ध्यान-अभाव-अतिसक्रियता-विकारस्य चिकित्सा

एडीएचडी तथा तस्य औषधानि वर्सेस् वैकल्पिकपद्धतयः, मनोरोगचिकित्सा औषधानि विना

 

१९ दिसम्बर

 

०७:२१

 

२००८ तमे वर्षे

 

रे पाम

 

अयं लेखः जनान् निर्णयं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति यत् ध्यान-अति-अतिसक्रियता-विकार (ADHD)-रोगेण पीडितानां बालकानां/वयस्कानाम् उपचारः मनोरोग-औषधैः कर्तव्यः वा समग्र-पोषण-/चिकित्सा (मनोरोग-औषधैः नास्ति) वा।

 तथाकथितस्य "ADHD" (ध्यानक्षयस्य अतिसक्रियताविकारस्य) वर्गीकरणं कृत्वा १९८७ तमे वर्षे अमेरिकनमनोरोगसङ्घटनेन (APA) अस्तित्वस्य घोषणा कृता

 

मूलतः एडीएचडी इति ध्यानं, व्यवहारः, शिक्षणसमस्याः च येषां जनानां भवति । एतादृशाः समस्याः अवश्यमेव अनादिकालात् एव सन्ति! एतादृशस्य समस्यायाः मनोचिकित्सापद्धत्या चिकित्सा, यत्र सम्भाव्यतया अत्यन्तं उच्चजोखिमयुक्तानां औषधानां (यथा रिटालिन्, एडरॉल, कॉन्सेर्टा इत्यादीनां) विधानं भवति

 ध्यानं, व्यवहारं, शिक्षणसमस्याभिः (ADHD) जनानां चिकित्सायाः वैकल्पिकपद्धतयः समग्र/पोषणात्मकाः/चिकित्साविधाः सन्ति, मनोरोगचिकित्सा औषधानां प्रयोगं विना।

मया कृतस्य शोधस्य आधारेण, सार्वजनिकविपण्यस्य अन्तः विवादः अस्ति, (विवादः तर्कश्च), कोऽपि मार्गः ग्रहीतव्यः, यावान्: १) तेषां औषधैः सह मनोरोगमार्गः अथवा: २) समग्रः/पोषणात्मकः/चिकित्सामार्गः, विना मनोरोगचिकित्सा औषधानां प्रयोगः ।

दिनान्ते, अस्याः समस्यायाः विषये तर्कसंगतनिष्कर्षं प्राप्तुं, (जीवनस्य कस्यापि परिस्थितौ इव), भवद्भिः सर्वोत्तमकार्यमार्गस्य आकलनाय आँकडानि द्रष्टव्याः - चिकित्सायोजना वा १) अथवा २) उपरि। अस्मिन् मूल्याङ्कने अन्तर्भवति: १) मनोरोगचिकित्सा औषधानां सेवनेन निर्मिताः प्रभावाः, ये ध्यानस्य, व्यवहारस्य, शिक्षणसमस्यानां च कृते निर्धारिताः, अथवा तत्सदृशाः ('ADHD') तथा च: २) वैकल्पिकचिकित्साविधिना, (समग्र/पोषणात्मक/चिकित्सा), मनोरोगऔषधानां प्रयोगं विना निर्मिताः प्रभावाः।

अवलोकितसांख्यिकीयात् मम निष्कर्षाः, (सघनसंशोधनानन्तरं प्राप्ताः), निम्नलिखितरूपेण सन्ति ।

१) निःसंदेहं मनोरोगचिकित्सानां सेवनं 'हिट् ओर् मिस्' अथवा 'शॉट् इन द डार्क' इति प्रकरणम् अस्ति । एतानि औषधानि (रिटालिन्, एडेराल्, म्पर्कः इत्यादयः) - यद्यपि कदाचित् 'तथ्यस्य' भावः ददति तथापि नकारात्मकप्रभावस्य (अल्पकालिकस्य दीर्घकालीनस्य वा) उच्चः जोखिमः भवति

 अतः किम् एषः प्रकारः उपचारः सामान्यतया सुरक्षितः 'निष्पक्षः पणः' इति पद्धतिः अस्ति ?

 वि० वि० १.

२) समग्र/पोषणात्मक/औषधीय - (यथा डॉ. मैरी एन् ब्लॉक् इत्यस्याः पुस्तके 'नो मोर एडीएचडी' इत्यत्र वर्णितम्, तथा च विश्वस्य अन्यैः अनेकैः समानैः डॉभिः वर्णितम्)। एतेषु पद्धतीषु समस्यायाः स्रोतः ज्ञातुं, तदनुसारं चिकित्सा च (मनोरोगचिकित्सा औषधानां प्रयोगं विना अवश्यम्) अन्तर्भवति । एते शल्यक्रियाः न्यूनतया आक्रामकाः पद्धतिः सन्ति, यत्र कोऽपि 'संभाव्यरूपेण उच्चजोखिमः' न सम्मिलितः भवति ।

किं एतादृशाः उपचारविधयः समग्रसुरक्षां प्रदास्यन्ति तथा च ते न्यायपूर्णाः दावाः सन्ति वा?

उपरि १) परिणामः -- परिणामस्य विषये अनिश्चिततायाः आँकडानां सह, (यस्य दुःखस्य आधारः यत् घटितं वर्तते, भवति च), एषः अनुचितः द्यूतः अस्ति तथा च उच्चजोखिमदुःखस्य सम्भावनां वहति!

उपरि २) परिणामः -- एतादृशेभ्यः प्रकारेभ्यः उपचारेभ्यः अतीव उत्तमं निरन्तरं च सफलतायाः आँकडानि सन्ति, एषः अतीव न्याय्यः सुरक्षितः च दावः अस्ति!

निष्कर्षः- मनोरोगचिकित्सकौषधानां निगलनस्य क्रिया खतरनाका भवितुम् अर्हति!

अत्यन्तं उत्तमं समग्रं/पोषणात्मकं/चिकित्सावैद्यं, (यः डॉ. मैरी एन् ब्लॉक् इत्यस्य समानानि सफलक्रियाणि करोति), यस्य पूर्वं ध्यानं, व्यवहारं, शिक्षणं वा तत्सदृशसमस्याभिः रोगिणां चिकित्सायां उच्चसफलतायाः दरः अस्ति, तस्य स्थानं ज्ञातुं क्रिया ( मनोरोगऔषधानां प्रयोगं विना) एषः एव मार्गः 

मम अनुशंसा : यस्य कस्यचित् ध्यानस्य, व्यवहारस्य, शिक्षणस्य वा समस्या अस्ति, सः समस्यायाः चिकित्सायां किं कार्यवाही कर्तव्या इति विषये स्वस्य तर्कसंगतं निष्कर्षं प्राप्तुं आवश्यकं शोधं कुर्वन्तु।

वैकल्पिकरूपेण यदि कोऽपि एतेषां वा तत्सदृशानां वा समस्यानां कृते पूर्वमेव मनोरोगचिकित्सां सेवते तर्हि अहं अनुशंसयामि यत् सः, अथवा तेषां पक्षतः कोऽपि नूतनं वा अतिरिक्तं वा शोधं कृत्वा ग्रहीतव्यस्य कार्यपद्धतेः विषये तर्कसंगतनिष्कर्षं प्राप्नुयात्

अन्तर्जालसंशोधनात् पर्याप्तं आँकडानि प्राप्तुं शक्नुवन्ति।

 सद् कृत

 लेखः "टैग्" कृतः यथा :

उ. अत्र मया चिन्तितः एकः एप् विचारः अस्ति:

 "विश्वनामानि" इति एप् ।

अस्मिन् अनुप्रयोगे कश्चन व्यक्तिः कस्मिंश्चित् लेखनव्यवस्थायां स्वनाम लिखितुं शक्नोति - अन्येषु लेखनव्यवस्थासु अपि तदेव नाम कथं लिखितं भविष्यति इति द्रष्टुं शक्नोति।

यथा - मम नाम "अस्साफ" यत् अहं हिब्रू अक्षरैः लिखामि, तत् प्रणाल्यां परिणामं दास्यति: 

१) "assaf" - लैटिन-अक्षरेषु

२)"阿薩夫"-चीनीलेखने ।

३) "ассаф" - सिरिलिक अक्षरेषु 

४) " عساف " - अरबी अक्षरेषु

५) "อัสซาฟ" - थाई (थाई)भाषायां लिखितम्

अधिकानि च ।

प्रतीयते यत् एतादृशः अनुप्रयोगः अनावश्यकः अस्ति : अन्ततः जाले बहवः स्वचालित-अनुवादकाः सन्ति । परन्तु अद्यापि एकः समस्या अस्ति यस्याः समाधानं तादृशः अनुप्रयोगः कर्तुं शक्नोति: स्वचालित-अनुवादकेषु, प्रायः जनानां नामानि वा अन्ये नामानि वा येषां विशिष्टा मूर्त-सामग्री नास्ति, ते स्वचालित-अनुवादकैः न ज्ञायन्ते - अतः, यदा नाम क कतिपय लिपिव्यवस्था, अन्यलिपिप्रकारयुक्तानां भाषाणां लिपिप्रणालीषु ध्वन्यात्मकप्रतिलेखनस्य परिणामं प्राप्तुं अधिकांशतया सम्भवं न भविष्यति 

ख. अधः मया मम परिवारवैद्यं प्रति प्रेषितं पत्रम् अस्ति

(मया एतत् पत्रं प्रेषितम्: डॉ. ब्रैण्डन् स्टीवर्ट्, ९.

"क्लालित स्वास्थ्य सेवा" - "हटायेलेट" क्लिनिक, 1999।

६ डैनियल यानोव्स्की स्ट्रीट्, ९.

यरुशलेम, ९.

इजरायल, पिन कोड: 9338601.)

१९ नवम्बर २०२३

डॉ. ब्रैण्डन् स्टीवर्ट् इत्यस्मै अभिवादनम् : १.

विषय : राष्ट्रियपुलिसतः मम अनुरोधस्य भवतः उत्तरम्।

प्रिय गुरु ।

भवतः दावस्य विपरीतम् एतत् "दीर्घपत्रम्" नास्ति - केवलं एकस्य पृष्ठस्य लघुपत्रम् अस्ति - तथा च एतादृशप्रश्नानां सम्बोधनं परिहरितुं कोऽपि कारणं नास्ति।

एतादृशाः भर्त्सनाः चिकित्सादलानां प्रति धुन्धलं वातावरणं जनयन्ति तथा च मम मते चिकित्सादलानां वा क्षेत्रे व्यावसायिकानां वा स्वरोगिणां प्रति घोरविनयस्य अभिव्यक्तिः भवति।

एतादृशानि उत्तराणि प्राप्तस्य अनन्तरं सभासु एव मम कृते किं कथ्यते इति सर्वथा महत्त्वं नास्ति - चिकित्साकर्मचारिणां सदस्याः, अथवा वस्तुतः रोगिणां प्रति एतादृशं वर्तमाना सम्पूर्णा व्यवस्था कदापि विश्वासं न प्राप्स्यति।

वैद्यत्वेन भवतः व्यावसायिकज्ञानस्य मूल्याङ्कनं आसीत् (अधुना अपि भविष्यति)। परन्तु यथावत् चिकित्साकर्मचारिणां यथार्थाभिप्रायस्य प्रति प्रशंसायाः अभावः अपि च विश्वासस्य अभावः अपि भविष्यति। 

अयम्‌।

डॉ. फ्रीडमैन ६ नवम्बर २०२३

निमीलितम्

सन्दर्भविवरणम्

एकस्य रोगी कृते एकस्य आशुनिर्माणस्य भागरूपेण प्रेषितस्य दीर्घपत्रस्य प्रतिक्रिया, पीस् आफ् अस्साफ् इति । आशासे भवान् स्वस्थः अस्ति। भवतः पत्रं मया प्राप्तम्। भवतः सूचनायै, आशुनिर्माणं रोगपुष्ट्यर्थं, विहितविधानं वा एकस्य लघुप्रश्नस्य कृते उद्दिष्टम् अस्ति। वैद्यस्य आशुनिर्माणस्य भागरूपेण समयः नास्ति यत् सः सामग्रीं निर्दिशति यत् वास्तवतः चिकित्सालयस्य सम्पूर्णं भ्रमणार्थं वा दूरभाषेण वा उपयुक्तं भवति। अस्मिन् समये भवन्तः भवतः सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि प्राप्नुयुः। भविष्ये द्वौ विकल्पौ स्तः क. एकः लघुः तात्कालिकः प्रश्नः ख. वैद्येन सह नियमितरूपेण समयनिर्धारणं कुर्वन्तु। ************************************* अत्र भवतः प्रश्नानाम् उत्तराणि सन्ति 1. परिणामस्य... mapping came out "borderline" - अस्य अर्थः अस्ति यत् पृष्ठभागे "अल्पमहत्त्वपूर्ण" धमनीषु एकस्मिन् न्यूनतमा समस्या भवितुम् अर्हति - मम कृते स्पष्टं यत् इदानीं एतत् खतरनाकं वस्तु नास्ति, गम्भीरं च नास्ति। विशेषज्ञात् क्रमबद्धव्याख्यां प्राप्तुं हृदयरोगचिकित्सकस्य समीपं पुनः गन्तुं नियुक्तिः कर्तुं अनुशंसयामि।

2. अहं न विश्वसिमि यत् चक्करः एतेषां युद्धसम्बद्धचिन्तायां मानचित्रणेन सह सम्बद्धः अस्ति। अधुना बहुषु जनासु एषा घटना सामान्या अस्ति, अन्तिमे समये वयं मिलितवन्तः तदा भवतः चिन्तायां अहं प्रभावितः अभवम् ।

3. अहं अनुशंसयामि यत् भवन्तः प्रतिवर्षं फ्लू-शॉट्-करणं कुर्वन्तु, अस्मिन् वर्षे अपि।

4. फ्लू-टीकायाः कोरोना-विरुद्धस्य च मध्ये कोऽपि सम्बन्धः नास्ति । यदि पूर्ववर्तीनां कोरोनाटीकानां अति गम्भीराः दुष्प्रभावाः न आसन् तर्हि पञ्चमं टीकं प्राप्तुं अनुशंसयामि। भवद्भिः *2700 इत्यत्र समन्वयः कर्तव्यः सर्वोत्तमः - अपि च कृपया अग्रिमे समये एकादशाधिकप्रश्नाः सन्ति चेत् नियुक्तिः कुर्वन्तु।

सादर,

अस्सफ बेन्यामिनी।

अधः च ते प्रश्नाः सन्ति ये मया वैद्यं पृष्टाः - तेषां अनुसरणं कृत्वा अहं तस्मात् उपर्युक्तानि भर्त्सनवचनानि प्राप्तवान्।

२८ सितम्बर २०२३

सैरगाहचिकित्सालये अभिवादनम् : १.

विषय : चिकित्सालये अनुरोधाः।

प्रिय महोदया/ महोदयाः।

भवतः चिकित्सालये मम चिकित्सा परिवारवैद्येन डॉ. ब्रैण्डन् स्टीवर्ट् इत्यनेन क्रियते।

अहं चिकित्सालयात् अनुरोधं कर्तुम् इच्छामि यत् -

१) अहं मम नियमितौषधानां विहितानाम् नवीकरणं कर्तुम् इच्छामि : १.

टेग्रेटोल सीआर

SEROQUEL

 

EFFEXOR इति

अस्मिन् विषये मम व्याख्यानस्य आवश्यकता नास्ति - एतानि औषधानि सन्ति येषां सेवनं अहं बहुवर्षेभ्यः नियमितरूपेण करोमि।

अहं भवद्भ्यः एतत् अनुरोधं फ्याक्सद्वारा प्रेषयामि यतः "Clalit Online" इति जालपुटस्य प्रणाली तेषां माध्यमेन अनुरोधं दातुं न अनुमन्यते।

२) वैद्याय च एकः प्रश्नः- १.

किं मया कर्तव्यम्, अथवा फ्लू-टीका ग्रहीतुं शस्यते? तथा च मया श्रुतं यत् कोरोना-वायरसस्य नूतन-जातेः टीका अपि अस्ति। मया अपि एतत् टीकं प्राप्तव्यम् वा ?

सर्वथा यदि खलु एतानि टीकानि प्राप्तुं मम कृते शस्यते तर्हि अस्य कृते का आवश्यकी प्रक्रिया इति ज्ञातुं मम रुचिः भविष्यति

सादर,

असफ बिन्यामिनी चिकित्सालये एकः रोगी अस्ति।

पत्रप्रेषकम् स्क्रिप्टकम्. १) मम आईडी नम्बरः ०२९५४७४०३।

२) मम दूरभाषसङ्ख्या : ९७२-५८-६७८४०४०।

३) भवान् मम ई-मेल-सङ्केते प्रमाणपत्राणि/अथवा अनुशंसाः प्रेषयितुं शक्नोति:

assaf197254@yahoo.co.il

अथवा मम फ्याक्ससङ्ख्यायां : 972-77-2700076।

ग. अधः मया सामाजिकजालपुटे फेसबुक् मध्ये साझाः कृताः पोस्ट् सन्ति:

१)एकः पुरुषः शिशिरे कोटं गृहीत्वा भ्रमति यस्मिन् आत्मनिन्दां कुर्वन्तः कठोरवस्तूनि लिखितानि सन्ति।

राहगीराः अस्य अर्थं न अवगच्छन्ति, तस्य समीपं गत्वा पृच्छन्तु यत् एतादृशं कठोरं वस्त्रं लिखितं वस्त्रं गृहीत्वा भ्रमितुं तस्य कष्टं न भवति वा।

सः पुरुषः समस्या का इति न अवगच्छति, उत्तरं ददाति च- "कोटस्य उपरि किं लिखितम् इति मम किं चिन्ता। मुख्यं तु एतत् यत् एतत् मां उष्णं करोति।"

२) अनातुष कैसिररः  क्रुद्धः इति भाव 

३ दिवस · २. 

आघात!! सम्पादनम् : एषा मतिभ्रमात्मका महिला। अद्वा अवनेरी ।

हतदम्पत्योः अपार्टमेण्टस्य स्वामी मातापितृभ्यः आग्रहं कृतवान्

अक्टोबर् मासस्य भुक्तिं कुर्वन्तु, यावत् नूतनाः किरायेदाराः न लभन्ते तावत् यावत् भुक्तिं कुर्वन्तु

यतः वधः अनुबन्धभङ्गस्य कारणं न भवति !!

केवलं दुष्टेन वितृष्णायाः च आहतः

अहं न जानामि यत् एषा महिला का अस्ति किन्तु अहं निश्चयेन भवन्तः तां अन्वेष्टुं मम साहाय्यं करिष्यन्ति, तस्याः विषये वयं किं चिन्तयामः इति सम्यक् वक्ष्यन्ति

३) एली ज़ेमच्

२ दिवसः

आडवा अवनेरी, मनोचिकित्सक, लेखापरीक्षा चिकित्सक (तेल अवीव हर्ज़लिया)

भवतु नाम गूगल-अन्वेषणेषु तदा आगमिष्यति यदा भवन्तः आचार्याम् अन्विष्यन्ति तथा च भूलवशं भवन्तः एकं न प्राप्नुवन्ति यः कथितं यत् नरसंहारे हतस्य परदिने हतस्य व्यक्तिस्य चेकं न त्यक्तवान्। सा अपि सर्वाणि जलविद्युत्-देयतानि दत्तानि, क्रमबद्धानि च इति सुनिश्चितवती, मा भूत् भवतः अन्ये कतिपयानि शेकेल्-शतानि नष्टानि न भवन्ति । तथा च अवश्यं परिवारः स्मृतिचिह्नरूपेण अवशिष्टानि वस्तूनि भूलवशं संग्रहितवान्, ते सम्भवतः एकं छिलकं कटनफलकं च अपि गृहीतवन्तः तथा च तस्याः कृते तानि पुनः याचयितुम् महत्त्वपूर्णम् आसीत्।

तथा च परिवाराय व्याख्यातवान् यत् अनुबन्धभङ्गस्य शर्ताः सन्ति (प्रत्यक्षतया हत्या तेषु अन्यतमः नास्ति)।

तानि अपि सन्ति।

फेसबुकतः यत् फोटो सः स्थापितवान्। 

योसेफ हद्दद  हनोच दाउम्  अवरी गिलाद   अमित सेगल

मुर्गी अस्सोर   माओज त्सुर्

४)वार्तासु घोषितं यत् इजरायलस्य रक्षाबलस्य वायुरक्षाव्यवस्थाः (Iron Dome) प्रवासिनः पक्षिणः शत्रुविमानरूपेण भूलवशं चिनोति, तान् अवरुद्धयन्ति च। 

पक्षिणां उपरि किमर्थं शूटिंग् करणीयम् ? किं तत् हानिः न भवति ?

५) गतनिर्वाचनेषु अहं मतदानार्थं न अगच्छम्। मया श्रुतं यत् ग्रीसदेशे ये निर्वाचने मतदानं न कुर्वन्ति ते एकवर्षं यावत् कारागारं गच्छन्ति।

इजरायले प्रबलस्य भूकम्पस्य चर्चा अस्ति - कदा इति वयं न जानीमः (कतिपयेषु निमेषेषु स्यात् - आशासे यत् भूकम्पस्य आरम्भात् पूर्वं न्यूनातिन्यूनं मम पोस्ट् लिखितुं समयः भविष्यति)।

यदि देशस्य सर्वाणि बस्तयः नष्टानि भवन्ति तर्हि यस्य समीपस्थं स्थानं पलायनं सम्भवति तत् साइप्रसस्य ग्रीकभागः - अथवा ग्रीसदेशः एव (यत् यथा भवान् जानाति पृथक् पृथक् देशद्वयम् अस्ति) 

यतः च हनुक्का-काले वयं (यहूदी-जनाः) ग्रीक-जनानाम् पराजयं कृतवन्तः - न तु विपरीतम्, यस्य अर्थः अस्ति यत् यदा अहं निर्वाचने तत्र मतदानं न कृतवान् इति कारणेन ग्रीस-देशे कारागारे उपविशति तदा अहं अन्धकारे उपविशति - प्रकाशं विना। 

साधु, अहं सज्जतां आरभेयम् :

1. अहं ग्रीक-शिक्षकं अन्विष्यामि - येन अन्यैः बन्दीभिः सह तथा च रक्षकैः सह वार्तालापं संवादं च कर्तुं शक्नोमि ये मम कारावासस्य स्थितिं निर्धारयिष्यन्ति। 

2. अहं अन्धकारे उपविश्य अभ्यासं आरभेयम्।

3. अहं तरणस्य प्रशिक्षणं आरभेयम् - एतत् कल्पयित्वा यत् आपदायाः अनन्तरं यदा बहवः इजरायलीयाः इजरायलदेशं प्रति प्रत्यागन्तुं इच्छिष्यन्ति तथा च यदा ग्रीककारागारे मम कारावासस्य अवधिः समाप्तः भविष्यति तदा अहं विमानयानं वा जहाजं यया अहं नौकरशाहीसमस्यानां कारणात् इजरायलदेशं प्रति प्रत्यागन्तुं शक्नोमि - तथा च जले तरणं कृत्वा प्रत्यागन्तुं शक्नोमि भूमध्यसागरः मम कृते एकमात्रः समाधानः भविष्यति। 

6)To: "यद सारा"।

अद्य मया यादसारासङ्घं प्रति सन्देशः प्रेषितः।

अहं ज्ञातुमिच्छामि यत् कथं प्रकरणस्य निराकरणं कर्तुं शक्यते।

सादर,

अस्सफ बेन्यामिनी। 

२० नवम्बर २०२३

"यद सारा" संघाय अभिवादनम् : १.

विषय : भवतः कृते मम निम्नलिखितपत्रम्।

प्रिय महोदया/ महोदयाः।

आपत्कालीन-अनुरोधः मया भवतः जालपुटेन प्रेषितः - परन्तु दुर्भाग्येन कोऽपि मम अनुरोधस्य विषये मम समीपं पुनः न आगच्छति, अद्यतनं वा न करोति।

२०२३ तमस्य वर्षस्य नवम्बर्-मासस्य १९ दिनाङ्के रविवासरे प्रातः ११:३६ वादने मया भवता सह ९७२-२-६४४४३३३ इति दूरवाण्याः क्रमाङ्के सम्पर्कः कृतः, तदा कथितं यत् भवतः लिनोय-नामकः कर्मचारी मम समीपं पुनः आगत्य विषयस्य निराकरणार्थम्।

परन्तु लिनोयः मम समीपं न आगतः, अन्यः अपि न।

अपि च, अद्य, २०२३ तमस्य वर्षस्य नवम्बर्-मासस्य २० दिनाङ्के सोमवासरे, अपराह्णे १२:३० वादने पुनः भवन्तं आहूतवान् - मया सह सम्भाषितायाः लिपिकस्य (अहं तस्याः नाम न जानामि) दावान् अकरोत् यत् यतः अद्य वालिनॉयः अत्र नास्ति, तस्मात् विषयस्य निराकरणं कर्तुं न शक्यते - सा च आग्रहं कृतवती यत् वालिनॉयं विहाय अन्यः कोऽपि तस्मिन् मम साहाय्यं न करिष्यति इति। यदा अहं पृष्टवान् यत् कथं सम्भवति यत् प्रत्येकस्मिन् येश सारा-सङ्घस्य एकः एव एतादृशं विषयं निबद्धुं शक्नोति तदा अहं किमपि उत्तरं प्राप्तुं न शक्तवान्।

अतः अहं पुनः पृच्छामि यत् कथं प्रकरणस्य निराकरणं कर्तुं शक्यते इति।

सादर,

अस्सफ बेन्यामिनी। 

प्रति: "यद सारा" संघ।

विषयः चिकित्सा नौकरशाही।

प्रिय महोदया/ महोदयाः।

कालः सोमवासरे, नवम्बर् १३, २०२३ दिनाङ्के मम सेलफोनसङ्ख्या ९७२-५८-६७८४०४० इत्यत्र निम्नलिखितसन्देशः प्राप्तः।

अहं ज्ञातुमिच्छामि यत् मेगेन् डेविड् अडोम् इत्यस्य ऋणस्य विषयः कथं निराकरणं कर्तुं शक्यते (ते दावान् कुर्वन्ति यत् मम ऋणं तेभ्यः NIS 498 अस्ति। अहं अत्यल्प-आयेन जीवामि - राष्ट्रिय-बीमा-संस्थायाः विकलाङ्गता-भत्तेः, अहं च कर्तुं असमर्थः अस्मि एतां राशिं दातव्यम्)।

अहं ज्ञातुमिच्छामि यत् कथं प्रकरणस्य निराकरणं कर्तुं शक्यते।

सादर,

अस्सफ बेन्यामिनी।

अभिवादन,

भवतः सूचनायै, २९ सितम्बर २०२३ दिनाङ्के assaf benyamini इत्यनेन नियमितरूपेण Magen David Adom एम्बुलेन्सेन चिकित्सायाः/अथवा निष्कासनस्य सेवा प्राप्ता। जेरुसलेम कोस्टा रिकातः हदासाह-एन्-केरेम्-अस्पतालपर्यन्तं । अस्याः सेवायाः ऋणराशिः एनआईएस ४९८.०० अस्ति ।

स्वास्थ्यकोषेण भवतः योग्यतायाः जाँचः कृतः तदा तया ज्ञातं यत् भवतः तस्य पक्षतः आंशिकभागित्वस्य अधिकारः नास्ति।

भुगतानस्य व्यवस्थां कर्तुं कृपया   https://tinyurl.com/ywxx8cyc इति लिङ्क् क्लिक् कुर्वन्तु

ऋण सूचना संख्या 104721122

जिज्ञासायै भवन्तः 972-1-800-390-101 इति दूरवाण्याः क्रमाङ्के सम्पर्कं कर्तुं शक्नुवन्ति

पत्रप्रेषकम्   स्क्रिप्टकम्. 1. मया ज्ञातव्यं यत् तस्मिन् समये अहं जेरुसलेमनगरस्य हदासाह-एन् केरेम-अस्पतालस्य आपत्कालीन-कक्षे आगतः - मम गृहे स्थितस्य याद-सारा-सङ्घस्य आपत्कालीन-केन्द्रेण सह सम्पर्कं कृत्वा। 

2. मम आईडी नम्बरः 029547403।

3. २०२३ तमस्य वर्षस्य सेप्टेम्बर्-मासस्य २९ दिनाङ्के मया अनुभूता तीव्रवेदनायाः कारणात् आपत्कालीन-कक्षं गन्तुम् अभवत्, अहं च तत् विकल्पात् एव कृतवान् यदा च केवलं अन्यः समाधानः नासीत् मम गृहात् यत्र मम प्रवेशः अस्ति तस्य दूरभाषचिकित्साकेन्द्रस्य मया दुरुपयोगः न कृतः । 

4. अहं सूचयिष्यामि यत् अहं विकलाङ्गः रोगी च अस्मि - अस्याः अनावश्यकस्य नौकरशाहीयाः सह अनन्तव्यवहारः मम स्वास्थ्यस्य अधिकं क्षतिं करोति।

अन्ते ऋणानां विषये एव अस्ति यत् मया एव तानि दातव्यानि नास्मि - अतः अहं न अवगन्तुं शक्नोमि यत् एतादृशाः सन्देशाः मम कृते पुनः पुनः किमर्थं प्रेष्यन्ते।

अतः अहं मन्ये यत् सम्बन्धितचिकित्सासंस्थाभ्यः (क्लालिट् स्वास्थ्यसेवाः, हदासः एन् केरेम-अस्पतालः, याद-सारा-सङ्घः, मेगेन् डेविड् अडोम्-सङ्गठनम्) च एतादृशैः धमकी-सन्देशैः मां पुनः पुनः कष्टं न दत्त्वा एतान् विषयान् परस्परं निराकरणस्य पालनं कुर्वन्तु इति वक्तुं उचितम् अस्ति तथा च demanding from me as a patient तेषां मध्ये मध्यस्थतां कुरुत - केवलं क्लिष्टः!!!

5. यस्य परिवारवैद्यस्य सह मम निरीक्षणं क्रियते : १.

डॉ. ब्रैंडन स्टीवर्ट,"क्लालिट स्वास्थ्य सेवा" - “हटायेलेट” चिकित्सालया, 1999।

६ डैनियल यानोव्स्की स्ट्रीट्, ९.

यरुशलेम, ९.

इजरायल, पिन कोड: 9338601.

6. चिकित्सारूपरेखा यस्मिन् अहं अस्मि : १.

संघ  "पुनर्यतरम्"-छात्रावास  "अविविट्", .

६ हा-अविविट् वीथिः, २.

किर्यात् मेनाचेम्, ९.

यरुशलेम, ९.

इजरायल, पिन कोड: 9650816. 

छात्रावासकार्यालयेषु दूरभाषसङ्ख्याः : १.

९७२-२-६४३२५५१ इति । अथवा : 972-2-6428351।

छात्रावासस्य ई-मेल-सङ्केतः:   avivit6@barak.net.il

 

मम अपार्टमेण्टे गृहपालिकारूपेण कार्यं कुर्वन् छात्रावासस्य समाजसेवकः : १.

श्रीमती सारा स्टोरा-972-55-6693370।

 

7. मम ई-मेल-पताः : 029547403@walla.co.il अथवा: asb783a@gmail.com अथवा: assaf197254@yahoo.co.il अथवा: ass.benyamini@yandex.com अथवा: assaffff@protonmail.com अथवा: benyamini@vk.com अथवा: 1972assaf@mailfence.com

7)विषादग्रस्तः व्यक्तिः दुःखितानां विषादपूर्णानां च जनानां कृते उद्दिष्टे जॉब बोर्डे कार्यं प्राप्नोति - अल्पसाक्षात्कारानन्तरं च सः नियुक्तः भवति।

तस्य पुरुषस्य बन्धुजनाः प्रसन्नाः सन्ति यत् सः नियुक्तः अभवत् - पृच्छन्तु च यत् सः अपि प्रसन्नः अस्ति वा।

सः पुरुषः उत्तरति- "अहं सन्तुष्टः भवितुम् अर्हति यत् अहं कार्यं प्राप्तवान्। यथा भवन्तः जानन्ति - अहं कदापि सुखी नास्मि, न च यदा मम इष्टं प्राप्तम् अपि - एतत् कार्यं यत्र अहं सर्वं दिवसं दुःखी भवितुम् अर्हति, कस्मैचित् न स्मितं कर्तुं शक्नोमि।" " " . 

8)मातापितरौ बालकः अस्ति - एकः प्रियः, मधुरः शिशुः - ते च वास्तवमेव "तं खादितुम्" इच्छन्ति।

३० तः ४० वर्षाणि गच्छन्ति - बालकः वर्धते, पूर्वमेव प्रौढः भवति यस्य व्यक्तित्वस्य न्यूनसुखदपक्षाः अपि सन्ति ।

मातापितरौ निःश्वस्य स्वयमेव वदन्ति- "तिष्ठतु, वयं किमर्थं न खादितवन्तः?"। 

९)सेप्टेम्बरमासस्य आरम्भार्थं वैद्येन सह एकः पुरुषः नियुक्तिम् करोति।

चिकित्सालयात् नियुक्तेः रद्दीकरणस्य घोषणां कुर्वन् एकः दूरभाषः आगच्छति: "अधुना अवकाशदिनानि सन्ति: रोश हशानाहः, योम किप्पर्, तदनन्तरं सुक्कोट्, अन्ते च सिमचत-तोराहः। वैद्यस्य हिब्रू-नववर्षं प्राप्तुं आवश्यकता वर्तते, ततः सम्यक् आयोजनं करणीयम् स्वयं योम किप्पर-उपवासार्थं - ततः सः सुक्का-नगरे भविष्यति।अतः कृपया वैद्यं न बाधयन्तु, अस्मिन् काले रोगिभिः सह तं न बाधयन्तु, आम्?"।

अवकाशकालः समाप्तः, सिमचत-तोराहस्य अनन्तरं रोगी चिकित्सालयं आहूय पुनः नियुक्तिम् कर्तुं वदति।

चिकित्सालयस्य लिपिकः रोगीम् ताडयति- "नियुक्तिः कुरु? अधुना? त्वं वास्तवम् अतिशयोक्तिं करोषि!! वैद्यस्य सुक्कां विच्छेदनं, प्रथमवृष्ट्यर्थं प्रार्थनां कृत्वा वर्षाऋतुस्य सम्यक् सज्जतां कर्तुं आवश्यकता वर्तते। क्षम्यतां - वयं न शक्नुमः नियुक्तिम् कुर्वन्तु!!".

हनुक्कां प्रति रोगी पुनः चिकित्सालयं आह्वयति।

लिपिकः पुनः रोगी ताडयति- "अद्यकाले वयं मक्काबीनां वीरतां ग्रीकविरुद्धं तेषां युद्धं च चमत्काररूपेण प्रशंसयामः - भवतः च? केवलं स्वस्य स्वास्थ्यस्य च विषये चिन्तयतु!! किञ्चित् शिष्टता भवन्तं न क्षतिं करिष्यति - पश्चात् आह्वयन्तु हनुक्का - वैद्यः अधुना मेनोरा-सबिबोन्-सङ्ग्रहे व्यस्तः अस्ति।"

हनुक्का-अवकाशः समाप्तः भवति, ततः कुण्ठितः रोगी पुनः चिकित्सालयं आहूय नियुक्तिं कर्तुं वदति ।

चिकित्सालयस्य लिपिकः पुनः रोगी ताडयति- "भवता अवगन्तुं भवति यत् श्वेत-पुरीम-मासस्य १५ दिनाङ्केषु सर्वे वैद्याः पुरीम-अवकाशात् पूर्वं वृक्षरोपणं ततः वेष-सिवने व्यस्ताः सन्ति। भवन्तः तेषु एवं विस्फोटं कर्तुं न शक्नुवन्ति तेषां पवित्रकार्यस्य मध्ये!!".

पुरीम-अवकाशस्य अनन्तरं, यस्याः मध्ये चिकित्सायाः अभावात्, उपेक्षायाः च कारणेन रोगः अधिकः भवति, सा पुनः चिकित्सालयं आहूय - लिपिकं च याचते यत् सः नियुक्तिम् अददात् - ततः सा पुनः रोगी ताडयति

"वयं फसह-उत्सवस्य समीपं गच्छामः - इस्राएली-जनाः चत्वारिंशत् वर्षाणि यावत् मरुभूमिं गतवन्तः, भवतः अपेक्षया बहु अधिकं दुःखं च प्राप्नुवन् - अतः पूर्वमेव भवतः कूजनं त्यजतु!! अत्र दुःखं भवति, तत्र दुःखं भवति - भवतः कृते अधिकं बलं नास्ति!!! वैद्यः च वर्तमानकाले फसहस्य सज्जतायां सफाईयां च व्यस्तः अस्ति - केवलं न सम्भवति यत् भवान् किञ्चित् विचारशीलः भवितुम् इच्छति न भविष्यति। पेसाचस्य अनन्तरं आह्वानं कुरुत!!".

निस्तारपर्वस्य अनन्तरं रोगी चिकित्सालयं आह्वयति, लिपिकः पुनः तं ताडयति।

"वयं सम्प्रति पवित्रदिनेषु स्मः - शावुओततः पूर्वं ओमेरस्य गणनां कुर्मः - यत् तौराहं प्राप्नुमः तस्य विषये चिन्तयन्तु!! किमर्थं भवन्तः निरन्तरं केवलं स्वस्य विषये एव चिन्तयन्ति? वैद्यः सम्प्रति तौराहं प्राप्तुं अपि सज्जः अस्ति - भवतः च कोऽपि अधिकारः नास्ति उदरहरणम्!!!भवतः विपरीतम् - वैद्यः सर्वदा न कूजति!!शवुओतस्य अनन्तरं अस्मान् आह्वयन्तु - इदानीं न!!".

शवुओत उत्तीर्णः भवति - यस्य रोगी रोगः अधिकः भवति सः अद्यापि वेदनायाम् निःश्वसति, चिकित्सालयं आहूय नियुक्तिम् कर्तुं याचते।

लिपिकः पुनः तं ताडयति-

"ग्रीष्मकालीनावकाशः शीघ्रमेव आरभ्यते। तस्य अवकाशकाले वैद्यं कष्टं कर्तुं भवतः अधिकारः नास्ति - सः वर्षभरि परिश्रमं करोति - अवकाशे अपि भवितुं अनुमतिः अस्ति!! वास्तवम् - किञ्चित् विचारः - सेप्टेम्बरमासस्य आरम्भे अस्मान् आह्वयन्तु।

ग्रीष्मकाले रोगी स्वरोगेण मृतः - चिकित्सायाः उपेक्षायाः, चिकित्सायाः अभावात् च । 

१०)समुदाये निवसन् पुरुषः बहुवर्षपर्यन्तं केशच्छेदनं न कर्तुं आग्रहं करोति।

यदा तस्य समीपस्थाः विषयस्य समाधानं पृच्छन्ति तदा सः प्रत्युवाच- .

"अधुनापर्यन्तं मम, नियोक्तृत्वेन, नगरे कार्यं कुर्वतां नाईकानां च मध्ये वार्ता प्रचलति स्म। अस्मिन् क्षणे मम तेषां च मध्ये वार्ता मया एकपक्षीयरूपेण समाप्ताः। कारणं: तेषां माङ्गल्यं वेतनस्य एव तेषां प्रत्येकस्य कृते प्रतिमासं एकलक्षं डॉलरं, आजीवनं यावत्।

अहं नाईकानां कार्यस्य यथार्थतया प्रशंसा करोमि - परन्तु अहं सरलः नागरिकः अस्मि तथा च तेषां प्रत्येकं मासे एकलक्षं डॉलरं दातुं न शक्नोमि !!! मम स्थितिः अस्ति यत् मम तेभ्यः वेतनं दातुं सर्वथा आवश्यकता नास्ति - परन्तु केवलं तदा एव दास्यामि यदा अहं केशच्छेदनं कर्तुं गच्छामि - प्रायः NIS 40 तः 50 यावत् - तथा च निश्चितरूपेण एकलक्षं डॉलरं न।

यदा नाईसङ्घः अधिकानि यथार्थवेतनमागधानि कल्पयितुं सहमतः भवति तदा वार्तायां नवीकरणं सम्भवं भविष्यति - केवलं तेषां माङ्गल्याः राशिविषये वक्तुं किमपि नास्ति!!

११)"अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिकसमितिः" नूतनक्रीडायाः आधारस्य निर्णयं करोति: टङ्कनप्रतियोगितानां।

अस्मिन् स्पर्धायां प्रतिभागिनः सार्धलक्षं पात्राणां पाठं भिन्नभाषासु टङ्कयितुं प्रार्थयिष्यन्ति यत् तेषां चयनं कर्तव्यं भविष्यति - अवश्यं प्रतियोगितां द्रष्टुं आगमिष्यमाणानां प्रेक्षकाणां सम्मुखम्।

यः प्रतिभागी सर्वाधिकं अंकं प्राप्नोति सः प्रतियोगितायां विजयं प्राप्स्यति

प्रतियोगितायां येषां मापदण्डानां अनुसारं स्कोरः दीयते सः मापदण्डः : १.

1. उच्च टङ्कनवेगः - अतिरिक्तबिन्दवः दत्ताः भविष्यन्ति।

2. टङ्कनदोषाः प्रतिभागिनां बिन्दुसङ्ख्या न्यूनीकरिष्यन्ति।

3. ये प्रतिभागिनः एकं पाठं चयनं कुर्वन्ति यस्मिन् विभिन्नलेखनव्यवस्थानां मध्ये बहवः संक्रमणाः सन्ति, उदाहरणार्थं: एकः पाठः यस्मिन् क्रमेण लैटिन-अक्षराणि, अरबी-अक्षराणि, चीनी-लिपिः, सिरिलिक-अक्षराणि, बर्मी-भाषा च सन्ति अक्षराणि । 

4. प्रतिभागिभ्यः कीबोर्डं द्रष्टुं निषिद्धं भविष्यति - कीबोर्डं दृष्ट्वा, अत्यल्पः अपि प्रतियोगिनं अयोग्यं करिष्यति, तस्य परिणामः च प्रतियोगितायाः निष्कासनं भविष्यति।

१२)अस्मिन् च समये मम अज्ञातस्य ऐतिहासिकस्रोतः कथा (भवन्तः अवश्यमेव एतत् परीक्षितुं शक्नुवन्ति):

कथ्यते यत् एकदा छात्राणां... अरस्तू (प्राचीनकालात् प्रसिद्धः ग्रीकदार्शनिकः) सः मण्डूकं निर्ममरूपेण मारयन् तस्य शवस्य दुरुपयोगं कुर्वन् दृष्टः ।

तस्य छात्राः पृष्टवन्तः यत् तस्य श्रेणीयाः दार्शनिकस्य बुद्धिजीविनः च एतादृशं वर्तनं युक्तं मन्यते वा इति।

अरस्तूः छात्रान् अवदत् यत् अस्मिन् विषये सः किमपि समस्यां न दृष्टवान् - यतः तस्य पद्धत्या तस्य दार्शनिकलेखनस्य तस्य दैनन्दिनजीवनस्य च सम्बन्धः नासीत् यस्मिन् तस्य लेखनस्य सिद्धान्तानां प्रयोगस्य दायित्वं नास्ति .

अन्वयः- विश्वमहापुरुषाणां लेखनानि पठन् स्मर्तव्यं यत् तेषु केषाञ्चन अन्ये कृष्णपक्षाः अपि आसन्.. 

13)किराणां भण्डारस्य स्वामी स्वस्य किराणां भण्डारे विक्रयणार्थं प्रदातुं निश्चयति, भोजनस्य अतिरिक्तं, कानूनविरुद्धं विविधप्रकारस्य शस्त्रं गोलाबारूदं च।

यदा एतत् ज्ञातं तदा पुलिसं प्रति शिकायतां कृत्वा सः पुरुषः गृहीतः ।

गृहीतः किराणां स्वामी किमर्थं गृहीतः इति न अवगच्छति, सः स्वस्य पुलिस-प्रश्नकर्ताभ्यः कथयति यत् -

"मम भण्डारे मया विक्रयमाणानि खाद्यपदार्थानि मानवशरीरेण तस्य निर्माणखण्डरूपेण उपयुज्यन्ते। तथा च तथैव मया विक्रीताः शस्त्राणि तस्यैव शरीरस्य रक्षणाय साहाय्यं कुर्वन्ति यस्य निर्माणे मया विक्रीतस्य अन्नस्य निर्माणे साहाय्यं कृतम् - अतः किमर्थं दोषः? किमर्थं निषिद्धम्?" 

१४)समुदाये निवसन् आघातग्रस्तः व्यक्तिः एकं अपार्टमेण्टं अन्विष्यति यत् सः भाडेन दातुं शक्नोति।

बहुभिः अन्वेषणं कृत्वा सः पुरुषः स्वस्य रोचमानं अपार्टमेण्टं प्राप्य गृहस्य स्वामिना सह मिलति ।

सभायां गृहस्वामी कथयति यत् -

"अहं भवतः अत्र पट्टे हस्ताक्षरं कर्तुं सज्जः अस्मि, परन्तु मम त्रीणि शर्ताः सन्ति।

1. मनोरोगचिकित्सा औषधानि अपार्टमेण्टे न आनयिष्यन्ते। किं त्वं स्व औषधं ग्रहीतुं इच्छसि अन्यैः गृहस्वामीभिः सह कुरु-न तु मया सह !!! मम अपार्टमेण्टः सामान्यः अपार्टमेण्टः अस्ति न तु मनोरोगचिकित्सकः!!

2. अधुना एव मया एकस्मिन् वैज्ञानिकपत्रिकायां लेखः पठितः यत् मानसिकरोगिणां मध्ये खिडकीभङ्गकानां प्रतिशतं सामान्यजनसङ्ख्यायां खिडकीभङ्गकानां प्रतिशतात् कथं त्रिगुणं भवति। तथा च यतः अपार्टमेण्टस्य खिडकीनां अखण्डता मम कृते महत्त्वपूर्णा अस्ति, तस्मात् भवद्भिः बन्द-सर्किट-दूरदर्शन-व्यवस्थायाः स्थापनायाः सहमतिः अपेक्षिता भविष्यति, या सर्वदा भवतः गतिं निरीक्षयिष्यति, यत्र शङ्का भवति तत्र चेतावनीम् अपि प्रदास्यति | यत् अपार्टमेण्ट्-मध्ये खिडकी-भङ्ग-क्रियाकलापः भवितुं गच्छति - अस्मिन् सति समुचित-निवारण-उपायाः क्रियन्ते |.

3. तस्य स्थापनायाः व्ययः, तथैव खण्डे 2 उल्लिखितायाः प्रणाल्याः संचालनं किरायेण समाविष्टं भविष्यति।"

उफ्... आशासे मया गृहस्वामीभ्यः किमपि विचारः न दत्तः - मम निवासस्थानं न भविष्यति...

ये गृहस्वामी पोस्ट् पठन्ति तेषां मनःतः, स्मृत्याः, स्वविचारात्, स्वविचारात्, भावनाभ्यः च तत् विलोपनं कर्तुं कथ्यते - जनहिताय विलोपनम्।

१५)एकः नूतनः व्यापारिकः उपक्रमः : "सुलभः अपराधः" इति कम्पनीये उत्पादाः विकसिताः भविष्यन्ति तेषु : १.

1. मोटरयुक्तविस्तारकः - तस्य साहाय्येन चक्रचालककुर्सीषु एव सीमिताः जनाः वाहनेषु विस्फोटकप्रभारं रोपयितुं शक्नुवन्ति।

2. लघुबन्दूकं, यत् विकलाङ्गाः कार्यनिर्वाहार्थं स्वैः सह वहितुं शक्नुवन्ति।

3. "फास्ट लेन" - एकं विशेषं यन्त्रं, येन विकलाङ्गः अपराधस्थलात् शीघ्रं पलायितुं शक्नोति, यत् तस्य शीघ्रं स्वकारं आरुह्य पुलिसैः न गृहीतुं साहाय्यं करिष्यति।

अधिकाधिक-उत्पादानाम् विचाराः?

१६) यथा वयं जानीमः, इजरायलराष्ट्रस्य तुलना कदाचित् "७० वृकाणां मध्ये मेषः" - विश्वस्य ७० राष्ट्राणां प्रतिनिधित्वं कुर्वन्तः ७० वृकाः ।

प्रथमः वृकः - "तस्याः रात्रिभोजार्थं कष्टेन एव पर्याप्तं भविष्यति।"

अन्यः वृकः" ": प्रतीक्ष्यताम्... यावत् अहं आहारं न समाप्तं करोमि"।

तृतीयः वृकः - "अच्छा-अहं क्षुधार्तः अस्मि। कदा खादिष्यामः?!!"

चतुर्थः वृकः - "आशासे स्वादिष्टं भविष्यति।"

अन्ये ६६ वृकाः किं वदिष्यन्ति ? 

१७) हन्ना क्रामर

नवम्बर् मध्ये १४ ख-२०:४८ ·

रेडक्रॉस्- सङ्गठनं दिवालिया अभवत् ।

 

किमपि मूल्यं नास्ति

"अपहृतानां परिवारैः सह वार्तालापं कृत्वा रेडक्रॉस्-सङ्घस्य अध्यक्षः अतीव उत्साहितः आसीत्" इति ।

 बालक अहो बालक।

अस्माकं विदेशमन्त्री मते - तस्याः भावनात्मकदशा अतीव कठिना आसीत् । तस्याः वार्तालापं निरन्तरं कर्तुं कष्टम् अभवत् ।

अहो दरिद्रः ।

त्वं गच्छ .....

अहं कामये यत् तस्याः, संस्थायाः सर्वेषां वरिष्ठसदस्यानां च व्यक्तिगतरूपेण वयम् अत्र यत् अनुभवामः, अपहृतानां परिवाराः च यत् अनुभवन्ति तत् अनुभवन्तु |. ते व्यक्तिगतरूपेण तस्य अनुभवं कुर्वन्तु।

तावत्पर्यन्तं - "मानवतावादी" नियमानाम् एकं खण्डं अवशिष्टं भवतु।

कथं ते मुखं उद्घाट्य बकबकं कर्तुं अपि साहसं कुर्वन्ति ?

तेषां पुनरुत्थानं भविष्यति, सर्वेषु माध्यमेषु च कथयिष्यते यत् हमास-सङ्गठनम् एकः हत्यारा आतङ्कवादी-सङ्गठनः अस्ति यः अन्तर्राष्ट्रीय-कायदानानां आदरं न करोति, तथा च यतः तत् - रेड-क्रॉस्-सङ्घस्य तया सह संवादं कर्तुं क्षमता नास्ति, इजरायलस्य च अधिकारः अस्ति | इजरायलराज्यं तस्य नेतारः च यथा योग्यं मन्यन्ते तथा कार्यं कुर्वन्तु। यत् हत्यारा आतङ्कवादीसङ्गठनः कस्यापि मानवव्यवहारस्य अधिकारिणः नास्ति, कस्मात् अपि देशात् वा संस्थायाः वा।

(स्वप्नं दृष्ट्वा किञ्चित् भावः अखण्डता च आशासे च मम अनुमतिः अस्ति)

18)अधः मया साझां कृतं पोस्ट् अस्ति  वर्गः" इतिहास उत्साही समूह ":

अस्सफ बेन्यामिनी इति इतिहासप्रेमिणां समूहः

१ मिनिट् · २.

यथा भवन्तः जानन्ति, प्राचीनग्रीसदेशे ओलम्पिकक्रीडा केवलं पुरुषाणां कृते एव उद्घाटिता आसीत् - क्रीडकाः च पूर्णतया नग्नाः स्पर्धां कुर्वन्ति स्म ।

एकं निश्चितं मञ्चं यावत् स्पर्धां द्रष्टुं आगताः प्रेक्षकाः शरीरे वस्त्राणि गृहीत्वा आगच्छन्ति स्म ।

 एतत् निष्पद्यते यत् एकस्मिन् स्पर्धायां एकस्य क्रीडकस्य माता वास्तवतः आगत्य स्वपुत्रं पश्यतु इच्छति स्म - तथापि ओलम्पिकक्रीडा केवलं पुरुषाणां कृते एव उद्घाटिता इति कारणतः सा महिलारूपेण तत्र गन्तुं न शक्नोति स्म

अन्ते सा पुरुषवेषं कृतवती - एवं च स्पर्धाः पश्यन्तः प्रेक्षकाणां मध्ये सम्मिलितुं समर्था अभवत् - यस्मिन् स्पर्धायां तस्याः पुत्रः भागं गृहीतवान्

तस्याः स्त्रियाः पुत्रः यस्मिन् स्पर्धायां भागं गृहीतवान् तस्मिन् सः प्रथमस्थानं प्राप्तवान् इति भाति - उत्साहस्य तीव्रता च सा तं आलिंगयितुं तस्य समीपं धावितवती

यदा सा स्वपुत्रं आलिंगितवती, तस्याः अप्रत्यक्षतया च तस्याः वस्त्रस्य केचन बटन् गृहीताः (न स्पष्टं किम्), फलतः तस्याः वस्त्राणि तस्याः विदीर्णानि अभवन् लज्जा एतावता आसीत् यत् तस्मात् दिवसात् आरभ्य ग्रीसदेशे ओलम्पिकक्रीडां द्रष्टुं आगच्छन्तः प्रेक्षकाः अपि पूर्णतया नग्नाः आगत्य क्रीडां द्रष्टुं प्रवृत्ताः आसन्

अत्र केचन प्रश्नाः सन्ति- १.

1. अस्य घटनायाः सटीकं तिथिं वयं जानीमः वा ?

2. किं वयं जानीमः यत् तस्य क्रीडकस्य नाम किम् आसीत्, तस्य मातुः नाम किम् आसीत् ?

3. अपि च तस्य क्रीडकस्य माता तासु दिनेषु एतावत् महत्त्वपूर्णं सामाजिकं मानदण्डं उल्लङ्घितवती इति विचार्य - किं वयं जानीमः यत् पश्चात् तस्याः दण्डः प्राप्तः वा?

4. किं अन्याः कथाः सन्ति यत् ग्रीक-महिलाः पुरुषवेषं कृत्वा तत्पर्यन्तं क्रीडां द्रष्टुं आगन्तुं समर्थाः अभवन्? प्राचीनग्रीकनगरेषु कृतेषु पुरातत्त्वीयखननेषु एतस्य प्रमाणानि सन्ति वा ?

19)एकस्य व्यक्तिस्य प्रतिरात्रं तीव्रं खर्राटं भवति।

तस्य भार्या एतदर्थं क्रुद्धा भूत्वा पुनः पुनः शिकायत - किन्तु निष्फलम्।

वर्षेषु सः पुरुषः स्वर्गं गच्छति।

तस्य पत्नी तदेव खर्राटं त्यक्तुम् आरभते यत् पूर्वं तां एतावत् बाधते स्म ।

घ. अधः एकं पोस्ट् अस्ति, यत् मया फेसबुक् समूहे " " Focus Israel " इति साझां कृतम्:

केचन जनाः वक्तुं, सत्यं वक्तुं, शुभाशुभस्य समर्थनं कर्तुं च साहसिकाः भवन्ति। भवतः वीरतायाः अनुरागस्य च कृते धन्यवादः, अस्सिता कान्को! # इजरायल # गाजा # हमासIsISIS #IsraelAnderAttack #SpreadThe Truth #ThewestIsNext

# इजरायल आतंक जितेगा

https://www.facebook.com/watch/?v=723008953181750

ई. अधः मया विविधस्थानेषु प्रेषितः ई-मेलः अस्ति:

अधुना (अहं नवम्बर् २९, २०२३ दिनाङ्के एतत् लिखामि) मम assaf197254@yahoo.co.il इत्यस्य प्रवेशः वारं वारं अवरुद्धः भवति-तथा च प्रत्येकं अवरुद्धः भवति चेत् मम निम्नलिखितदोषसन्देशः प्राप्यते 

कथं निश्चयः करणीयः ?

अहं सूचयितुमिच्छामि यत् अहं मम ई-मेल-लेखानां माध्यमेन धमकी, शापं, निन्दां वा द्वेषस्य वा निन्दायाः वा किमपि प्रकारस्य वा न प्रेषयति यत् वास्तवतः एतादृशीम् अनुमोदनं न्याय्यं कर्तुं शक्नोति।

अस्सफ बेन्यामिनी।

*1) मम अतिरिक्त ईमेल पता: 029547403@walla.co.il अथवा: asb783a@gmail.com अथवा: 1972assaf@mailfence.com अथवा: ass.benyamini@yandex.com अथवा: benyamini@vk.com अथवा: assaffff@protonmail.com इति

२) मम दूरभाषसङ्ख्या : ९७२-५८-६७८४०४०। मम फ्याक्ससङ्ख्या: 972-77-2700076।

३) मम डाकपता : १.

अस्सफ बेन्यामिनी, ९.

११५/४ कोस्टा रिका स्ट्रीट, २.

किरिअत्  मेनाहेम् आसपास, 1999।

यरुशलेम, ९.

इजरायल, ज़िप: 9662592।

४) मम जालपुटम् : १.    https://disability55.com/

५) अपि च मम assaf197254@yahoo.co.il इत्यस्य अन्यत् समस्या अस्ति  

कदाचित् अहं प्रेषयितुं प्रयतमानाः ईमेल-सन्देशाः न प्रेष्यन्ते, अन्ये जनाः मम प्रेषणार्थं प्रयतमानाः ईमेल-सन्देशाः मम इनबॉक्स-मध्ये न आगच्छन्ति । 

६) मम प्रथमा भाषा हिब्रू( עברית ) अस्ति ।

च. अधः एकं पोस्ट् अस्ति, यत् मया फेसबुक-समूहे साझां कृतम् " यहूदीद्वेषविरुद्धं संयुक्तम् ":

प्यालेस्टिनीजनाः कीदृशाः जनाः भवितुम् इच्छन्ति इति निर्णयार्थं समानः विकल्पः, एजन्सी च अस्ति । यदि ते आतङ्कवादं चिन्वन्ति तर्हि तेषां विकल्पः एव!

# इजरायल # गाजा # हमासइसआईएसआईएस # समर्थन इजरायल

#सत्यं प्रसारयतु

# इजरायल आतंक जितेगा

https://www.facebook.com/reel/992566885181800

०:४० / १:२९

एमिली श्रेडर

१८ नवम्बरमासे ख-२१:०४

पीडिते दोषं दातुं त्यजन्तु, किमपि न प्यालेस्टिनीजनाः आतङ्कवादिनः भवितुम् बाध्यन्ते।

प्रत्येकस्य प्यालेस्टिनीदेशस्य एजन्सी अस्ति यत् सः के भवितुम् इच्छति इति निर्णयं कर्तुं शक्नोति।

आतङ्कवादस्य बहानानि नास्ति।

जी. अधः पोस्ट् अस्ति, यत् मया फेसबुक-समूहे साझां कृतम 

" गाजातः आतङ्कवादीनां आक्रमणानां निवारणे इजरायल-रक्षाबलानाम् समर्थनं करोमि ":

मिथ्याजालस्य वास्तविकसमस्या अस्ति, ये असत्यं, दुर्सूचना च प्रसारयन्ति, द्वेषं च प्रवर्धयन्ति। # इजरायल # गाजा # हमासइसआईएसआईएस # समर्थन इजरायल # सत्य प्रसार

# इजरायल आतंक जितेगा

https://www.facebook.com/watch/?v=1527346218020768

०:३३ / ५:४१

मेग्यन् केली

२४ नवम्बरमासे ख- २:३०

"त्रुटयः" अस्याः कथायाः एकस्मिन् पक्षे एव भवन्ति । किं तत् रोचकं न भवति ? एतत् प्रायः तावत् महत् त्रुटिः यत् "पत्रकारः" कर्तुं शक्नोति।

ह. अधः मया "चिकित्सा नवीनतायाः श्वः चिकित्सायाः च संस्थायाः" कृते प्रेषितः ई-मेलः अस्ति:

अस्सफ बेन्यामिनी

इत्यनेन:

assaf197254@yahoo.co.il

इत्यस्मै:

online-school@ima.org.il

रविवासरः, डिसेम्बर् ३ दिनाङ्के ११:५२ वादने

प्रति: "चिकित्सा नवीनता तथा श्वः चिकित्सा संस्थानम्"।

विषयः : विक्षिप्ततायाः रोगिणां कृते सॉफ्टवेयर/प्रणाली।

प्रिय महोदया/ महोदयाः .

मया निम्नलिखितविचारः चिन्तितः यत् ये जनाः संज्ञानात्मकक्षयसहिताः रोगाः, अल्जाइमर इत्यादीनां विक्षिप्ततायाः स्थितिः च पीडिताः सन्ति तेषां कृते अनुप्रयोगं विकसितुं शक्यते।

यथा वयं जानीमः, येषां रोगानाम् मुख्यं लक्षणं संज्ञानात्मकक्षयः (यथा अल्जाइमर वा अन्ये रोगाः येषु विक्षिप्ततायाः स्थितिः भवति) तेषां रोगिणां क्रमेण अल्पकालीनस्मृतिः अथवा दैनन्दिनकार्यकरणम् इत्यादीनि अनेकानि क्षमतानि नष्टानि भवन्ति अर्थात् क्रमेण क्षीणः भवति । विचारः अस्ति यत् सॉफ्टवेयरं स्थापयितुं, अथवा एतादृशी प्रणाली यत् एतादृशी स्थितिं विद्यमानानाम् जनानां कृते निर्मितं भविष्यति । आव्हानं अस्ति यत् एतादृशे प्रणाल्यां सर्वान् कार्यक्रमान् वा प्रणाल्याः वा एकत्रीकरणं करणीयम् येषां उपयोगं व्यक्तिः करोति - तथा च कृत्रिमबुद्धिप्रणाल्याः माध्यमेन रोगस्य प्रगतेः सति संचालनतन्त्रं सरलं सरलं च भविष्यति अवश्यं, व्यवस्थायाः निर्माणार्थं यथासम्भवं सटीकरूपेण तस्य उपयोगं कुर्वतः व्यक्तिस्य स्थितिः अनुकूलतां प्राप्नोति, विकासकाले मस्तिष्कसंशोधकैः, संज्ञानक्षेत्रस्य शोधकर्तृभिः, सह परामर्शः, सहकार्यं च आवश्यकं भविष्यति, तथा च तंत्रिकाविशेषज्ञैः सह सहकार्यम्।

तन्त्रस्य लक्ष्यं अवश्यमेव अस्ति यत् ये जनाः विविधप्रयोजनार्थं सङ्गणकस्य उपयोगं कर्तुं अभ्यस्ताः सन्ति, ये च विक्षिप्ततायाः मार्गे सन्ति, तेषां जीवनस्य बहुवर्षेभ्यः अभ्यस्तानां तन्त्राणां प्रवेशः पूर्णतया न नष्टः भवेत् - तथा च किञ्चित्पर्यन्तं तेषां जीवनस्य गुणवत्तां वर्धयति, यत् पूर्वमेव रोगस्य लक्षणस्य परिणामेण महत्त्वपूर्णतया क्षतिग्रस्तं भवति

एतावत् विचारस्यैव कृते।

यद्यपि एषः विचारः मया चिन्तितः तथापि मम व्यक्तिगतजीवने विक्षिप्ततायाः परिचर्यायाः सह मम किमपि सम्बन्धः नास्ति ।

अहं सूचयितुमिच्छामि यत् मम व्यक्तिगतविषयेषु सर्वेषु विषयेषु कतिपयानि विषयाणि ग्रहीतव्यानि सन्ति। 

१) अहं प्रोग्रामिंग् क्षेत्रे व्यावसायिकः नास्मि, न च मस्तिष्कसंशोधनस्य, संज्ञानस्य, न्यूरोलॉजी इत्यस्य वा क्षेत्रे व्यावसायिकः - अतः च एतादृशस्य परियोजनायाः पदे पदे सह गन्तुं न शक्नोमि।

एषः विचारः मया चिन्तितः - प्रारम्भिकविचारं प्रदातुं विहाय परियोजनायाः अन्यस्मिन् चरणे सहायतां कर्तुं न शक्ष्यामि।

 

२) अहं अत्यल्पा आयेन जीवामि - राष्ट्रियबीमासंस्थायाः विकलांगताभत्ता। अतः विचारस्य साक्षात्कारे किमपि बजटं निवेशयितुं मम क्षमता नास्ति। अपि च किम् : मम स्थितिः गम्भीरतायाः कारणात् अतीव उच्चाः छूटाः अपि केवलं सहायतां न करिष्यन्ति।

३) अहं जेरुसलेमनगरस्य किर्यात् मेनाचेम्-परिसरस्य निवसति, मम समीपे कारः, चालकस्य अनुज्ञापत्रं वा नास्ति। मम स्वास्थ्यस्य आर्थिकस्थितेः च कारणात् भविष्ये चालकस्य अनुज्ञापत्रं प्राप्तुं वा कारं क्रेतुं वा शक्नुयामि इति अपि संभावना नास्ति ।

अतः मम निवासस्थानात् पर्याप्तदूरे स्थितानां कम्पनीनां कार्यालयेषु परामर्शसभासु आगन्तुं मम क्षमता नास्ति

किं भवन्तः मन्यन्ते यत् एतादृशस्य परियोजनायाः प्रचारार्थं अत्र किमपि सम्बोधनं भवितुम् अर्हति, अथवा मया तत् परित्यज्य समग्रं विस्मर्तव्यम्?

                                                           मम व्यक्तिगतविवरणम् : १.

प्रथम नाम - अस्सफ। उपनाम -बेन्यामिनी.

परिचय संख्या-029547403.

पूर्ण मेलपता- ९.

अस्सफ बेन्यामिनी, ९.

११५ कोस्टा रिका स्ट्रीट्, ९.

प्रवेशः क-सपाटः ४, ९.

किर्यात् मेनाचेम्, ९.

यरुशलेम, ९.

इजरायल, पिन कोड: 9662592.

दूरभाषसङ्ख्याः : गुप्तगृहे उत्पीडनस्य कारणेन इजरायलपुलिसं प्रति शिकायतया च यस्याः निबन्धनं न कृतम्।

मोबाईल-972-58-6784040। फैक्स-972-77-2700076।

मम ई-मेल-पताः : 029547403@walla.co.il अथवा: asb783a@gmail.com अथवा: assaf197254@yahoo.co.il अथवा: ass.benyamini@yandex.com अथवा: 1972assaf@mailfence.com अथवा: assafbenyamini@hotmail.com अथवा: assaffff@protonmail.com अथवा: benyamini@vk.com अथवा: assafbenyamini@163.com

मम जालपुटम् : १.  https://disability55.com/ 

अहम्‌. अधः पोस्ट् अस्ति, यत् मया फेसबुक-समूहे साझां कृतम्

" प्यालेस्टाइन बनाम इजरायल युद्ध अद्यतन समाचार ✅ ":

सक्रियं

 

अस्सफ बेन्यामिनी

 १ कृशः' ।

किं भवन्तः स्वनेतृषु विश्वासं करिष्यन्ति यदि ते भवतः दुःखं प्राप्य विलासितायां जीवन्ति? न, न च प्यालेस्टिनीजनाः कर्तव्याः।

# इजरायल # गाजा # हमासIsISIS #FreeGazaFromHamas

#सत्यं प्रसारयतु

# इजरायल आतंक जितेगा

https://www.facebook.com/61553780374491/videos/1028942395099185

०:०६ / १:४८

इजरायलस्य विषये तथ्यानि भवन्तः सह सन्ति नथनील बुजोलिक .

४दिनम् · २.

गाजा-देशे जनाः किमर्थम् एतावन्तः दरिद्राः सन्ति ?

हमास-नेतारः गाजा-देशे निवसितुं अपि कष्टं न कुर्वन्ति ।

ते कियत् धनिनः सन्ति इति भवन्तः कल्पयितुं न शक्नुवन्ति!

परन्तु तेषां जनाः ?

किमर्थं हमासः तेषां विषये चिन्तां कुर्यात्, यदा बहिः एतावन्तः मूर्खाः जनाः सन्ति, ये गाजान्-जनानाम् सर्वेषां क्लेशानां कृते इजरायल्-देशस्य दोषं ददति?

यदि भवान् एतेषां निर्धनानाम् नागरिकानां समर्थनं यथार्थतया करोति तर्हि भ्रष्ट-हमास-आईएसआईएस-सङ्घटनात् मुक्तिं प्राप्तुं तेषां साहाय्यं कुर्वन्तु।

कृपया शेयर करें।

# HamasIsISIS # IsraelWillWinThe Terror # FactsMatter #FreeGazaFromHamas

जे. मम लिङ्कानि : १.

१) commando व्याख्या-योद्धा इजरायलस्य वकालतम्

२) मम पुत्रः भूमिः-अस्त्रीयमन्त्रौ स्वरभरविक्श्च

३) अन्तर्जालद्वारा केशानां क्रयणं विक्रयणं च पश्चिवरनी सेलोन्|क्रीडरनम्  मुख्यः व्यक्तिः 

४) सेवा गृहपर्यन्तम्

५) समर्थकस्य हमासस्य संगठनात्मकस्य आतङ्कवादस्य च पश्चात् प्रतिवेदनं अनुसरणं च केन्द्रीकृत्य

६) यूट्यूब चैनल " सामग्री विशेष " ।

7) परियोजना धीमा"R-परियोजना अन्तर्राष्ट्रीय निर्माण रिएक्टर फ्यूजन परमाणु के लिए

8) alitu.com-पॉडकास्टं  आदर्श्यतरम् सङ्गीतनम्.  तत्सर्वे अनुप्रयोगेन सह एकः

९) irestorelaser.com-सम्पादकमण्डलं केशान् वर्धयितुं

१०) २.क्षेत्र "एक व्यापारी"-प्रौद्योगिकी कोशेर 

११) २. संविधानम् अद्य यत् युद्धानन्तरं