Goragyň ýoklugy

Bir gezek önüm üçin bir pikir barada oýlanýaryn, internetde goýýaryn.

Ýöne bir kynçylyk bar: pikiri önüme öwürmek tutuş prosesi köp pul sarp edýär. Men örän düşewüntli girdeji bilen ýaşaýandygym üçin (Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk pensiýasyndan) munuň üçin pul töläp bilemok. Galyberse-de, meniň ýagdaýymyň agyrlygy sebäpli, hatda örän ýokary çaklamalar hem kömek etmez.

Meniň bir pikiri hem gorap bilemok, sebäbi patent hukuk firmasy bilen işleşmeli pikiriňizi goramak üçin – we munuň üçin hem pul töläp bilemok.

Şonuň üçin önüm pikirlerini öňe sürmek ukybyny diňe baýlar üçin saklamalymy diýip biynjalyklanýaryn.

*Men barada has köp maglumat üçin:

https://www.disability55.com