕናይ ዝያዳ ይሃስዮ።

ኣብ መወዳእታ፡ ኣነ ክኸፍሎ ዘለኒ ከም ዘይኮንኩ ብዛዕባ ዕዳታት'ዩ - ስለዚ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ደጋጊሙ ከም ዝለኣኸለይ ክርድኣኒ ኣይከኣለን።

ስለዚ ዝምልከቶም ትካላት ሕክምና (ኣገልግሎት ጥዕና ክላሊት፣ ሆስፒታል ሓዳስ ዒን ከረም፣ ማሕበር ያድ ሳራን ውዳበ ማገን ዳዊት ኣዶምን) ብኸምዚ ዝበለ ዘስግእ መልእኽትን ብተደጋጋሚ ከይተሸገሩኒ ኣብ መንጎኦም ኣብ ሞንጎኦም ንምፍታሕ ክጥንቀቑ ምሕታት ግቡእ ኮይኑ ይስመዓኒ። ከም ሕሙም ካባይ ዝጠልብ ኣብ መንጎኦም ሽምግልና ግበር - ጸጊበ ጥራይ!!!

5. እቲ ምክትታል ዝግበረሉ ዘለኹ ሓኪም ስድራቤት፤

ዶክተር ብራንደን ስቲዋርት,"ኣገልግሎት ጥዕና ክላሊት" - ክሊኒክ “ሃታይሌት”፣

6 ጎደና ዳኒኤል ያኖቭስኪ፡

ኢየሩሳሌም፣

እስራኤል፡ ዚፕ ኮድ፡ 9338601።

6. ኣነ ዘለኹሉ ፍወሳዊ ቅርጺ፤

ማሕበር "ሮይት"-ሆስቴል "ኣቪቪት"፣

6 ጎደና ሃ-ኣቪቪት፣

ኪርያት መናቸም፣

ኢየሩሳሌም፣

እስራኤል፡ ዚፕ ኮድ፡ 9650816።

ኣብ ኣብያተ ጽሕፈት ሆስቴል ዝርከቡ ቁጽሪ ተሌፎን፤

972-2-6432551። ወይ ድማ፡ 972-2-6428351።

ናይቲ ሆስቴል ኢ-መይል ኣድራሻ ፡ avivit6@barak.net.il

ኣብ ኣፓርታማይ ከም ኣላዪት ገዛ ዝሰርሕ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ናይቲ ሆስቴል፤

ወይዘሮ ሳራ ስቶራ-972-55-6693370።

7. ናይ ኢመይል ኣድራሻይ ፡ 029547403@walla.co.il ወይ ፡ asb783a@gmail.com ወይ ፡ assaf197254@yahoo.co.il ወይ ፡ ass.benyamini@yandex.com ወይ ፡ assaff@protonmail.com ወይ ፡ benyamini@vk.com ወይ ድማ ፡ 1972assaf@mailfence.com

7)ጭንቀት ዘለዎ ሰብ ኣብ ቦርድ ስራሕ ንዝሓዘኑን ጽልምትምትን ሰባት ዝዓለመ ስራሕ ይረክብ - ድሕሪ ሓጺር ቃለ መሕትት ድማ ይቑጸር።

ኣዝማድ እቲ ሰብኣይ ተቖጺሩ ብምህላዉ ሕጉሳት እዮም - ንሱ እውን ሕጉስ እንተኾይኑ ሕተቶ።

እቲ ሰብኣይ ድማ "እቲ ስራሕ ረኺበ ክዓግብ ይኽእል እየ። ከምቲ ትፈልጥዎ - ፈጺመ ሕጉስ ኣይኮንኩን፡ ዝደለኽዎ ምስ ረኸብኩ'ውን ኣይኮነን - ምሉእ መዓልቲ ሓዚነ ንማንም ፍሽኽ ዘይብለሉ ስራሕ" ይብል። " "

8)እቶም ወለዲ ቆልዓ ኣለዎም - ምቁርን ምቁርን ህጻን - ብሓቂ ድማ "ክበልዕዎ" ይደልዩ።

ካብ 30 ክሳብ 40 ዓመት ይሓልፍ - እቲ ቆልዓ ይዓቢ ድሮ ድማ ዓቢ ሰብ ኮይኑ እቲ ውሑድ ደስ ዘብል ጎድኒ ስብእናኡ እውን ኣለዎ።

እቶም ወለዲ ትንፋስ እናበሉ ብልቦም: "ጽናሕ ንምንታይ ዘይበላዕና?"

9)ሰብኣይ ንመጀመርታ ወርሒ መስከረም ምስ ሓኪም ቆጸራ ይገብር።

ካብቲ ክሊኒክ እቲ ቆጸራ ከምዝተሰረዘ ዝሕብር ጻውዒት ቴለፎን ይመጽእ፡ "ሕጂ በዓላት ኣለዉ፡ ሮሽ ሃሻና፡ ዮም ኪፑር፡ ስዒቡ ሱኮት፡ ኣብ መወዳእታ ድማ ሲምቻት ኦሪት። እቲ ሓኪም ሓድሽ ዓመት እብራይስጢ ክቕበል ኣለዎ፡ ድሕሪኡ ብግቡእ ክውድብ ኣለዎ።" ባዕሉ ንጾም ዮም ኪፑር - ድሕሪኡ ድማ ኣብ ሱካ ክኸውን እዩ።ስለዚ በጃኹም ነቲ ሓኪም ኣይትረበሽዎን ኣብዚ እዋን እዚ ብሕሙማት ኣይትሸገሩዎን እወ?"።

ናይ በዓል ግዜ ተወዲኡ፡ ድሕሪ ሲምቻት ኦሪት እቲ ሕሙም ናብቲ ክሊኒክ ደዊሉ እንደገና ቆጸራ ክሕዝ ይሓትት።

እቲ ጸሓፊ ናይቲ ክሊኒክ ነቲ ሕሙም "ቆጸራ ውሰድ? ሕጂ? ናይ ብሓቂ ኣጋኒንካ ኣለኻ!! እቲ ሓኪም ነቲ ሱካ ኣፍሪሱ፡ ንመጀመርታ ዝናብ ክጽሊን ንወቕቲ ዝናብ ብግቡእ ክዳሎን የድልዮ። ይቕሬታ ​​- ኣይንኽእልን ኢና።" ቆጸራ ውሰዱ!!".

ናብ ሃኑካ ገጹ፡ እቲ ሕሙም እንደገና ናብቲ ክሊኒክ ይድውል።

እቲ ጸሓፊ ነቲ ሕሙም ደጊሙ ይገንሖ፡ "ኣብዚ ቅንያት እዚ ንጅግንነት መቃብያውያንን ኣንጻር ግሪኻውያን ዝገብርዎ ቃልሲን ከም ተኣምር ንንእድ - ንስኻኸ? ብዛዕባ ነብስኻን ንጥዕናኻን ጥራይ ሕሰብ!! ቁሩብ ጭውነት ኣይጎድኣካን'ዩ - ደድሕሪ ደውል።" ሃኑካ - እቲ ሓኪም ሕጂ ኣብ ምትእኽኻብ ሜኖራን ሳቢቦንን ተጸሚዱ ኣሎ።"

በዓል ሃኑካ ይውዳእ እሞ እቲ ተስፋ ዝቖረጸ ሕሙም እንደገና ናብቲ ክሊኒክ ደዊሉ ቆጸራ ክሕዝ ይሓትት።

እቲ ጸሓፊ ናይቲ ክሊኒክ መሊሱ ነቲ ሕሙም ይገንሖ: "ኣብ 15 ሽቨትን ፑሪምን ገጹ ኩሎም ሓካይም ቅድሚ በዓል ፑሪም ኣግራብ ኣብ ምትካልን ድሕሪኡ ኣልባሳት ኣብ ምስፋይን ተጸሚዶም ከምዘለዉ ክትግንዘብ ኣለካ። ከምኡ ጌርካ ክትፈንጀር ኣይትኽእልን ኢኻ" ማእከል ቅዱስ ስርሖም!!".

ድሕሪ በዓል ፑሪም፡ እታ ኣብ መንጎ እዚ ብሰንኪ ሕጽረት ሕክምናን ሸለልትነትን ሕማማ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ሕሙም፡ እንደገና ናብቲ ክሊኒክ ደዊላ - ነቲ ጸሓፊ ቆጸራ ክሕዝ ድማ ትልምኖ - ንሳ ድማ መሊሳ ነታ ሕሙም ትገንሓ፤

"ንፋሲካ ንቐርብ ኣለና - እስራኤላውያን ንኣርብዓ ዓመት ኣብ በረኻ ተጓዒዞም ካባኻ ኣዝዩ ዝበዝሕ መከራ ተሳቒዮም - ስለዚ ድሮ ምጭብባጥካ ኣቋርጽ!! ኣብዚ ይጎድኣካ፡ ኣብኡ ይጎድኣካ - ካብዚ ንላዕሊ ሓይሊ የለን!!! እቲ ሓኪም ድማ።" ኣብዚ እዋን እዚ ንፋሲካ ኣብ ምድላውን ምጽራይን ተጸሚዱ ኣሎ - ብቐሊሉ ኣይከኣልን እዩ ቁሩብ ሓልዮት ክትገብር ፍቓደኛ ከምዘይኮንካ።ድሕሪ ፔሳክ ደውል!!"

ድሕሪ ፋሲካ እቲ ሕሙም ናብቲ ክሊኒክ ይድውል፡ እቲ ጸሓፊ ድማ መሊሱ ይገንሖ፤

"ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ቅዱሳን መዓልታት ኢና ዘለና - ቅድሚ ሻቩት ኦመር እናቖጸርና - ብዛዕባ እቲ ክንቅበሎ ንጽበ ኦሪት ሕሰብ!! ስለምንታይ ብቐጻሊ ብዛዕባ ነብስኻ ጥራይ ትሓስብ ኣለኻ? እቲ ሓኪም ኣብዚ እዋን'ዚ ውን ኦሪት ንምቕባል ይዳሎ ኣሎ - ንስኻ ድማ መሰል የብልካን።" ንኽርብሽ!!! ዘይከም ከማኻ - እቲ ሓኪም ኩሉ ግዜ ኣይጭድርን እዩ!!ድሕሪ ሻቩት ደውሉልና - ሕጂ ኣይኮነን!!"

ሻቩኦት ይሓልፍ - እቲ ሕማሙ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ሕሙም ድማ ገና ብቃንዛ ይነብዕ፡ ናብቲ ክሊኒክ ደዊሉ ቆጸራ ክሕዝ ይልምን።

እቲ ጸሓፊ መሊሱ ይገንሖ፤

"ናይ ሓጋይ ዕረፍቲ ኣብ ቀረባ እዋን ይጅምር ኣሎ። ነቲ ሓኪም ኣብ ግዜ ዕረፍቱ ከተሸግሮ መሰል የብልካን - ዓመት ምሉእ ኣበርቲዑ ይሰርሕ - ንዕረፍቲ'ውን ይፍቀደሉ!! ብሓቂ - ቁሩብ ምሕሳብ - ኣብ መጀመርታ ወርሒ መስከረም ደውሉልና።"

ኣብ እዋን ሓጋይ እቲ ሕሙም ብሕማሙ ሞይቱ - ብሰንኪ ሕክምናዊ ሸለልትነትን ሕጽረት ሕክምናን። 

10)ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝነብር ሰብኣይ ንብዙሕ ዓመታት ጸጉሩ ክቑረጽ ከይከይድ ይጽዕር።

እቶም ቅርበት ዘለዎም ሰባት ብዛዕባ መፍትሒ ናይቲ ጉዳይ ክሓቱ ከለዉ ከምዚ ይምልሰሉ፤

"ክሳብ ቀረባ እዋን፡ ኣብ መንጎይን፡ ከም ኣስራሒ፡ ከምኡ'ውን ኣብታ ከተማ ዝሰርሑ ጸጉሪ ርእሲ፡ ድርድር ይካየድ ነይሩ። ኣብዚ እዋን'ዚ፡ እቲ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኦምን ዝነበረ ድርድር ብሓደ ወገን እዩ ተቛሪጹ። እቲ ምኽንያት፡ ጠለቦም ደሞዝ'ዩ።" ንነፍሲ ወከፎም፡ ንህይወት ኣብ ወርሒ ሓደ ሚልዮን ዶላር።

ስራሕ ናይቶም ጸጉሪ ርእሲ ብጣዕሚ እየ ዘድንቖ - ኣነ ግን ቀሊል ዜጋ ስለ ዝኾንኩ ንነፍሲ ​​ወከፎም ኣብ ወርሒ ሚልዮን ዶላር ክኸፍሎም ኣይክእልን እየ!!! መርገጺይ ፈጺመ ደሞዝ ምኽፋል ኣየድልየንን እዩ - ግን ጸጉረይ ክቖርጽ ምስ ከድኩ ጥራይ እየ ዝኸፍል - ካብ 40 ክሳብ 50 NIS - ብርግጽ ድማ ሚልዮን ዶላር ኣይኮነን።

ማሕበር ጸጉሪ ርእሲ ዝያዳ ክውንነታዊ ዝኾነ ናይ ደሞዝ ጠለባት ክመጽእ ምስ ተሰማምዐ፡ ነቲ ድርድር ምሕዳስ ክከኣል እዩ - በቃ ብዛዕባ እቲ ዝጠልብዎ መጠን ገንዘብ ዝዝረበሉ ነገር የለን!!

11)"ኣህጉራዊ ሽማግለ ኦሎምፒክ" መሰረት ሓድሽ ስፖርት ይውስን: ውድድራት ምጽሓፍ።

ተሳተፍቲ ናይዚ ውድድር፡ ሓደ ሚልዮንን ፈረቓን ፊደላት ዝሓዘ ጽሑፍ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ክጽሕፉ ክሕተቱ እዮም፡ እዚ ድማ ክመርጽዎ ክግደዱ እዮም - ብርግጽ ኣብ ቅድሚ እቲ ውድድር ክዕዘቡ ዝመጹ ተዓዘብቲ።

እቲ ዝበዝሐ ነጥቢ ዝረኸበ ተሳታፊ ኣብቲ ውድድር ይዕወት

ኣብቲ ውድድር ነጥቢ ዝወሃበሉ መዐቀኒታት፤

1. ልዑል ፍጥነት ምጽሓፍ - ተወሳኺ ነጥቢ ክወሃብ እዩ።

 2. ናይ ምጽሓፍ ጌጋታት ተሳተፍቲ ዝረኽብዎ ነጥቢ ክቕንስ እዩ።

 3. ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ስርዓታት ጽሕፈት ብዙሕ ምስግጋር ዘለዎ ጽሑፍ ንዝመርጹ ተሳተፍቲ ናይ ነጥቢ ቦነስ ክወሃቦም እዩ፣ ንኣብነት: ብተመሳሳሊ ፊደላት ላቲን፣ ፊደላት ዓረብ፣ ፊደላት ቻይና፣ ፊደላት ሲሪሊክን በርማኛን ዘለዎም ጽሑፍ ደብዳቤታት።

4. ተሳተፍቲ ንኪቦርድ ምጥማት ክኽልከሉ እዮም - ንኪቦርድ ምጥማት፡ ዋላ ኣዝዩ ሓጺር ድማ ነቲ ተወዳዳሪ ካብ ውድድር ከውጽኦን ውጽኢቱ ድማ ካብቲ ውድድር ክስጎግን እዩ። 

12)ኣብዚ ግዜ’ዚ ድማ ካብ ዘይፈልጦ ታሪኻዊ ምንጪ ዝመጸ ዛንታ (ብርግጽ ነዚ ክትፍትሽዎ ትኽእሉ ኢኹም)፤ 

ሓደ እዋን ተምሃሮ ናይ... ኣሪስቶትል(ካብ ጥንቲ ዝነበረ ፍሉጥ ግሪኻዊ ፈላስፋ) ንሓንቲ እንቁርዖብ ብጭካነ ክቐትላን ሬሳኣ ክጥቅዓን ተራእዩ።

ተማሃሮኡ ድማ ብደረጃኡ ዝመጣጠን ፈላስፋን ምሁርን ከምዚ ዓይነት ባህሪ ክሕዝ ግቡእ ኮይኑ ይመስለካ ድዩ ኢሎም ሓተትዎ።

ኣሪስቶትል ንተማሃሮኡ ኣብዚ ዝኾነ ጸገም ከምዘይረኣየ መለሰሎም - ብመሰረት ኣገባቡ ኣብ መንጎ ፍልስፍናዊ ጽሑፉን ነቲ ዝጽሕፎ ዝነበረ መትከላት ኣብ ግብሪ ከውዕሎ ግዴታ ዘይብሉ መዓልታዊ ህይወቱን ምትእስሳር ስለዘይነበረ .

መደምደምታ፡ ጽሑፋት ዓበይቲ ሰባት ዓለም ከንብብ ከሎ፡ ገሊኦም ካልእን ጸሊምን ወገን እውን ከም ዝነበሮም ክዝክር ይግባእ...

13)ሓደ ወናኒ ድኳን ምግቢ ኣብ ድኳኑ ንመሸጣ ከቕርብ ይውስን፣ ብዘይካ መግቢ፣ ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣጽዋርን ተተኮስትን ኣንጻር ሕጊ።

እዚ ምስ ተፈልጠ ናብ ፖሊስ ጥርዓን ቀሪቡ እቲ ሰብኣይ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ።

እቲ ዝተኣሰረ ወናኒ ግሮሰሪ ንምንታይ ከምዝተኣሰረ ስለዘይተረድኦ ንመርመርቲ ፖሊስኡ፤

"እቶም ኣብ ድኳነይ ዝሸጦም መግቢ ኣካላት ወዲ ሰብ ከም ህንጻኡ ይጥቀመሉ። ብተመሳሳሊ መንገዲ ድማ እቶም ዝሸጥክዎም ኣጽዋር ነቲ ዝሸጥክዎ መግቢ ንምህናጽ ዝሓገዘ ኣካል ንምክልኻል ይሕግዙ - ስለዚ ስለምንታይ ጌጋ ኮይኑ? ስለምንታይ እዩ ክልኩል?"

14)ኣብቲ ማሕበረሰብ ዝነብር ስንባደ ዘለዎ ሰብ ክካረዮ ዝኽእል ኣፓርታማ ይደሊ ኣሎ።

ድሕሪ ብዙሕ ምፍታሽ እቲ ሰብኣይ ኣብ ዝፈትዎ ኣፓርታማ በጺሑ፡ ምስ ዋና ገዛ ይራኸብ።

ኣብቲ ኣኼባ እቲ ዋና ገዛ ከምዚ ይብል፤

"ኣብዚ ውዕል ክራይ ክትፍርሙ ድሉው እየ፡ ግን ሰለስተ ቅድመ ኩነት ኣለኒ፤

1. ናይ ስነ-ኣእምሮ መድሃኒታት ናብቲ ኣፓርታማ ኣይኣትዉን እዮም። መድሃኒትካ ክትወስድ ትደሊ ዲኻ ምስ ካልኦት ኣካረይቲ ግበሮ-ምሳይ ኣይኮንካን!!! ኣፓርታማይ ንቡር ኣፓርታማ እምበር ናይ ስነ-ኣእምሮ ኣፓርታማ ኣይኮነን!!

2. ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ሓደ ሳይንሳዊ መጽሔት ዝወጸ ጽሑፍ ኣንቢበ ነይረ፡ ኣብ መንጎ ሕሙማት ኣእምሮ፡ ሚእታዊት መስኮት ዝሰብሩ ሰባት ካብቲ ኣብ ሓፈሻዊ ህዝቢ ዘሎ ሚእታዊት መስኮት ዝሰብሩ ሰባት ብሰለስተ ዕጽፊ ከም ዝዛይድ ዝገልጽ ጽሑፍ ኣንቢበ ነይረ። ከምኡ’ውን ቅንዕና ናይቲ ኣብቲ ኣፓርታማ ዘሎ መስኮት ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ፡ ኩሉ ግዜ ምንቅስቓስካ ዝከታተልን ጥርጣረ ኣብ ዝህልወሉ ኩነታት መጠንቀቕታ ዝህብን ዕጹው ሰርኪዩት ተለቪዥን ስርዓት ንምቛም ክትሰማምዑ ክትግደዱ ኢኹም። ኣብቲ ኣፓርታማ መስኮት ዝሰብር ንጥፈት ክካየድ ምዃኑ - ኣብ ከምዚ ኩነታት ግቡእ ናይ ምክልኻል ስጉምትታት ክውሰድ እዩ።

3. ዋጋ ምምስራቱ፣ ከምኡ እውን ኣብ ክፍሊ 2 ዝተጠቕሰ ስርዓት ኣሰራርሓ ኣብ ክራይ ክካተት እዩ።"

እዋይ... ተስፋ እገብር ነቶም ኣካረይቲ ገዛ ዝኾነ ሓሳብ ከምዘይሃብኩ - ዝነብረሉ ቦታ ኣይክህልወኒን እዩ...

ነቲ ጽሑፍ ዘንብቡ ወነንቲ ገዛውቲ፡ ካብ ኣእምሮኦም፡ ካብ ዝኽሮም፡ ካብ ሓሳቦም፡ ካብ ሓሳቦምን ስምዒቶምን - ንረብሓ ህዝቢ ክድምስስዎ ይሕተቱ።

15)ሓድሽ ናይ ንግዲ ተበግሶ: እቲ "ተበጻሒ ገበን" ዝበሃል ኩባንያ።

ካብቶም ዝምዕብሉ ፍርያት፤

1. ሞተር ዝሰርሕ ኤክስቴንደር - ብሓገዙ ኣብ ዓረብያ ስንኩላን ዝተሓጽሩ ሰባት ኣብ ተሽከርከርቲ ነታጒ ክተኽሉ ይኽእሉ። 

2. ቀሊል ሽጉጥ፣ ስንኩላን ንዕማማት ንምፍጻም ምሳኦም ክሕዝዎ ዝኽእሉ።

3. "ፋስት ሌን" - ፍሉይ መሳርሒ፣ ብእኡ እቲ ስንኩል ካብ ገበን ዝተፈጸመሉ ቦታ ብቕልጡፍ ክሃድም ዝኽእል፣ እዚ ድማ ብቕልጡፍ ናብ መኪንኡ ክኣቱን ብፖሊስ ከይሕዞን ይሕግዞ።

ንዝያዳ ፍርያት ሓሳባት?

16) ከም እንፈልጦ ህዝቢ እስራኤል ሓደ ሓደ ግዜ ምስ "በጊዕ ኣብ መንጎ 70 ኣዛብእ" - ን70 ኣህዛብ ዓለም ዝውክሉ 70 ኣዛብእ ይወዳደር።

እቲ ቀዳማይ ዝብኢ፡ "ንድራር ዳርጋ ኣይክትረክብን እያ።"

እቲ ካልእ ዝብኢ" ": ጽናሕ ተጸበዩ... ክሳብ እቲ ኣመጋግባ ዝውድእ"።

ሳልሳይ ዝብኢ: "ደሓን-ጠሚየ ኣለኹ። መዓስ ኢና ክንበልዕ?!!"

ራብዓይ ዝብኢ፡ "ጥዑም ክኸውን ተስፋ እገብር።"

እቶም ካልኦት 66 ኣዛብእ እንታይ ክብሉ እዮም?

17)ሃና ክራመር

14 ኣብ ሕዳር B-20:48· 

ቀይሕ መስቀል ትካል ባንክሮስ ኮይኑ።

ዋላ ሓንቲ ዋጋ የብሉን

"ፕረዚደንት ቀይሕ መስቀል ምስ ስድራ እቶም ዝተጨውዩ ንምዝርራብ ኣዝዩ ተሓጒሱ"።

ወዲ ኣየ ወዲ።

ብመሰረት ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢና - ስምዒታዊ ኩነታታ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ። ነቲ ዕላል ክትቅጽሎ ኣጸገማ።

ኣንታ ድኻ።

ንስኻ ትኸይድ .....

ንሳን ኩሎም ላዕለዎት ኣባላት እቲ ትካልን ኣብዚ ንገጥሞ ዘለና፡ ከምኡ’ውን ስድራቤት እቶም ዝተጨውዩ ዘጋጥሞም ዘሎ ብውልቂ ክመሃሩ ይምነ። ብውልቆም ይመኮርዎ።

ክሳብ ሽዑ - ቁሩብ "ሰብኣዊ" ሕግታት ሒዝና ንተርፍ።

ከመይ ጌሮም እዮም ኣፎም ከፊቶም ክዛረቡ ከማን ዝደፍሩ?

ተንሲኦም ኣብ ኩለን መራኸቢ ብዙሓን ውድብ ሓማስ ኣህጉራዊ ሕግታት ዘየኽብር ቀታሊ ግብረሽበራዊ ትካል ምዃኑ ክነግሮም እዩ፣ ከምኡ ስለዝኾነ ድማ - ቀይሕ መስቀል ምስኡ ናይ ምዝርራብ ዓቕሚ የብሉን፣ እስራኤል ድማ መሰል ኣለዋ። ሃገረ እስራኤልን መራሕታን ብዝረኣይዎ መንገዲ ክዋሳእ እዩ። ሓደ ቀታሊ ግብረሽበራዊ ትካል ካብ ዝኾነ ሃገር ወይ ትካል ዝኾነ ሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ክረክብ መሰል ከምዘይብሉ።

(ክሓልምን ገለ ስሚዒትን ቅንዕናን ተስፋ ክገብርን ተፈቒዱለይ) 

18)ኣብ ታሕቲ ኣብታ ኣብ...

ጉጅለ "ጉጅለ ኣፍቀርቲ ታሪኽ"::

ኣሳፍ  ቤንያሚኒ  ዝተባህለ ጉጅለ ኣፍቀርቲ ታሪኽ

1 ደቒቕ ·

ከም እትፈልጥዎ ኣብ ጥንታዊት ግሪኽ ጸወታታት ኦሎምፒክ ንደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ክፉት እዩ ነይሩ - እቶም ስፖርተኛታት ድማ ምሉእ ብምሉእ ዕርቃኖም ወጺኦም ይወዳደሩ ነበሩ።

ክሳብ ሓደ ዝተወሰነ መድረኽ እቶም ውድድራት ክዕዘቡ ዝመጹ ተዓዘብቲ ኣብ ኣካላቶም ክዳውንቲ ሒዞም እዮም መጺኦም። 

ኣብ ሓደ ካብቲ ውድድራት ኣደ ሓደ ካብቶም ኣትሌታት ብሓቂ መጺኣ ንወዳ ክትዕዘቦ ከም ዝደለየት ተረጋጊጹ - ይኹን እምበር፡ ኦሎምፒክ ንደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ክፉት ስለ ዝነበረ፡ ከም ጓል ኣንስተይቲ ናብኡ ክትከይድ ኣይከኣለትን።

ኣብ መወዳእታ፡ ወዲ ተባዕታይ ተመሲላ - በዚ ድማ ምስቶም ውድድራት ዝዕዘቡ ተዓዘብቲ ክትጽንበር ክኢላ - ወዳ ዝተሳተፈሉ ውድድር ሓዊሱ።

ኣብቲ ወዲ እታ ሰበይቲ ዝተሳተፈሉ ውድድር፡ ቀዳማይ ደረጃ ዝረኸበ ይመስል - ምስቲ ጽዑቕ ፍናን ድማ ክትሓቑፎ ናብኡ ጎየየት።

ንወዳ ምስ ሓቖፈት፡ ንሳ ከይተረድኣ ድማ፡ ገለ ካብ መቆጻጸሪ ክዳውንታ ተታሒዙ (እንታይ ምዃኑ ንጹር ኣይኮነን)፡ ከም ውጽኢቱ ድማ ክዳውንታ ካብኣ ተቐዲዱ። እቲ ሕፍረት ኣዝዩ ዓቢ ስለ ዝነበረ፡ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሮም እቶም ኣብ ግሪኽ ዝካየድ ዝነበረ ጸወታታት ኦሎምፒክ ክዕዘቡ ዝመጹ ተዓዘብቲ ከይተረፉ ምሉእ ብምሉእ ዕርቃኖም ወጺኦም ነቲ ጸወታታት መጺኦም ክዕዘቡ ነበሮም።

ገለ ሕቶታት እነሆ፤ 

1. ልክዕ ዕለት እዚ ፍጻመ ንፈልጦ ዲና?

2. እቲ ኣትሌት እንታይ ከም ዝነበረ፡ ስም ኣዲኡኸ እንታይ ከም ዝነበረ ንፈልጥ ዲና?

3. ከምኡ’ውን ኣደ እታ ኣትሌት ኣብቲ እዋን’ቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝነበረ ማሕበራዊ ስርዓት ከም ዝጠሓሰት ኣብ ግምት ብምእታው - ድሒራ ብእኡ ተቐጺዓ እንተኾይና ንፈልጥ ዲና?

4. ካልእ ዛንታታት ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ተመሲለን ክሳብ እቲ መድረኽ ክሳብ እቲ መድረኽ መጺአን ክዕዘባ ዝኸኣላ ዛንታታት ኣሎ ድዩ? ኣብ ጥንታውያን ከተማታት ግሪኽ ኣብ እተገብረ ስነ-ጥንታዊ ዅዕታታት ነዚ ዚሕብር መርትዖ ኣሎ ድዩ፧

19)ሓደ ሰብ ምሸት ምሸት ከቢድ ምሕንፋጽ ኣለዎ።

በዓልቲ ቤቱ በዚ ተቖጢዓ ደጋጊማ ትማረር - ግን ፍረ ኣይረኸበትን።

ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እቲ ሰብኣይ ይሓልፍ።

በዓልቲ ቤቱ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣዝዩ ዘሸግራ ዝነበረ ምሕንፋጽ ክትናፍቕ ትጅምር።

መ.ኣብ ታሕቲ ጽሑፍ ኣሎ፣ ኣብ ናይ ፌስቡክ ጉጅለ " " ሼር ጌረዮ።ኣተኩሮ እስራኤል"::

ገለ ሰባት ክዛረቡ፡ ሓቂ ክዛረቡን ጽቡቕ ኣንጻር ክፉእ ክድግፉን ተባዕ እዮም። ስለቲ ጅግንነትካን ኒሕካን የቐንየልና ኣሲታ ካንኮ!  #እስራኤል#ጋዛ#ሓማስኣይሲስ ኢዩ።#እስራኤልኣብ ትሕቲ መጥቃዕቲ#ሓቂ ኣስፋሕፍሕ#ምዕራብቀጺሉ እዩ።

#እስራኤል ራዕዲ ክትዕወት ​​እያ።

https://www.facebook.com/watch/?v=723008953181750 ዝርከቦ መርበብ ሓበሬታ

ሠ ኣብ ታሕቲ ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝለኣኽኩዎ ኢ-መይል ኣሎ፤

ኣብዚ ቀረባ እዋን (እዚ ብዕለት 29 ሕዳር 2023 እየ ጽሒፈዮ) ናብ assaf197254@yahoo.co.il ምእታው ደጋጊሙ ይዕጾ-ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝዕገት ድማ እዚ ዝስዕብ ናይ ጌጋ መልእኽቲ ይመጸኒ፤

ብኸመይ ክእረም ይኽእል?

ብኢመይል ኣካውንተይ ኣቢለ ምፍርራሕ፡ መርገም፡ ጸለመ ወይ ዝኾነ ዓይነት ናይ ጽልኢ ወይ ጸለመ ቃላት ብሓቂ ንኸምዚ ዓይነት እገዳ ከመኽንየሉ ዝኽእል ከምዘይሰድድ ክሕብር እፈቱ።

ኣሳፍ በንያሚኒ።

* 1 ) ተወሳኺ ኢመይል ኣድራሻታተይ ፡ 029547403@walla.co.il ወይ ፡ asb783a@gmail.com ወይ ፡ 1972assaf@mailfence.com ወይ ፡ ass.benyamini@yandex.com ወይ ፡ benyamini@vk.com ወይ ፡ assaffff@protonmail.com ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።

2) ቁጽሪ ተሌፎነይ፡ 972-58-6784040። ቁጽረይ ፋክስ፡ 972-77-2700076።

3) ናይ ፖስታ ኣድራሻይ፤

ኣሳፍ በንያሚኒ፣

115/4 ጎደና ኮስታሪካ፣

ቂሪያት መንሄም ከባቢ፣

ኢየሩሳሌም፣

እስራኤል፡ ዚፕ፡ 9662592።

4) መርበብ ሓበሬታይ፤ https://ስንክልና55.com/

5) ከምኡ ውን ካልእ ጸገም ኣለኒ ኣብ assaf197254@yahoo.co.il : 

ሓደ ሓደ ግዜ ክሰዶ ዝፍትን ናይ ኢመይል መልእኽቲ ኣይለኣኽን እዩ፣ ካልኦት ሰባት ክሰዱለይ ዝፍትኑ ኢመይላት ድማ ኣብ ኢንቦክሰይ ኣይበጽሑን እዮም።

6) ቀዳማይ ቋንቋይ እብራይስጢ(עברית).

ረ. ኣብ ታሕቲ ጽሑፍ ኣሎ፡ ኣብ ናይ ፌስቡክ ጉጅለ ኣካፊለዮ 

" "ስሙር ኣንጻር ጽልኢ ኣይሁድ"::

ፍልስጤማውያን እንታይ ዓይነት ሰባት ክኾኑ ከም ዝደልዩ ንምውሳን ተመሳሳሊ ምርጫን ትካልን ኣለዎም። ግብረሽበራ እንተመሪጾም ናቶም ምርጫ እዩ!

#እስራኤል#ጋዛ#ሓማስኣይሲስ ኢዩ።#ንእስራኤል ምድጋፍ

#ሓቂ ኣስፋሕፍሕ

#እስራኤል ራዕዲ ክትዕወት ​​እያ።

https://www.facebook.com/reel/992566885181800 ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ይርከብ።

0፡40 / 1፡29

ኤሚሊ ሽራደር

18 ኣብ ሕዳር B-21:04

ነቲ ግዳይ ምውቃስ ኣቋርጽ፡ ፍልስጤማውያን ኣሸበርቲ ክኾኑ ዘገድድ የለን።

ኩሉ ፍልስጤማዊ መን ክኸውን ከም ዝደሊ ዝውስን ትካል ኣለዎ።

ንሽበራ ዝኸውን መመኽነይታ የለን። 

ሰ ኣብ ታሕቲ እታ ጽሕፍቲ ኣላ፡ ኣብ ናይ ፌስቡክ ጉጅለ ኣካፊለያ

" "ንሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ካብ ጋዛ ዝመጽእ መጥቃዕቲ ራዕዲ ኣብ ምክልኻል እድግፎ"::

ሓሶትን ግጉይ ሓበሬታን ዝዝርግሓን ጽልኢ ዘስፋሕፍሓን ዘለዋ መርበባት ሚድያ ናይ ብሓቂ ጸገም ኣሎ።  #እስራኤል#ጋዛ#ሓማስኣይሲስ ኢዩ።#ንእስራኤል ምድጋፍ#ሓቂ ኣስፋሕፍሕ 

#እስራኤል ራዕዲ ክትዕወት ​​እያ።

https://www.facebook.com/watch/?v=1527346218020768 ዝርከቦ መርበብ ሓበሬታ

0፡33 / 5፡41

መጊን ኬሊ

24 ኣብ ሕዳር B- 2:30

እቲ "ጌጋታት" ኣብ ሓደ ወገን ናይዚ ዛንታ ጥራይ እዩ ዘጋጥም። እዚ መሳጢ ኣይኮነን ድዩ? እዚ ኣስታት ክንዲ ሓደ "ጋዜጠኛ" ክገብሮ ዝኽእል ዓቢ ጌጋ እዩ።

ህ. ኣብ ታሕቲ ናብ "ኢንስቲትዩት ሕክምናዊ ምህዞን ጽባሕ ሕክምናን" ዝለኣኽክዎ ኢ-መይል ኣሎ፤

ኣሳፍ በንያሚኒ

ብ:

assaf197254@yahoo.co.il ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።

ናብ:

online-school@ima.org.il 

ሰንበት 3 ታሕሳስ ሰዓት 11፡52

ናብ፡ "ኢንስቲትዩት ሕክምናዊ ምህዞን ጽባሕ ሕክምናን"።

እቲ ኣርእስቲ: ሶፍትዌር/ሲስተም ነቶም ሕማም ምርሳዕ ዘለዎም።

ክቡራት ማዳምስ/ ክቡራት .

ብናይ ኣእምሮኣዊ ምንቁልቋል ዝተሰነየ ሕማማትን ከም ኣልዛይመር ዝኣመሰሉ ኩነታት ምርሳዕን ዝሳቐዩ ሰባት ዝኸውን ኣፕሊኬሽን ንምምዕባል እዚ ዝስዕብ ሓሳብ ሓሲበ፤

ከም እንፈልጦ፡ እቶም ቀንዲ ባህርያቶም ናይ ኣእምሮኣዊ ምንቁልቋል (ከም ኣልዛይመርስ ወይ ካልእ ናይ ምርሳዕ ኩነታት ዘለዎ ሕማማት) ዘለዎም ሕሙማት፡ በብቑሩብ ብዙሕ ዓቕምታት ከም ናይ ሓጺር ግዜ ምዝካር ወይ መዓልታዊ ስርሓት ማለት ይስእኑ ኣለዉ። ቀስ ብቐስ እናተበላሸወ ይኸይድ ኣሎ። እቲ ሓሳብ ሶፍትዌር ወይ ድማ ኣብ ከምዚ ኩነታት ንዘለዉ ሰባት ዝተዳለወ ስርዓት ምምስራት እዩ። እቲ ብድሆ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስርዓት ኩሎም እቲ ሰብ ዝጥቀመሎም መደባት ወይ ስርዓታት ምእካብ እዩ - ብመንገዲ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ስርዓት ድማ እቲ ሕማም እናገደደ ምስ ከደ እቲ ናይ ስራሕ ኣገባብ ቀሊልን ቀሊልን ክኸውን እዩ። ብርግጽ እቲ ስርዓት ብዝተኻእለ መጠን ምስ ኩነታት እቲ ዝጥቀመሉ ሰብ ብትኽክል ብዝሰማማዕ መንገዲ ንምህናጽ፡ ኣብ እዋን ምዕባለ ምስ ተመራመርቲ ሓንጎል፡ ተመራመርቲ ዓውዲ ምፍላጥ፡ ምምኽኻርን ምትሕብባርን ከድሊ እዩ። ከምኡ’ውን ምስ ክኢላታት ስነ-ኣእምሮ ምትሕብባር።

ዕላማ ናይቲ ስርዓት ብርግጽ ኮምፒዩተር ንዝተፈላለዩ ዕላማታት ምጥቃም ዝለመዱን ኣብ ኣፍደገ ሕማም ምርሳዕ ዝርከቡን ሰባት ነቲ ንነዊሕ ዓመታት ህይወቶም ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ስርዓታት ምሉእ ብምሉእ ከይስእኑ ምፍቃድ እዩ። - በዚ ድማ ብመጠኑ ጽሬት ህይወቶም የመሓይሹ፣ እዚ ድማ ድሮ ብሰንኪ ምልክታት ናይቲ ሕማም ባዕሉ ብዓቢኡ ተሃስዩ ኣሎ።

ክሳብ ክንድዚ ንባዕሉ እቲ ሓሳብ።

እዚ ዝሓሰብክዎ ሓሳብ እኳ እንተኾነ፡ ኣብ ውልቃዊ ህይወተይ ምስ ክንክን ሕማም ምርሳዕ ዝኾነ ርክብ የብለይን።

ኣብ ኩሉ ብውልቀይ ዝምልከተኒ ነገራት ኣብ ግምት ክኣትዉ ዝግበኦም ብርክት ዝበሉ ነገራት ከምዘለዉ ክሕብር እፈቱ፤

1) ኣነ ኣብ ዓውዲ ፕሮግራሚንግ በዓል ሞያ ኣይኮንኩን፡ ኣብ ዓውድታት ምርምር ሓንጎል፡ ምፍላጥ ወይ ኒውሮሎጂ እውን በዓል ሞያ ኣይኮንኩን - በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ንኸምዚ ዝበለ ፕሮጀክት ደረጃ ብደረጃ ከሰንዮ ኣይክእልን እየ።

እዚ ዝሓሰብክዎ ሓሳብ እዩ - ብዘይካ እቲ ናይ መጀመርታ ሓሳብ ምቕራብ ድማ ኣብ ካልእ ምዕራፍ ናይቲ ፕሮጀክት ክሕግዝ ኣይክእልን እየ።

2) ብኣዝዩ ትሑት ኣታዊ እየ ዝነብር - ካብ ሃገራዊ ትካል መድሕን ዝመጽእ ናይ ስንክልና ኣበል። ስለዚ እቲ ሓሳብ ኣብ ምግሃድ ዝኾነ ባጀት ናይ ምውፋር ዓቕሚ የብለይን። ካብዚ ሓሊፉ ድማ: ብሰንኪ ክብደት ኩነታተይ፡ ዋላ ኣዝዩ ልዑል ቅናስ ጥራይ ኣይሕግዝን እዩ።

3) ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ከባቢ ኪርያት መንኣቸም እየ ዝነብር፡ መኪና ወይ ፍቓድ መዘወሪ መኪና የብለይን። ብሰንኪ ጥዕናይን ፋይናንሳዊ ኩነታተይን ኣብ መጻኢ ፍቓድ መዘወሪ መኪና ክረክብ ወይ መኪና ክገዝእ ዝኽእለሉ ዕድል እውን የለን።

ስለዚ ኣብ ኣብያተ ጽሕፈት ናይተን ካብቲ ዝነብረሉ ቦታ ኣዝዩ ርሒቐን ዝርከባ ኩባንያታት ናብ ናይ ምምኽኻር ኣኼባታት ናይ ምምጻእ ዓቕመይ የለን።

ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክት ንምልላይ ኣብ ዝግበር ፈተነ ገለ ኣድራሻ ክህሉ ይኽእል ድዩ ትብሉ ወይስ ገዲፈ ነቲ ምሉእ ነገር ክርስዖ?

 ውልቃዊ ዝርዝራተይ:

ቀዳማይ ስም - ኣሳፍ። ስያመ -ቤንያሚኒ. 

ቁጽሪ መንነት-029547403.

ምሉእ ናይ ፖስታ ኣድራሻ-

ኣሳፍ በንያሚኒ፣

115 ጎደና ኮስታሪካ፣

መእተዊ ሀ-ፍላት 4, 2019።

ኪርያት መናቸም፣

ኢየሩሳሌም፣

እስራኤል፡ ዚፕ ኮድ፡ 9662592።

ቁጽሪ ተሌፎን፡ ኣብ ምስጢራዊ ገዛ ብሰንኪ ምግፋዕን ናብ ፖሊስ እስራኤል ዝቐረበ ጥርዓንን ዘይተታሕዘ።

ሞባይል-972-58-6784040። ፋክስ-972-77-2700076።

ናይ ኢመይል ኣድራሻታተይ ፡ 029547403@walla.co.il ወይ ፡ asb783a@gmail.com ወይ ፡ assaf197254@yahoo.co.il ወይ ፡ ass.benyamini@yandex.com ወይ ፡ 1972assaf@mailfence.com ወይ

assafbenyamini@hotmail.com ወይ: assaffff@protonmail.com ወይ: benyamini@vk.com ወይ: asafbenyamini@163.com ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። 

መርበብ ሓበሬታይ፤   https://www.disability55.com/ 

ኣነ. ኣብ ታሕቲ እታ ጽሕፍቲ ኣላ፡ ኣብ ናይ ፌስቡክ ጉጅለ ኣካፊለያ

" "ፍልስጤም ኣንጻር እስራኤል ኲናት እዋናዊ ዜና ✅"::

ንቑሕ

ኣሳፍ በንያሚኒ

 1 ቀጢን'።

መራሕትኻ ንስኻ እናተሳቐኻ ኣብ ቅንጦት እንተዝነብሩ ምኣመንካዮም ዶ? ኣይፋልን ፍልስጤማውያን እውን ኣይግባእን።

#እስራኤል#ጋዛ#ሓማስኣይሲስ ኢዩ።#ናጻጋዛካብሓማስ

#ሓቂ ኣስፋሕፍሕ

#እስራኤል ራዕዲ ክትዕወት ​​እያ።

https://www.facebook.com/61553780374491/ቪድዮታት/1028942395099185 ዝርከቦ መርበብ ሓበሬታ

0፡06 / 1፡48

ሓቅታት ብዛዕባ እስራኤል  ምስ... ናትናኤል ቡዞሊክ.

4መዓልቲ·

ስለምንታይ ኣብ ጋዛ ዘሎ ህዝቢ ክሳብ ክንድዚ ድኻ ኮይኑ?

መራሕቲ ሓማስ ኣብ ጋዛ ምንባር እኳ ኣይሽገሩን።

ክሳብ ክንደይ ሃብታማት ምዃኖም ክትግምቶ ኣይትኽእልን ኢኻ!

ህዝቦም ግን?

ስለምንታይ ሓማስ ብዛዕባኦም ክጭነቕ ኣለዎ፣ ኣብ ደገ ብዙሓት ዓያሹ ሰባት ክህልዉ ከለዉ፣ ንኹሉ ሽግር ህዝቢ ጋዛን ንእስራኤል ዝወቕሱ?

ብሓቂ ነዞም ድኻታት ሲቪላት ትድግፍዎም እንተኾይንኩም ካብቲ ብልሹው ሓማሴን-ኣይኤስኣይኤስ ክገላገሉ ሓግዞም።

ሼር ምግባር ንላቦ።

#ሓማስኣይሲስ ኢዩ።#እስራኤል ኣብ ራዕዲ ክትዕወት ​​እያ።#ሓቅታትኣገዳስነት#ናጻጋዛካብሓማስ

ጀይ. ናተይ ሊንክታት፤

1)ኮማንዶ መብርሂ-ተዋጋእቲ ምጉስጓስ እስራኤል

2)ወደይ መሬት-ድርሰት  ሰባት ናብ ዓለም እቲ ተፈጥሮ

3)ጸጉሪ ኣብ ኢንተርነት ምግዛእን ምሻጥን B-ጸጉሪ ሴሎን|መሸጣ  ፀጉሪ ሰብ 

4)ኣገልግሎት ክሳብ ገዛ

5)ትኹረት ጸብጻብን ምክትታልን ድሕሪ ደጋፊ ሓማስን ውደባዊ ግብረሽበራን።

6) ዩቱብ ቻነል "ትሕዝቶ ፍሉይ እዩ።" "

7)ፕሮጀክት ቀስ ኢልካ "ር-ፕሮጀክት ዓለምለኻዊ ንህንጸት ርያክተር ፍዩዥን ኒዩክለር 

8)alitu.com-ፓድካስት  ኣብ ውሽጢ ረቂቕ .ኩሉ ምስ መተግበሪ ሓደ 

9)irestorelaser.com-ኣዳላዊ ቦርድ ጸጉሪ ንምዕባይ 

10) ወብ ሳይት "ነጋዳይ"-ቴክኖሎጂታት ኮሸር 

11) መጋባእያ ሎሚ ድሕሪ ኲናት