Gözleg teklipleri

Mälim bolşy ýaly, dürli ugurlardaky talyplar käwagt okaýan pudagynda gözleg temalaryny gözleýärler.

Bu pikir “ baglanyşyk gurmak" dürli ugurlarda gözleg temalary üçin pikirler hödürleýän adamlaryň we bu temalary gözlegleri üçin ulanyp boljak okuwçylaryň arasynda sahypa (we diňe akademikler däl).

Hiç bir akademiki ýa-da uniwersitet institutyny akademiki ýa-da gutaran däldigimi bellärin.

Hasaplamagyň dürli ugurlarynda hünärmen däldigim we pes girdejimi göz öňünde tutup, beýle taslamany amaly usulda edip bilemok.

Her niçigem bolsa, taslamany ösdürmek isleýän her bir adam, bu ýerde goşýan şahsy maglumatlaryma görä meniň bilen habarlaşyp biler.

Iň gowy salam,

asaf benyamini.

Scriptazgyny iberiň. habarlaşmak üçin şahsy jikme-jikliklerim:

1) Telefon belgisi: 972-58-6784040.

2) Web sahypam: https://www.disability55.com/