Haryt teklibi

Men Ysraýylyň raýaty, 1972-nji ýylyň ahyrynda doguldym. Öýüm üçin elektrik enjamlaryny zakaz eden köp ýagdaýymda bir mesele bar: Önümi öýümdäki dogry ýere getirmäge kömek gerek bolsa, fiziki taýdan kemçiligim sebäpli özbaşdak edip bilmeýän hereketim, kömegi almaga ýol ýok. Aloneeke ýaşaýaryn we kömek etjek başga adamym ýok, Ysraýyl döwletinde beýle ýagdaýda kömek edip biljek birleşme, gurama ýa-da hökümet edarasy ýok.

Şeýle hem, Ysraýylda elektrik enjamlaryny öndürýän ýa-da daşaýan kompaniýalaryň kömek etmekden ýüz öwürýändigini, hatda olar üçin töleg teklip etseler-de belläp geçerdim. Elbetde, kömek etmäge taýyn kompaniýa tapmagy başarýan ýagdaýlarymyň hemmesinde diýen ýaly, Mundan başga alternatiwalary bolmadyk ýesir müşderi bolany üçin elmydama artykmaç baha tölemeli bolýaryn.

Bu, 2023-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda Ysraýyl döwletinde ýazylan wagtyna görä, Dünýäniň ýurtlarynda ýa-da sebitlerinde bu ugurda ýagdaýyň nämedigini bilemok.

Her niçigem bolsa, Elektrik enjamlaryny öndürýän ýa-da daşaýan kompaniýalara maýyplara önümi öýde belli bir ýere gurmak ýa-da getirmek hyzmatyny hödürlemäge we ähli hakykatdan gaça durmaga çagyrýaryn Men şu ýerde suratlandyrdym.

Iň gowy salam,

asaf benyamini.

Scriptazgy ýazyň. 1 ) Telefon belgim: 972-58-6784040.

2 ) Sahypam: https://www.disability55.com/