Baglanyşyk soragy

Kim üçin:

Mowzuk: ýalňyşlyk yzygiderliligi.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Recentlyakynda (bu sözleri 2023-nji ýylyň 13-nji noýabrynda ýazýaryn) Birnäçe ýalňyşlyk bilen ýüzbe-ýüz bolýaryn: e-poçta gutusyma hüjümf197254@yahoo.co.il wagtal-wagtal hiç hili düşündiriş bermezden petiklenip başlaýar, köp web sahypasy Men girip bilemok, “Facebook” toparlarynda ýerleşdirmek mümkinçiligimiň ýoklugy, goşulyp bilmeýän “WhatsApp” toparlarymyň hemmesi - meni petikläp başlaýan şu we beýleki hyzmatlar we platformalar meni haýsydyr bir gara sanawa goşan şübhelerimi artdyrýar meniň bilimim.

Maňa garşy şeýle sanksiýany hakykatdanam esaslandyryp biljek haýsydyr bir çişiriji sözleri ýa-da zorluk çagyryşlaryny çap etmeýändigimi belläsim gelýär.

 

Her niçigem bolsa, hakykatdanam haýsydyr bir gara sanawa goşulandygymy bilmek bilen gyzyklanaryn - eger hakykatdanam şeýle bolsa, sanly giňişlikde alyp barşymyň mundan beýläk nähili bolmalydygyny bilmek bilen gyzyklanaryn. şeýle hem tordaky beýleki platformalaryň, opsiýalaryň ýa-da saýtlaryň menden petiklenjekdigini bilmek.

Hormat bilen,

hüjüm Benýamini.

skript ýaz. Telefon belgim: 972-58-6784040

 

 

 

Kim üçin:

Mowzuk: Lukmançylyk býurokratiýasy.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Düýn, 2023-nji ýylyň 13-nji noýabry, jübi telefon belgime aşakdaky habary aldym

972-58-6784040.

Magan Deýwid Adoma bergiler meselesiniň nädip çözülip bilinjekdigini bilesim gelýär (olar maňa NIS 498 bergidigimi aýdýarlar. Men gaty pes girdeji bilen ýaşaýaryn - Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk kömek puluny, men başaramok tölemeli).

Meseläniň nädip çözülip bilinjekdigini bilesim gelýär.

Hormat bilen,

hüjüm Benýamini.

 

Salam,

Maglumatyňyz üçin 09/29/2023 Asaf Binyamini bejergi we / ýa-da ewakuasiýa üçin DawidFred Iýerusalim Kosta Rikadan Hadassah keselhanasyna yzygiderli tiz kömek ulagynda bejergi aldy. Bu hyzmat üçin bergisi NIS 498.00.

Siziň hukugyňyz saglyk gaznasy bilen barlandy we onuň bölekleýin gatnaşmaga hukugyňyz ýokdygy anyklandy.

Tölegini tertiplemek üçin baglanyşyga basyňhttps://tinyurl.com/ywxx8cyc

Karz habarnamasynyň belgisi 104721122

Gözleg üçin 972-1-800-390-101 telefon arkaly habarlaşyp bilersiňiz.

skript ýaz. 1) Şol wagt Iýerusalimdäki Hadassah Ein Kerem keselhanasynyň gyssagly kömek otagyna - öýümde ýerleşýän adad Sara birleşiginiň gyssagly kömek merkezi bilen habarlaşanymdan soň gelendigimi bellemelidiris.

2) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

3) 2023-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda agyr agyry zerarly gyssagly kömek otagyna gitmeli boldum, şonuň üçin başga bir çözgüt tapylmady. Öýümden girip boljak telefon lukmançylyk merkezini hyýanatçylykly ulanmadym.

4) Maýyp we syrkaw adamdygymy görkezerin - bu gereksiz býurokratiýa bilen tükeniksiz işleşmek saglygyma hasam zyýan ýetirýär.

Netijede, bergiler hakda, men olary tölemeli däl, şonuň üçin beýle habarlaryň näme üçin maňa gaýtalanýandygyna düşünip bilemok.

Şol sebäpden, degişli lukmançylyk edaralaryndan (Klalit saglyk ätiýaçlandyryşy, Hadassah Ein Kerem hassahanasy, adad Sara birleşigi we Magen Deýwid Adom guramasy) bu haýbatly habarlar bilen meni yzygiderli biynjalyk etmezden, bu meseleleriň öz aralarynda çözülmegi barada alada etmegini haýyş etmeli diýip pikir edýärin. sabyrly menden talap etmek Olaryň arasynda araçylyk etmek - diňe doýdum !!!

5) Gözegçilik edilýän maşgala lukmany:

Dr. Brandon Stýuart,

"Klalit saglyk hyzmatlary" - "Hatayelet" klinikasy,

6 Daniel anovanowskiý köçesi,

Iýerusalim,

ISRAELl, poçta kody: 9338601.

6)Men bolan bejeriş binýady:

Assosiasiýa "Reut" - "Awiwit" myhmanhanasy,

 

Ha Awiwit köçesi, 6

 

Kirýat Menachem,

 

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 96508.

 

Umumy ıaşaıyş jaıynda telefon belgileri:

 

972-2-6432551. : A-da: 972-2-6428351.

 

Umumy ıaşaıyş jaıynyň e-poçta salgysy: avivit6@barak.net.il

 

Jaýymda öý işgäri bolup işleýän umumy ýaşaýyş jaýynyň jemgyýetçilik işgäri: Hanym Sara Stora-972-55-6693370.

 

 

7) E-poçta salgylarym: 029547403@walla.co.il ýa-da: asb783a@gmail.com ýa-da: hüjümf197254@yahoo.co.il ýa-da: ass.benyamini@yandex.com ýa -da: hüjümffff@protonmail.com ýa-da: benyamini @ vk.com ýa-da: 1972assaf@mailfence.com

 

Kim üçin:

 

Mowzuk: Soragym ..

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Telegram toparyny açdym, maksady maglumat howpsuzlygy bilen baglanyşykly meselelerde biri-biri bilen maslahatlaşmaga gyzyklanýan ulanyjylar üçin platforma üpjün etmek.

 

Maňa goşuljak täze agzalar üçin töleg almaga rugsat bermek üçin toparymy arassalaýyş ulgamyna birikdirmekde kömek gerek.

 

Men programmist ýa-da kompýuter adamy däldigimi we muny tehniki derejede nädip etmelidigimi bilmejekdigimi görkezerin.

 

Şonuň üçin sorasym gelýär: anydesk ýa-da topar synçysy ýaly programma üpjünçiligini ulanyp, kompýuterime birikdirip, maňa kömek edip bilersiňizmi?

 

Bu mümkin bolsa, bu maksat üçin tölemeli mukdarym näçe?

Bu soragy köp sanly arassalaýyş kompaniýalaryna, şeýle hem hasaplaýyş hyzmatlary bilen meşgullanýan köp sanly kompaniýalara ýüzlendigimi we olaryň hemmesiniň (kadadan çykma) kompýuterime birikmek arkaly synanyşmak we kömek etmek islemeýändiklerini bellemek gerek - we beýle däl töleg hem.

Hormat bilen,

hüjüm Benýamini.

Scriptazgylary iber. Telefon belgim: 972-58-6784040

 

 

 

Salgylarym:

 

 

1) telegram topary açdym

 

2)cyberfriendsa.com - onlaýn söhbetdeşlik üçin töleg alyň

 

 

Aşakda Facebook sosial ulgamynda paýlaşan ýazgylarym:

 

1)Lili Ben-Ami

1 gün

 

·

Tivityesirlikde bir çaga dünýä indi. Dünýädäki iň kiçijik adam. 9 aýlyk Kafir Biebsiň ýesir düşendigine we zyndanda ilkinji demini alýan çagany göz öňüne getirip bilmedik. Ganhorlary we zorlaýanlary ýesir alýan çaga. Doglan ejesi - onuň bilen näme bolýar? Haýsy şertlerde çaga dogurdy? Tikdiňmi? Oňa epidural berdilermi? Önelgesizlik barmy? Ene süýdi bilen emdirip bilýärmi? Oňa nähili goldaw bar?

Evilamanlygyň güýji ýetip bolmaýar. Dokuz aýlyk göwreli aýaly alyp gaçdylar. Dem alyp bilmersiňiz

Olary indi öýe getir!!!!!!!!!!!!!!!

 

2)"Bitewi sanly lingwistik medeniýeti ösdürmek komiteti" "Daşary ýurt ýazuwy" atly programmanyň üstünde işleýär:

Programma, belli bir dilde kompýuterde ýa-da telefonda ýazan islendik adam tarapyndan ulanmak üçin niýetlenendir we şol bir teksti skanirlemek we başga dilde ýazylan harplar, sözler ýa-da sözlemler bar ýerleri bellemek üçin niýetlenendir.

Mysal üçin: ýewreýçe ýazýan ulanyjylara gezek gelende, ulgam beýleki dillerde ýazylan latyn harplary, kiril we ş.m. tekstdäki ähli ýerleri tapar (elbetde bar bolsa).

Ermeni dilinde ulanylýan harplary ýazýan ulanyjylar barada aýdylanda bolsa, beýleki dillerde ýazylan bölümler bar bolsa, ulgam olar üçin ähli ýerleri bellär: arap harplary, taý harplary, latyn harplary bilen ýazylan bölümler we ş.m.

Hökümetde uly kanagatlanma bar: dil arassalygy medeniýetimiziň möhüm bölegidir.

Programmanyň ösüş toparyny gutlaýarys we ideýany durmuşa geçirmekde, ösüşde we marketingde üstünlik arzuw edýäris.

 

3)Asaf Benýamin

2 gün

 

Köpçülik bilen paýlaşylýar

"Adaty bolmadyk pikirleri çözmek boýunça döwlet edarasy" topary häzirki wagtda "Bitewi pikir" atly programmany taýýarlamagyň üstünde işleýär.

Bu programmanyň maksady internedi skanirlemek bolar we bu, patyşalygyň maksatlaryna, maksatlaryna, ugurlaryna laýyk gelmeýän adaty bolmadyk ýa-da kabul ederliksiz pikirleri ýazýanlary ýüze çykarmak, aýyrmak we kanuny we düzgün-nyzam temmisi. ruhy abadançylyk.

Bu ýerde üýtgeşik pikirler ýazdym.

Gorkudan titreýärin - indi ykbalym näme bolar?

 

4)hüjüm Benýamini

2 gün

 

Köpçülik bilen paýlaşylýar

Mundan beýläk dünýäniň ahyryna çenli akyl taýdan kyn adamlar ýylda bir gezek bir ýygnakda bejergi alar diýen karara gelindi.

Otherylyň beýleki ähli günlerinde näsaglara kömek ýa-da bejergi almaga rugsat berilmez.

Bu düzgünden daşlaşýan terbiýeçilere agyr jeza berler.

"Lukmançylyk zyýanyna gözegçilik etmek boýunça milli edara" dörediler.

Häkimiýetiň işgärleri, bejergi almazdan adama ýetirilen ähli zyýanlary tertipli hasaba almak üçin ýylda bir gezek takmynan 3 sagat, 2 minut, 6 sekunt we 325 millisekuntda duşuşmaga borçly bolarlar. zyýanyň jikme-jiklikleriniň takyk ýazgysyny we katalogyny düzüň: akyl taýdan ýetirilen zyýanlar, özüňizi äsgermezlik derejesi we daşarky görnüşi (açlyk ýa-da şahsy arassaçylygyň ýoklugy ýaly), şeýle hem beýleki, has az görünýän jikme-jiklikler äsgermezlik we onuň netijeleri.

Kataloglaşdyrmak we hasaba alyş işini dolandyrjak milli zyýan bellige alyjy dörediler.

Milli talaplar sanawy işgär gözleýär.

Haýsy ölçegler bar?

5)Maýyp adamlara deň ses

30-njy oktýabr B-10: 29

 

·

Adamlar we hekaýalar, umytsyzlyk we umyt: uruş döwründe maýyplara kömek etmek üçin döreden merkezimiz Gyrmyzy Hmalyň sahnasynyň aňyrsyna göz aýlamak. Wideony görüň we kömegimize mätäç dostlarymyz bilen paýlaşyň >>

Ssenarisi: Nebo Şapir

Fotosurat: Sergeý Gordzei

Redaktirleme: Omar Nahari

Şirli Pinto-Şirli Pinto

jemgyýetde lotereýa

6)https://teleteens.co/

"Teletin" - köşer Telegram programmasy.

7)Tali Ohaion

5-nji noýabrda B-14: 36

 

·

Hebrewewreý subtitrleri bilen "Atalaryň ýoly" film - ýakyn aýda tomaşa edip bolar.

Baglanyşyk

https://vimeo.com/301896843?share=copy

Parol:

derechhaothebupd

Trailer:

https: //www.youtube.com/watch? v = yTKj324em0A ...

https: //www.youtube.com/watch? v = ZIxaXaBt-WQ & t = 3s ...

8)

Asaf Benýamin

3 gün

·

Kim üçin: "hünärmenleri saklaýan ýerler".

Mowzuk: maslahatlaşmak üçin haýyş.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Häzirki bahany dürli ammar kompaniýalaryna iberýärin.

Haýsy hosting kompaniýasy şuňa meňzeş taslama (forum saýty gurmak) üçin işlemek iň gowusy diýip pikir edýärsiňiz?

Hormat bilen,

hüjüm Benýamini.

Kim üçin:

Mowzuk: forum sahypasy.

Hormatly hanymlar / jenaplar. .

2023-nji ýylyň iýul aýynyň başynda, "kezzapçylyk maslahaty" diýilýän sahypany döretdim, forum saýty bolmagy maksat edinýän sahypa, bu ýerde ulanyjylar maglumat howpsuzlygy bilen baglanyşykly meseleler boýunça biri-biri bilen maslahatlaşyp bilerler.

Men programmist ýa-da kompýuter adamy däldigimi belläsim gelýär, şonuň üçin birnäçe zatlarda kömek gerek bolar:

  1. Wizual we tehniki nukdaýnazardan web sahypasy dizaýny.
  2. Saýtda hasaba alynjak ulanyjylardan töleg ýygnamaga mümkinçilik berýän arassalaýyş ulgamyna birikdirmek.
  3. Mentionedokarda aýdylyşy ýaly, ne kompýuter adamy, ne-de programmist bolanym üçin, sahypanyň müşderilerine tehniki kynçylyk hyzmatyny hödürläp bilmerin - eger kynçylyk çekýän bolsa. Şonuň üçin ulgamy açmakda we öňe sürmekde maňa kömek etjek kompaniýanyň müşderilere tehniki goldaw hyzmatlaryny hem hödürlemegi möhümdir.
  4. Örän uly ammar we traffigiň göwrümini öz içine alýan programma - sahypany hasaba aljak ýa-da ulanjak köp sanly gözlegçiniň bolmagy sebäpli sahypanyň işjeňliginiň petiklenmegi ýa-da ýapylmagy ýaly ýagdaý bolmaz.
  5. Surferçileriň bar bolan forumlara goşulyp ýa-da öz isleglerine görä täzelerini açmagy möhümdir.
  6. Saýtda söz azatlygy hem möhümdir - we syýahatçylary aýyrmak ýa-da petiklemek diňe zorluga ýa-da gödek sözlere öjükdirilen ýagdaýynda amala aşyrylar.
  7. Domen ady isscammers-out.com-we ony sistema birikdirmekde kömek gerek bolar.
  8. Surferçileriň forumlary açmagy ýa-da saýlan dillerinde biri-biri bilen maslahatlaşmagy möhümdir we çäklendirmesiz.
  9. Sitecammers-out.com wordpress.org ulgamynda gurlandygyny belläp geçýärin. Mazmuny dolandyrmak üçin başga bir ulgam bar bolsa (mysal üçin: wix, drupal, joomla) bu ýerde göz öňünde tutulýan platformanyň maksady üçin has peýdaly bolar öýdýän - bu ugurda tekliplere hökman açyk.
  10. Ulgam ulanyjylarynyň ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak üçin ulgamyCDN bilen birikdirmek.

10) Her niçigem bolsa, ulgamda üýtgeşmeleriň meniň bilen utgaşdyrylmagy möhümdir.

Her niçigem bolsa, dowam etmek islemejekdigimi ýa-da ýokdugymy kesgitlän baha nyrhyny iberip bilseňiz, minnetdar bolardym.

salam,

hüjüm Benýamini.

skript ýaz. 1. Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403

2. Telefon belgim: 972-58-6784040.

3.Meniň başga bir web sahypam:https://disability55.com/

11)Ine täzelikler

5 gün

Döw Goranmak Güýçleriniň maýory Moşe (Dubi) Kogan, Şaldag bölüminiň söweşijisi Noveden 32 ýaşly Kogan şu gün Gaza zolagynyň çuň ýerinde söweşde öldürildi. Bereketli ýat

12)Amos Hbshmn Talmor Başlangyç ýygnamak Ysraýyl-başlangyç üçin işe pul

2022-nji ýylyň 24-nji martynda

·

Maýa goýujy we maýa goýujy: Köşer we halal et meselesine düşünýän, bahasy "adaty" etiň bahasyndan azyndan 30% gymmat bolsa, dünýädäki ýeke-täk önüme (sanly ýaka) maýa goýujy hökmünde goşulyp biler. köşer (ýa-da halal) sygyrlary meýdanda bolanda hakyky wagtda kesgitleýär.

 

Bellige alnan patent, boýnuň ýakasy bilen amala aşyrylýar (ol eýýäm bar we meýdanda işleýär we iş programmasy bar). Meýdanda otlaýan we dünýäniň iň uly fermalarynda dargadylan sygyrlaryň ýakasy, keselleriniň ýa-da wiruslarynyň ýa-da saglyk ýokançlygynyň bardygyny öňünden kesgitlenýär, bu bolsa olaryň köşer bolmagyna päsgel berýär. Daýhan olary ýygnamak nokadyna getirmegi meýilleşdirip bilýän sanly ýakanyň üsti bilen we bar bolan programma. Taslama bar we häzirki wagtda Demirgazyk Amerikada we Kanadada synagdan geçirilýär.

 

Has giňişleýin maglumat isleseňiz, e-poçta ýa-da ykjam telefon arkaly habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

amos.talmor@gmail.com ykjam 972-54-5392121

 

13)hüjüm Benýamini

6 gün

 ·

Köpçülik bilen paýlaşylýar

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=61553084260203

Täze Facebook sahypasyny açdym.

 

hekaýalar täze

7-nji noýabrda B-14: 31

Maýyplykdan ýa-da keselden ejir çekýän islendik erkek ýa-da aýal üçin niýetlenendir.

Bu ýerde adamlar şahsy hekaýalaryny ýazyp we ýükläp bilerler.

14)hüjüm Benýamini

7-nji noýabrda B- 23:54

 

·

Köpçülik bilen paýlaşylýar

, Rotem Peer söýülýändigini duýýar.

4 sagat ·

Sag bolsun aýtmak isledim

Birnäçe gün ozal mümkin bolmadyk agyry pursatynda goýdum. Bedenimde agyry derýalary bar ýaly duýdum, hemme zat gara reňk bilen boýaldy.

Ilki bu agyryny paýlaşmakdan gorkdum.

"Olar men hakda näme pikir ederler?" elmydama ýaňlanýar.

Ençeme ýyllap her kimiň dymmagyna we güýç we güýç ýaýradýan maskalaryň aňyrsynda gizlenmegine garaşýan jemgyýete uýgunlaşmaga synanyşdym.

Thisöne bu içerkilaşdyrma gaty çynlakaý netijelere ýetdi welin, ömrümi ýitiripdim.

Psihiatrik dermanlary kabul edýän tutuş bir nesil bolduk, sebäbi gürlemek gadagan! Barlygymyz, gowşak taraplarymyz we başdan geçirýän agyrylarymyz hakda gaş galdyrýan jemgyýetde ýaşamak.

Hakyky bejeriş adamlardan utançdan geçmegi talap edýär !!!!

Bu keşbimde özümi beýan etmegi makul bildim.

Şeýdip, ahyrynda paýlaşmagy makul bildim we edil edil şuňa meňzeýärdi.

Paýlaşanymdan soň, meni söýýän adamlardan jaň aldym, meni gyzyklandyrýan adamlardan takmynan 50 habar aldym, adamlar meniň öýüme geldi, meni gezelenje çykardy, ýerimde ýatdy, meni begendirdi. Geçmişde gören ajaýyp Satýa tälimçim Rumi Zonder-Kislew, söweş gutarýança maňa ýoldaş bolmagy teklip etdi, hatda uruşda esger doganyny ýitiren biri hem maňa hat ýazdy we bu maňa birneme goşant goşdy.

Theazgyny ýüklänimden bir gün soň, eýýäm ýylgyryp oýandym we birnäçe günden bäri doly işleýärin.

Siziň tolgundyryjy goldawyňyz bolmasa, beýle güýçlenip bilmezdim!

Şonuň üçin indiki gezek gyrada bolanyňyzda, derdiňizi aýtmakdan çekinmäň.

tejribesinden

15)

hüjüm Benýamini

5-nji noýabrda B-18: 02

 

Köpçülik bilen paýlaşylýar

Ysraýyl hassasy şahsy kabul edýän psihiatryň klinikasyna gelýär.

Näsag: "Men köp ejir çekýärin we indi öýde bolup bilemok. Maňa goldaw we kömek alyp boljak bejeriş ýerini tapmagyňyzy haýyş edýärin."

Psihiatr: "Gowy. Gowy, men size göz ýetirerin - bir hepdeden ýene meniň ýanyma gaýdyp gelerin we size bu meselede ýol görkezerin".

Bir hepde işleýär we näsag hassahana gaýdyp geldi.

Psihiatr: "Soramaň! Men size ajaýyp çözgüt tapdym. Size geçiriljek Demirgazyk Koreýadaky hassahana. Olar size ýol görkezerler we size hususy koreý mugallymlaryny hem bellärler. Alada etme - bu gowy bolar "-diýdi.

Näsag gorkdy: "Näme ??? Demirgazyk Koreýa ??? Olar meni şol ýerde öldürerler."

Psihiatr: "Bolýar, minnetdar bolmaň - men bir hepde bäri siziň üçin soraglar berýärin - ahyrynda bolsa şony alýarynmy?"

Psihiatr wakanyň bolan ýerinde howpsuzlyk işgärlerini çagyrýar: "Bu problemaly hassanyň eli bilen dakyň - howlukmaly. Howa menziline wagtynda barmaly".

Näsag göwünsizlik bilen Demirgazyk Koreýa ugraýar.

Ol ýere gonandan soň, re regimeimiň wekilleri Ysraýyl hassasyna garaşýarlar, derrew ony keselhana äkidýärler.

Bir hepde soň lideriň heýkelleriniň birine boýun egmekden ýüz öwüren Ysraýyl hassasy jezalandyryldy

Kim Çen Un

.

Bu habar Demirgazyk Koreýadan gaçmagy başaran hassahananyň ýaşaýjylaryndan biriniň üsti bilen Ysraýyla ýetýär we bu adamy bejeren psihiatr muny eşidip begenýär: "Nähili gözellik, nähili gyzykly !!! Başga birinden halas boldum! bizar ediji akyl hassasy !! Yo-ho !!! ".