Assaf Benyamini

Assaf Benyamini

Jerusalem, ISRAEL

Inkinga yezinsiza

Othintekayo. Isihloko : Izinsiza zabakhubazekile. Nkosikazi/ Banumzane othandekayo. Njengoba nazi, izinkampani ezehlukene zobuchwepheshe zakha izinsiza zabakhubazekile ezinamandla amakhulu okwenza izimpilo zabo zibe lula. Kodwa kunenkinga: lena imikhiqizo ngenhloso yokuthi izinsiza eziningi zitshalwe ekuthuthukisweni kwazo - ngakho-ke izindleko zabo zezimali ziphezulu kakhulu. Abantu abakhubazekile (njengami ngokwesibonelo) ngokuvamile abakwazi ukukhokhela izindleko eziphezulu zale
9 min read

ບັນຫາອຸປະກອນເສີມ

ເຖິງ: ຜູ້ທີ່ມັນອາດຈະເປັນຫ່ວງ. ເລື່ອງ : ອຸປະກອນເສີມສຳລັບຄົນພິການ. ມາດາມ/ທ່ານທີ່ຮັກແພງ. ດັ່ງທີ່ທ່ານຮູ້, ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີຕ່າງໆກໍາລັງພັດທະນາເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອສໍາລັບຄົນພິການທີ່ມີທ່າແຮງຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິ
2 min read

Аксессуарлар мәселесі

Сұраған жерге. Тақырыбы : Мүгедектерге арналған керек-жарақтар. Құрметті ханымдар/мырзалар. Өздеріңіз білетіндей, әртүрлі технологиялық компаниялар мүгедектер үшін олардың өмірін жеңілдететін әлеуеті бар көмекші құралдарды әзірлеуде. Бірақ бір мәселе бар: бұл өнімдер, олардың дамуына көптеген ресурстар жұмсалады, сондықтан олардың қаржылық құны өте жоғары. Мүгедек адамдар (мысалы, мен сияқты) бұл өнімдердің жоғары құнын
9 min read

აქსესუარების პრობლემა

Ვისაც შეიძლება ეხებოდეს. თემა : აქსესუარები ინვალიდებისთვის. ძვირფასო ქალბატონებო/ბატონებო. მოგეხსენებათ, სხვადასხვა ტექნოლოგიური კომპანია ავითარებს დამხმარე საშუალებებს შშმ პირებისთვის, რომლებსაც აქვთ მნიშვნელოვანი პოტენციალი მათი ცხოვრების გასაადვილებლად. მაგრამ არის პრობლემა: ეს ის პროდუქტებია, რისთვისაც ბევრი რესურსი იდება მათ განვითარებაში - და, შესაბამისად, მათი ფინანსური ღირებულება განსაკუთრებით მაღალია. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები (მაგალითად
2 min read

Проблем с аксесоарите

До: когото може да засяга. Тема : Аксесоари за хора с увреждания. Уважаеми дами / господа. Както знаете, различни технологични компании разработват помощни средства за хора с увреждания, които имат значителен потенциал да улеснят живота им. Но има проблем: това са продукти, за целта на които са инвестирани много средства в тяхното
12 min read

Lisävarusteiden ongelma

Joita se voi koskettaa. Aihe : Lisävarusteet vammaisille. Arvoisat rouvat/herrat. Kuten tiedät, useat teknologiayritykset kehittävät vammaisille apuvälineitä, joilla on huomattava potentiaali helpottaa heidän elämäänsä. Mutta on ongelma: nämä ovat tuotteita, joiden kehittämiseen investoidaan paljon resursseja - ja siksi niiden taloudelliset kustannukset ovat erityisen korkeat. Vammaiset (kuten esimerkiksi minä) eivät useinkaan
10 min read

Проблема с аксессуарами

Для предъявления по месту требования. Тема : Аксессуары для инвалидов. Уважаемые мадам/господа. Как известно, различные технологические компании разрабатывают вспомогательные средства для инвалидов, обладающие значительным потенциалом облегчения их жизни. Но есть проблема: это продукты, в разработку которых вложено много ресурсов – и поэтому их финансовая стоимость особенно высока. Инвалиды (как я например)
11 min read

ናይ መሳርሒታት ጸገም

ናብ: መን ክምልከት ይኽእል እዩ። ርእሰ ጉዳይ : ንስንኩላን ዝኸውን መሳርሒታት። ክቡራት ማዳምስ/ ክቡራት። ከም እትፈልጥዎ ዝተፈላለዩ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ንስንኩላን ዝኸውን ህይወቶም ንምቕላል ልዑል ዓቕሚ ዘለዎም ሓገዛት ኣብ ምምዕባል ይርከቡ። ሓደ ጸገም ግን ኣሎ፡ እዚኦም ንዕላማኦም ብዙሓት ጸጋታት ኣብ ምዕባለኦም ዝውዕሉ ፍርያት እዮም - ስለዚ ድማ ፋይናንሳዊ ወጻኢታቶም ብፍላይ ልዑል እዩ።
2 min read

付属品の問題

ご担当者様。 件名: 障害者向けのアクセサリー。 親愛なるマダム各位。 ご存知のとおり、さまざまなテクノロジー企業が障害者の生活を楽にする大きな可能性を秘めた補助具を開発しています。 しかし、問題があります。これらは、開発に多くのリソースが投資される目的のための製品であるため、財務コストが特に高くなります。 障害のある人(たとえば私など)は、これらの製品の高額な費用を支払うことができないことがよくあります。 したがって、問題を解決するための創造的なアイデアを持っている人は誰でも、それについて私に書いてください。 よろしくお願いします、 アサフ・ベンヤミニ スクリプトタム以降。あ. 以下は、フェイスブック グループ「 TheLongGrayLine 」で共有した投稿です(ビデオは英語です)。 私たちはユダヤ人です、もちろん自分自身を笑うことはできます。でも、何がそんなに#面白くないのか知っていますか?子供を含む136人の罪のない民間人が4か月以上も#ガザで人質にされているという事実! #OfCorseトレンド イスラエルはテロに勝つだろう#イスラエル・ハマス戦争の日
15 min read

Праблема з аксэсуарамі

Каму: каго гэта можа тычыцца. Тэма : Аксэсуары для інвалідаў. Паважаныя дамы / спадары. Як вядома, розныя тэхналагічныя кампаніі распрацоўваюць дапаможнікі для інвалідаў, якія маюць значны патэнцыял, каб палегчыць іх жыццё. Але ёсць праблема: гэта прадукты, у распрацоўку якіх укладваецца шмат сродкаў - і таму іх фінансавы кошт асабліва высокі. Людзі з
11 min read