Demensiýa taslamasyna çakylyk

To:

Mowzuk: Platformany kesgitlemek tejribesi.

Gadyrly Madames / Sirs.

Biliş pese gaçmagy we Alsgeýmeriň demansiýasy bilen kesellän adamlar üçin programma döretmek baradaky aşakdaky pikir hakda pikir etdim:

Mälim bolşy ýaly, Esasy häsiýeti aň-düşünjäniň peselmegi bolan keseller bolan hassalar ( Alsgeýmer ýa-da demans bar bolan beýleki keseller ) gysga möhletli ýat ýa-da gündelik işlemek ýaly köp mümkinçilikleri kem-kemden ýitirýär. Bu pikir programma üpjünçiligini ýa-da bu ýagdaýda adamlar üçin dörediljek ulgamy döretmekdir. Kynçylyk, adamyň ulanýan ähli programma üpjünçiligine ýa-da ulgamlaryna ünsi jemlemek we emeli intellekt ulgamy arkaly operasiýa mehanizmi has ýönekeý we has ýönekeý bolar kesel ösýär.  Elbetde, ulgamy ulanýan adamyň ýagdaýyna mümkin boldugyça takyk laýyk görnüşde gurmak üçin, gözlegçiler, bilim pudagyndaky gözlegçiler, newrologistler bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek we maslahatlaşmak zerurdyr.

Ulgamyň maksady, elbetde, kompýuteri dürli maksatlar we demans üçin ulanmaga öwrenişen adamlara ömrüniň köp ýyllarynda ulanylan ulgamlaryna doly eýe bolmazlygy üçin rugsat beriň - şeýlelik bilen gowulaşýar her niçigem bolsa durmuş derejesi keseliň alamatlarynyň netijesinde gaty köp.

Şu wagta çenli pikiriň özi.

Bu pikir bolsa-da, şahsy durmuşym bilen hiç hili baglanyşygym ýok öýdüpdim.

Meni gyzyklandyrýan zatlaryň hemmesinde göz öňünde tutulmaly birnäçe zadyň bardygyny bellärin:

1 ) Men orta mekdep hünärmeni ýa-da beýni gözlegleri pudagynda hünärmen däl, tanamak ýa-da newrologiýa we şonuň üçin beýle taslama ädimine ädimme-ädim ýoldaş bolup bilmerin.

Bu, taslamanyň başga bir tapgyrynda kömek edip bilmejekdigimi başlangyç pikiri bermek üçin pikir etdim.

2 ) Milli ätiýaçlandyryş institutynyň gaty pes girdejili kömek pulundan bolup geçýär. Şonuň üçin bu pikiri durmuşa geçirmek üçin býudjetlere maýa goýmak mümkinçiligim ýok. Bu we ş.m.: conditionagdaýymyň agyrlygy sebäpli gaty ýokary çaklamalar kömek etmez.

3 ) Iýerusalimiň Kirýat Menachem mähellesinde ýaşaýaryn we ulag ýa-da sürüjilik şahadatnamasy ýok. Saglyk we maliýe ýagdaýym sebäpli geljekde sürüjilik şahadatnamasyny ýa-da ulag satyn alyp biljek ýolum ýok.

Şol sebäpden, meniň ýaşaýan ýerimden ep-esli uzakda ýerleşýän kompaniýalaryň ofislerinde maslahat sessiýalaryna gatnaşmak ukybym ýok.

Maňa şeýle taslama üçin meniň bilen habarlaşmak üçin amatly platforma tapmaga kömek edip biljek her bir adama:

https://www.disability55.com/

ORA-DA: 972-58-6784040