Akyl saglygy barada gözleg

Recentlyakynda (bu sözleri 2024-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda ýekşenbe güni ýazýaryn) Haýfa uniwersiteti tarapyndan 50 ýaşdan uly akyl taýdan şikes ýetenleriň ýagdaýy (51 ýaşymda) bilen baglanyşykly anketany doldurdym.

Anketany mümkin boldugyça köp dile terjime edip bilýänlere (anket ýewreýçe ýazyldy) we mümkin boldugyça ýaýratmaga kömek edýänlere maslahat berýärin.

platforma - bu ilat toparynyň ýüzbe-ýüz bolýan üýtgeşik kynçylyklary barada köpçülige habarlylygy ýokarlandyrmak maksady bilen.

Hormat bilen,

assaf benýamini.

 

skript ýaz. 1) Näsaglar üçin anketa baglanyşyk:     https://oke.io/eETdO

 

Näsaglaryň garyndaşlary üçin anketa baglanyşyk:     https://oke.io/nFvf

 

Anket ýönekeý dilde:    https://oke.io/1NuxtCc2

 

2) Aşakda "Facebook" toparynda paýlaşan ýazgym    "ABŞ-da hindiler":

 

Noa Ben Artzi, ýürekgysgynç Nova aýdym-saz festiwalynyň gyrgynçylygyndan aman galan syýahaty barada oýlanýar. Hamas wagşy wagşylar we ýok edilmeli! #HamasRapistler #HaMassacre

  #israelwillwintheterror # Ysraýyl_hamas_war_day_99

 https://youtu.be/YLKY_Hb3XP8

 

 

 

3) Aşakda "Facebook" toparynda paýlaşan ýazgym

"Israelewropanyň Ysraýyl tarapdarlary":

 

 

Töhmet garşy göreş ligasynyň başynda Jonatan Greenblatt, Ysraýyl-Hamas söweşiniň birnäçe tarapy barada düşünje berýär, öňe sürlen esassyz talaplara garşy çykyş edýär. #BBCIDF-iň Gazadaky hereketleri barada. #WakeUpAmerica # FaktlarMatter

  #israelwillwintheterror # Ysraýyl_hamas_war_day_99

 https://youtu.be/CVDfsSRCCAA

 

0:24 / 6:40

‏‎i24NEWS IňlisPleýlistde wideo ýerleşdirdi‏‎Ysraýyl AT Uruş‎‏.

2023-nji ýylyň 16-njy noýabry

BBC Gazadaky habarçysynyň Ysraýyla garşy göni ýaýlymda günäkärlenendigini we IDF-iň Al Şifa lukmanlaryny nyşana alandygy baradaky ýalan aýyplamalar üçin ötünç sorady.

'Isleseňiz, ýewreýler hökmünde bize ýagtylyk berilmegi geň zat. Bizi öldürjek bolanda duşmanlarymyzdan tutuň, ýöne nämüçindir biz günäkär. Bu kesel. '@ Anti.defamation.league-iň Jonatan Greenblatt BBC-iň ýalan talaplaryny ara alyp maslahatlaşýar